تهیة نقشة پوشش‌ گیاهی مناطق کران‌رودی با استفاده از طبقه‌بندی پیکسل‌مبنا و شیءمبنا تصاویر چندزمانة ماهوارة سنتینل-2

اردلان دریایی؛ دکتر هرمز سهرابی؛ کلمنتس اتزبرگر؛ مارکوس ایمیتزر

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.52547/gisj.13.3.19

چکیده
  پوشش‌های گیاهی مناطق کران‌رودی، با وجود مساحت کم، خدمات اکوسیستمی فراوانی عرضه می‌کنند. نظر به اینکه برنامه‌های نظارتی و آماربرداری پیوسته‌ای برای این پوشش‌های گیاهی در کشور وجود ندارد، تهیة نقشه‌ و پایگاه‌ دادة مکانی برای آنها امری ضروری است. اما آمیختگی این پوشش‌های گیاهی با سایر کاربری‌های زمین سبب ایجاد چالش‌ها و مشکلاتی ...  بیشتر