تأثیر طرح های مختلف نمونه برداری خوشه ای در برآورد مشخصه های کمی جنگل های زاگرس با استفاده از تصاویر سنجنده Sentinel 2

نسترن نظریانی؛ دکتر اصغر فلاح؛ حبیب رمضانی؛ حامد نقوی؛ حمید جلیلوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

https://doi.org/10.52547/gisj.2021.222017.1024

چکیده
  گردآوردی اطلاعات میدانی دقیق به منظور مدیریت پایدار مناطق جنگلی، مستلزم صرف زمان و هزینه بالایی است؛ لذا استفاده از روش های نمونه برداری و تصاویر ماهواره ای، جایگزین مناسبی برای این منظور خواهد بود. در پژوهش حاضر هدف تأثیر طرح های مختلف نمونه برداری خوشه ای در برآورد مشخصه های کمی جنگل های سامان عرفی اولادقباد شهرستان کوهدشت، استان ...  بیشتر