به ‏کارگیری تکنیک‏های خودهمبستگی مکانی در تحلیل مکانی‌ـ زمانی مصرف آب خانگی شهر قم در سطح خانوار

زهرا برخورداری؛ جلال کرمی؛ حجت اله محبوبی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 101-118

https://doi.org/10.52547/gisj.13.4.101

چکیده
  با توجه به کمبود منابع آبی، مسئلة استفاده از این منابع و مدیریت بهینة آن اهمیت ویژه‌ای دارد. الگوی نامناسب مصرف آب در مناطق گوناگون شهری ‏چه بسا ازجملة مواردی باشد که کمبود آب در شهرها را با مشکلاتی مواجه کند. بنابراین، استفاده از روش‏هایی ضرورت دارد که الگوی مصرف را در مناطق گوناگون شهری، شناسایی کند. هدف از این تحقیق بررسی الگوی ...  بیشتر