مقایسة دسته داده‌های کالیبره‌شده به روش IARR و داده‌های تصحیح‌شده به روش تداخل سیگنال ‌استر در بارزسازی زون‌های دگرسانی. مطالعة موردی: مناطق معدنی سرچشمه و دره‌زار کرمان، جنوب‌شرق ایران

ابراهیم سلامی شهید؛ مجید هاشمی تنگستانی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1395، ، صفحه 93-110

چکیده
  مناطق معدنی سرچشمه و دره‌زار در منطقه ایران مرکزی و کمربند ولکانو- پلوتونیکی ارومیه- دختر قرار گرفته است. سنگ‌های آتشفشانی ائوسن که تحت تأثیر نفوذی‌های الیگومیوسن قرار گرفته‌اند این منطقه را پوشش می‌دهد. کانه‌زایی مس —بیشتر از نوع پورفیری و همراه با دگرسانی‌های وسیع— همراه با اقلیم نیمه‌خشک، به‌دلیل پوشش گیاهی کم، میزان ناچیز ...  بیشتر