طبقه‌بندی تصاویر چندطیفی با قدرت تفکیک مکانی متوسط، با استفاده از شاخص‌های مکانی و حرارتی

علی شمس‌الدینی؛ شهربانو اسماعیلی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 117-132

چکیده
  در طبقه‌بندی تصاویر با قدرت تفکیک مکانی متوسط، مانند لندست، تمایز اراضی کشاورزی بدون پوشش گیاهی از زمین‌های بایر و همچنین، شناسایی زمین‌های بایر از مناطق ساخته‌شده معمولاً دشوار و همراه با خطاست. به همین علت در این مطالعه، ترکیب‌های متفاوتی از ویژگی‌های ورودی، به‌روش‌های طبقه‌بندی، به‌منظور بررسی امکان ارتقای دقت طبقه‌بندی ...  بیشتر