ارائة روشی جهت شناسایی تغییرات در زمین‌های کشاورزی، با استفاده از الگوریتم‌‌های شیءگرا و ترکیب رنگی لایه‌ها در تصاویر چندزمانه

فاروق محمودی؛ مهدی مختارزاده مختارزاده؛ محمدجواد ولدان زوج

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-14

چکیده
  در این تحقیق، طرح روشی مناسب جهت شناسایی تغییرات در زمین‌های کشاورزی، با استفادة هم‌زمان از روش شیء‌گرا و روش ترکیب رنگی به‌صورت نظارت‌شده، بررسی شده است. بدین‌منظور، از تصاویر چندزمانة سنجنده‌های 7Landsat استفاده شده است. درواقع در این روش، برخلاف روش‌های رایج که تصاویر با هم مقایسه می‌شوند و سپس تغییرات شناسایی می‌شود، برای ...  بیشتر