مقایسۀ روش‌های بصری و خودکارِ مبتنی‌بر شیء در شناسایی لندفرم‌های حوضة یزدـ اردکان

سید مهدی پورباقر

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 73-90

چکیده
  شناسایی لندفرم‌های غالب مناظر طبیعی در انواع برنامه‌ریزی‌های شهری، آمایش، گردشگری و ... کاربرد و اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش، لندفرم‌های حوضة یزدـ اردکان، به دو روش بصری و خودکار، شناسایی و سپس مقایسه شدند. در روش شناسایی خودکار لندفرم‌ها، از قطعه‌بندی تصویر با دو الگوریتم قدرت تفکیک چندگانه و تباین پیکسلی، در قالب مفاهیم ...  بیشتر