ارزیابی کارآیی داده‌های طیفی و شاخص‌های منتج از سنجنده‌های OLIو TIRS در برآورد شوری خاک‌های مناطق خشک جنوب استان ایلام

حمیدرضا متین فر؛ فوزیه کوهنی؛ علی اکبر اصیلیان مهابادی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 51-66

https://doi.org/10.52547/gisj.13.4.51

چکیده
  شوری خاک یکی از مشکلات مهم زیست‌محیطی است و شناسایی و پهنه‌‌بندی خاک‌های شور، به‌علت نیاز به نمونه‌برداری و انجام‌دادن آنالیزهای آزمایشگاهی و همچنین تغییرپذیری زمانی و مکانی آن، مشکل است. در سال‌های اخیر استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، به‌علت استفادة آسان و توانایی در شناسایی پدیده‌ها، همواره مورد توجه متخصصان قرار گرفته است. ...  بیشتر

تأثیر افزایش غلظت گاز دی‌اکسید کربن بر ذخیرة کل آب ایران با استفاده از سنجش از دور

سمانه صفائیان؛ سامره فلاحتکار؛ محمد جواد طوریان

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 101-112

https://doi.org/10.52547/gisj.12.1.101

چکیده
  در سال‌های اخیر، پدیدة تغییر اقلیم و خشکسالی به معضلی جهانی در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان تبـدیل شـده اسـت. در تحقیق حاضر، تغییرات ماهیانة دی‌اکسید کربن جو و ذخیرة کل آب، در بازة زمانی 2015-2003 در ایران، بررسی شده است. از داده‌های ترکیب‌شده با الگوریتم Obsm4MIPs ماهوارة GOSAT و سنجندة SCIAMACHY، برای به‌دست‌آوردن روند تغییرات غلظت گاز دی‌اکسید ...  بیشتر