کلیدواژه‌ها = GIS
ارزیابی تناسب اراضی شهری به روش Fuzzy AHP

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391

محمد طالعی؛ عباس علی محمدی؛ اسماعیل عدیلی


سنجش کفیت مکان های شهری، با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره در GIS(مورد مطالعه : شهر تهران)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388

علی اکبر متکان؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ بابک میرباقری؛ امین حسینی اصل


برآورد ریز شبیه ساز دسترسی به خدمات شهری: روشی مبتنی برسامانه اطلاعات مکانی و تلفیق حمل و نقل و کاربری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 45-62

سید مجدالدین مصاحب؛ محمد طالعی؛ حمید عبادی؛ علی سلطانی


بررسی روش های وزن دهی اطلاعات مکانی در GIS(مطالعه موردی: تهیه نقشه پتانسیل معدنی)

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 73-88

فرهاد حسینعلی؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمد علی رجبی