دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات آماده انتشار
این مقالات کلیه فرایند بررسی در نشریه (دریافت، دبیری، داوری، اصلاحات نویسنده ، گزارشگری ، بررسی نهایی و پذیرش) را طی نموده و آماده چاپ در شماره آتی نشریه می باشد.

مقاله پژوهشی

شناسایی مزارع سیب زمینی مبتنی بر شاخص فنولوژی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با استفاده از سامانه رایانش ابری Google Earth Engine

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.48308/gisj.2023.103148

سلمان گودرزدشتی؛ محمد سیفی؛ مهشید کهندل؛ داود عاشورلو؛ حسین عقیقی


روشی بهبود یافته جهت طبقه‌بندی طیفی-مکانی تصاویر ابرطیفی به کمک الگوریتم های ژنتیک وزن‌دار و شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.48308/gisj.2023.103395

داود اکبری؛ علی اشرفی؛ مصطفی یعقوب زاده


تحلیل حساسیت رفتار طیفی برگ گیاه نسبت به متغیرهای بیوفیزیکی-بیوشیمیایی برگ با استفاده از مدل انتقال تابش PROSPECT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

10.48308/gisj.2023.103728

الهه اکبری؛ محمد حاجب؛ مهرداد جیهونی؛ سعید حمزه


پایش مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص‌های سنجش از دوری مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.48308/gisj.2023.231123.1156

کمال امیدوار؛ معصومه نبوی زاده


ارزیابی خطر زلزله به روش همپوشانی حسابی -وزنی بر حسب شاخص پتانسیل زلزله (EPI)، جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

10.48308/gisj.2023.229646.1133

ساسان معتقد؛ امین نخلیان؛ لطف الله عمادعلی؛ نصرالله افتخاری؛ حشمت الله محمودیان


برآورد ضریب رواناب با تلفیقی از ابزار Arc CN – Runoff، SCS – CN و رابطه تجربی ICAR (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی سلسله – استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

10.48308/gisj.2023.228883.1120

یزدان یاراحمدی؛ حجت الله یونسی؛ احمد گودرزی؛ سعید رستمی


تحلیل زمانی-مکانی تصادفات عابرپیاده با استفاده از سری زمانی وشاخص Moran’s I تفاضلی، مطالعه موردی: شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.48308/gisj.2024.228548.1112

متین شهری؛ محمدامین قنادی


تحلیل رابطه میان فرم و دسترسی شهری مورد مطالعه: کلان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.48308/gisj.2024.233365.1183

محمد ُسلیمانی لامیانی؛ عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ حامد عباسی


برآورد کربنات‌کلسیم خاک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.48308/gisj.2024.233142.1179

پری ناز عبدلی؛ سهیلاسادات هاشمی


بررسی تغییرات کاربری اراضی شهر هرات با استفاده از تصاویرماهواره‌ای بین سال‌های 2015 الی 2022

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.48308/gisj.2024.234087.1192

محمد کریم سیرت؛ معصومه گمرکی


بررسی آسیب‌پذیری شهری در برابر زلزله با استفاده از GIS و مدل BWM (مطالعه موردی: بخشی از منطقه 2 کلان‌شهرتبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

10.48308/gisj.2024.232611.1170

خانم دکتر سارا بهشتی فر؛ سیامک بخشعلی پور گاوگانی


ارزیابی زمانی- مکانی بارش ماهانه مبتنی بر داده های CHIRPS، TRMM و MERRA در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.48308/gisj.2024.234268.1194

زهرا برخورداری؛ علی شمس الدینی


شناسایی مناطق مستعد آتش سوزی در پوشش گیاهی استان لرستان با استفاده از تصاویر مادون قرمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

10.48308/gisj.2024.234303.1196

مصطفی کرم پور؛ صمد خسروی یگانه؛ حامد حیدری


تهیه نقشة پراکنش و سلامت جنگل‌کاری‌های‌ شهرستان لنگرود با استفاده از سنجنده سنتینل2 و داده‌های زمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.48308/gisj.2024.234675.1202

فاطمه احمدلو؛ سعیده اسکندری؛ محمود بیات؛ مهرداد میرزایی؛ شهریار صبح زاهدی؛ امین نصراللهیان


نقشه برداری کانی‌شناسی مرتبط با کانسارهای مس پورفیری با استفاده از تصاویر استر و سنتینل 2 و شواهد صحرایی (مطالعه موردی کانسار مس صاحب دیوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.48308/gisj.2024.234278.1195

سیده نرگس ساداتی؛ مهسا فهمی؛ غلامرضا احمدزاده


بررسی عدالت مکانی در دستیابی به خدمات آموزشی، محدوده مورد مطالعه: منطقه ۱۸ تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.48308/gisj.2024.234498.1200

حسین قمری؛ سید مرسل قوامی؛ محمد طالعی


مدلسازی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل ترکیبی ‏CA-ANN‏ ‏ در جنگل‌های مانگرو خمیر و قشم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.48308/gisj.2024.233850.1189

پروانه سبحانی؛ افشین دانه کار


تاثیردقت مکانی مدل‌های رقومی ارتفاع (DEM) بر عملکرد هیدروگراف واحد لحظه‌ای نش و روسو (مطالعه موردی: حوزه آبخیز معرف کسیلیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.48308/gisj.2024.233606.1184

فریبا اسماعیلی؛ مهدی وفاخواه؛ وحید موسوی


ارزیابی ریسک زیستگاه های ساحلی جزیره لارک با استفاده از مدل InVEST

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.48308/gisj.2024.231946.1161

محمود سینایی؛ مجید عسکری حصنی؛ علی صابر؛ مصطفی حسنیان


بازسازی داده های دمای سطح زمین سنجنده‌ی ECOSTRESS با استفاده از یادگیری عمیق و رگرسیون بردار پشتیبان (مطالعه موردی: آبخیزهای بار-اریه و لتیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.48308/gisj.2024.233210.1180

فروغ احمدی‌نژاد باغبان؛ وحید موسوی؛ دکتر حمیدرضا مرادی


علمی - پژوهشی

شناسایی بافت‌های فرسوده و تعیین ارجحیت راهکارهای ساماندهی با ترکیب عملکرد سنجش از دور و روش BWM (‌مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.48308/gisj.2024.233033.1177

محسن احدنژاد؛ محمدتقی حیدری؛ محمد رسولی