نویسنده = بابک میرباقری
طرح شاخص‌های نوین دشواری حرکت با بهره‌گیری از نتایج شبیه‌سازی مکانی عامل مبنا در هنگام آتش‌سوزی

دوره 9، شماره 1، دی 1396، صفحه 17-36

علی‌اکبر متکان؛ عباس علی‌محمدی؛ بابک میرباقری؛ کمال اکبری؛ محمد تناسان


ارائة مدل مکانی هوشمند به‌منظور یافتن مسیرهای بهینه در شبکة حمل‌ونقل شهری

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 111-126

علی‌اکبر متکان؛ بابک میرباقری؛ کمال اکبری


طراحی مدل بهینه‌سازی کاربری اراضی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چندهدفه با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعة ‌موردی: رودبار جنوب – استان کرمان)

دوره 7، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 39-57

علی‌اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ بابک میرباقری؛ مهران شایگان؛ محمد تناسان


تحلیل مکانی تصادف های درون شهری با استفاده از رگرسون وزنی مکانی

دوره 3، شماره 3، آذر 1390

علی اکبر متکان؛ افشین شریعت مهیمنی؛ بابک میرباقری؛ متین شهری


سنجش کفیت مکان های شهری، با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره در GIS(مورد مطالعه : شهر تهران)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388

علی اکبر متکان؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ بابک میرباقری؛ امین حسینی اصل