نویسنده = میرمسعود خیرخواه زرکش
محاسبه و واسنجی دمای سطح زمین با استفاده از داده‌های حرارتی ماهوارۀ Landsat 8

دوره 7، شماره 3، بهمن 1394، صفحه 49-64

علیرضا رمضانی خوجین؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ پیمان دانشکار آراسته؛ علی مریدی؛ رحیم علیمحمدی نافچی


تهیه نقشه پراکنش مکانی شالیزارهای برنج با استفاده از داده های سری زمانی سنجنده MODIS ماهوار TERRA

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391

هادی علیزاده؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ علی اکبر آبکار؛ علی رضا وفائی نژاد؛ علی صادقی نائینی