ارزیابی دقت زنجیرة مارکوف در پیش‌بینی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی

وحید راهداری

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1393

چکیده
   زنجیرة مارکوف مدلی است که از آن برای پیش‌بینی وضعیت آینده براساس نرخ تغییرات گذشته استفاده می‌شود. این روش براساس احتمال تبدیل یک نوع پوشش زمین به نوع دیگر است. این احتمالات براساس تغییرات گذشته تولید می‌شوند و برای پیش‌بینی آینده به‌کار می‌روند. هدف مقالة حاضر ارزیابی مدل مارکوف برای شبیه‌‌سازی تغییرات درصد تاج‌پوشش گیاهی ...  بیشتر