شبیه‌سازی سیلاب رودخانه کشکان

محمدمهدی حسین‌زاده؛ سعیده متش بیرانوند؛ امین حسینی اصل

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1392

چکیده
  شهرستان پل‌دختر که بستر رودخانه کشکان در آن جای گرفته است، هر ساله از سیلاب‌های متعددی خسارت می‌بیند. بزرگ‌ترین سیل سال‌های اخیر استان لرستان در سال 1384 در این شهرستان رخ داد که حدود 80 میلیارد تومان خسارت را در پی داشت. از این رو بررسی نواحی مستعد وقوع سیلاب و تهیه نقشه پهنه‌بندی سیلاب در این منطقه ضرورت ویژه‌ای دارد. در این تحقیق ...  بیشتر