مکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی مراکز خرید در شرایط رقابتی با استفاده از روش جست‌وجوی تابو

سعید رشیدی؛ محمدنبی طالعی؛ احید نعیمی

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  مکان فعالیت‌های تجاری ازجمله مراکز خرید، نقش تعیین‌کننده‌‌ای در موفقیت یا عدم‌موفقیت‌‌‌ هر‌‌ فعالیت دارد. در مکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی مراکز خرید می‌بایست به معیارها و اهداف متنوعی توجه داشت. در پژوهش حاضر دو هدف حداکثرسازی جذب تقاضای موجود و حداکثرسازی دسترسی به مراکز خرید در نظر گرفته شد. هرکدام از این اهداف، معیارهای ...  بیشتر