توسعۀ یک مدل تصمیم‌گیری مبتنی بر محاسبات نرم جهت پیش‌بینی شدت تصادفات در راه‌های برون‌شهری

میثم عفتی

دوره 8، شماره 1 ، بهمن 1395، ، صفحه 37-54

چکیده
  توسعۀ روش‌های جدید و هوشمند برای جلوگیری از وقوع تصادف یا کاهش شدت تصادفات در راه‌های برون‌شهری یکی از اهداف اصلی مطالعات ایمنی راه است. هدف این تحقیق تلفیق قابلیت‌های سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) با روش‌های مبتنی بر محاسبات نرم، جهت برآورد شدت تصادفات و تعیین فاکتورهای مؤثر بر آن در راه‌های دو‌خطۀ برون‌شهری است. روش پیشنهادی ...  بیشتر