نویسنده = قاسم جوادی
پیش‌بینی آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از ترکیب شبکة عصبی فازی‌ـ تطبیقی وآنالیز مؤلفة اصلی

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 45-70

زینب قائمی؛ محمد طالعی؛ مهدی فرنقی؛ قاسم جوادی