نویسنده = داود عاشورلو
شناسایی مزارع سیب زمینی مبتنی بر شاخص فنولوژی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با استفاده از سامانه رایانش ابری Google Earth Engine

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.48308/gisj.2023.103148

سلمان گودرزدشتی؛ محمد سیفی؛ مهشید کهندل؛ داود عاشورلو؛ حسین عقیقی


کاربرد شبکة کانولوشنی LSTM در طبقه‌بندی محصولات کشاورزی با استفاده از سری زمانی NDVI

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 89-106

10.52547/gisj.14.1.89

محمدرضا گیلی؛ داود عاشورلو؛ حسین عقیقی؛ علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا


تخمین تولید محصول کلزا مبتنی‌بر سری زمانی داده‌های سنجش از دور

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 59-72

10.52547/gisj.13.3.59

داود عاشورلو؛ حمید صالحی شهرابی؛ حامد نعمت اللهی


توسعه و کاربرد شاخص‌های محصول و وضعیت مزرعه با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-2

دوره 10، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 105-122

حامد نعمت اللهی؛ داود عاشورلو؛ عباس علیمحمدی؛ الهام خدابنده لو؛ سهیل رادیوم


بررسی شاخص‌های طیفی به‌منظور شناسایی بیماری‌های زنگ زرد و قهوه‌ای در مدل تاج‌پوشش

دوره 9، شماره 4، مرداد 1396، صفحه 111-128

داوود عاشورلو؛ حسین عقیقی؛ علی‌اکبر متکان؛ حامد نعمت‌اللهی