مدل‌سازی مکانی توزیع گونه‌ای و پیش‌بینی پتانسیل پراکنش قورباغة پادراز جنگلی ایران

فراهم احمد زاده؛ نگار امیری؛ الهام ابراهیمی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 95-108

چکیده
  امروزه مشخص شده پیش­بینی پتانسیل توزیع گونه­های در خطر انقراض با استفاده از روش­های مد­­لسازی به شدت سودمند بوده و استفاده از این روش­ها کمک بزرگی به حفاظت و مدیریت اکولوژیکی می­کند. قورباغه پادراز جنگلی (Rana pesudodalmatina) از جمله گونه­های بومی انحصاری ایران است. در این مطالعه اطلاعات حضور قورباغه پا دراز جنگلی از طریق پایش میدانی در زیستگاه­های ...  بیشتر