برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال (SEBAL) و مقایسة آن با تبخیر و تعرق استاندارد فائو 56 بهبودیافته با رابطة KC-NDVI

هادی زارع خورمیزی؛ علی طویلی؛ حمید غفاریان

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 73-92

https://doi.org/10.52547/gisj.13.3.73

چکیده
  نظارت بر تغییرات مکانی و زمانی تبخیر تعرق برای مدیریت آبیاری و نیاز آبی گیاهان زراعی، به‌ویژه در مناطق کم‌آب، بسیار مهم است. هدف از پژوهش حاضر برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال (SEBAL) و مقایسة آن با تبخیر و تعرق استاندارد فائو 56، به‌منظور تعیین باغات پستة تحت تنش خشکی در استان یزد است. بدین‌منظور، از یک سری زمانی ...  بیشتر

بررسی اثر ارتفاع و دما در فرایندهای فنولوژی گیاهان، با استفاده از تجزیه‌وتحلیل هارمونیک سری زمانی NDVI سنجندة MODIS (مطالعة موردی: شیرکوه استان یزد)

هادی زارع خورمیزی؛ حمید غفاریان

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1399، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.52547/gisj.12.3.1

چکیده
  فنولوژی به مطالعة زمان وقوع رخدادهای تکرارپذیر زندگی گیاهان در رابطه با عوامل زنده و غیرزنده می‌پردازد. یکی از روش‌های بررسی تغییرات روند رشد گیاه استفاده از سری‌های زمانی تصاویر ماهواره‌ای و روش‌های سنجش از دور است. هدف از پژوهش حاضر تعیین معنای فیزیکی هریک از مؤلفه‌های سری فوریه، درمورد انواع پوشش گیاهی و فرایندهای فنولوژی ...  بیشتر