تعیین پارامترهای مؤثر زمینه‌ای در پیش‌بینی آنی موقعیت کشتی با استفاده از یادگیری عمیق

علی اصغر آل شیخ؛ سعید مهری

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 89-100

https://doi.org/10.52547/gisj.13.4.89

چکیده
  حدود ۸۰% از حمل‌ونقل جهانی در بستر دریا انجام می‌شود؛ بنابراین، به‌منظور حفظ ایمنی عبورومرور کشتی‌ها، پیش‌بینی دقیق حرکت آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. ازآن‌جاکه پارامترهای زمینه‌ای گوناگونی در حرکت کشتی‌ها تأثیر می‌گذارد، یکی از چالش‌های اصلی در حوزة محاسبات زمینه‌ـ آگاه حرکت کشتی‌ها شناسایی پارامترهای زمینه‌ای بهینة مؤثر ...  بیشتر