برآورد مساحت آتش‌سوزی در پوشش‌های گیاهی ایران با استفاده از داده‌های سنجندة مودیس و ‌آلوس‌– 2

مرتضی شریف؛ ابوذر کیانی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 103-124

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102682

چکیده
  آتش‌سوزی در پوشش‌های جنگلی سطح جهان باعث واردشدن خسارات شدید به پوشش‌های گیاهی، خاک و زیستگاه‌های طبیعی می‌شود که تأثیرات زیست‌محیطی منفی مستقیم و غیرمستقیم را به‌همراه دارد؛ ازجمله جنگل‌زدایی، تغییرات آب‌وهوا و خشکسالی. ازاین‌رو تشخیص و تعیین خطرها، برای پوشش‌های گیاهی که دچار آتش‌سوزی می‌شوند، به‌منظور مدیریت و توسعة ...  بیشتر