مدل تخصیص منابع مقاوم سازی برای پل های واقع در شبکۀ راه های اضطراری شهر تهران پس از وقوع زلزله: از طریق مدل بهینه سازی و استفاده از سیستم اطلاعات مکانی

علی رضا شورشی؛ حسن ذوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

https://doi.org/10.52547/gisj.2022.229316.1129

چکیده
  وقوع زلزله های متعدد در کشور ایران خصوصاً در کمتر از پنج دهۀ اخیر، آمارهای قابل توجهی از خسارات و تلفات انسانی را به ثبت رسانده و آثار ناخوشایندی از خود بر جای گذاشته است. در ساعات اولیۀ فاجعه، حفظ سطح عملکرد شریان های حیاتی و شبکۀ معابر شهری به منظور پاسخگویی و امداد رسانی مناسب و انجام عملیات نجات و انتقال مجروحان و آسیب دیدگان به ...  بیشتر