قابلیت استفاده از داده‌های ماهواره IRS-P6LISS-III برای تعیین خاک‌های آلوده به روی

شهناز محمودی؛ مهدی نادری

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1390

چکیده
  به‌منظور ارزیابی تأثیر ذرات آلودة خاک بر سلامتی انسانی، اطلاع از اندازه ذرات خاک اهمیت فراوانی دارد زیرا ذرات آلوده جزو آلاینده‌‌ها قلمداد می‌شوند و انتقال آنها به‌وسیله آب و باد تحت تأثیر اندازة آنهاست. با توجه به هزینه‌‌های بالای نمونه‌برداری و تجزیه‌های آزمایشگاهی خاک‌ها، استفاده از فناوری‌های جدید نظیر اسپکتروفتومتری ...  بیشتر