ارزیابی و بهبود عملکرد الگوریتم شبیه‏سازی تبرید به منظور تهیۀ نقشۀ پوشش اراضی در سطح زیرپیکسل با استفاده از تصاویر چندطیفی

میلاد نیرومند جدیدی؛ مهدی مختارزاده؛ محمودرضا صاحبی

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1394، ، صفحه 1-16

چکیده
  یکی از چالش‏های بسیار مهم در تهیۀ نقشۀ پوشش اراضی با استفاده از تصاویر سنجش از دور، مشکل مربوط به پیکسل‏های مخلوط است. با توسعۀ روش‏های تجزیۀ اختلاط طیفی و طبقه‏بندی‌کننده‏های نرم، امکان برآورد سهم کلاس‏ها در سطح زیرپیکسل فراهم می‌آید و برچسب‏های چندگانه به پیکسل‏ها اختصاص داده می‏شود. با وجود این، تولید نقشۀ پوششی در سطح زیرپیکسل ...  بیشتر

ارزیابی و بهینه‌سازی روش سالومونسون و همکاران در برآورد سطح پوشش برف حوزه‌های کرج و لتیان

علی‌اکبر متکان

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1393

چکیده
   هدف از این مقاله تعیین سهم پوشش برف حوزه‌های کرج و لتیان با استفاده از تصاویر MODIS، به‌روش سالومونسون و همکاران و شناسایی منابع خطای این روش است. اهمیت سطح پوشش برف ـ به‌دلیل تأثیرگذاری بر بیلان تابش، بیلان آب و مدل‌سازی ـ انجام تحقیقات گوناگون را ضروری ساخته است. در این تحقیق برای بررسی سطح برف از داده‌های MODIS و برای ارزیابی دقت، ...  بیشتر