تحلیل قابلیت شاخص‌های ارزیابی کیفیت تصاویر تلفیق‌شدۀ ماهواره‌ای با مدلسازی تخریب طیفی و مکانی

مهرنوش شاکری‌پور؛ فردین میرزاپور؛ علی درویشی بلورانی؛ سید کاظم علوی‌پناه

دوره 8، شماره 1 ، بهمن 1395، ، صفحه 55-70

چکیده
  تلفیق تصاویر ماهواره‌ای و ایجاد داده­هایی با قابلیت مکانی و طیفی بالاتر از داده­های موجود جایگاه و نقشی ویژه در مباحث سنجش از دور دارد. این درحالی است که دقت و کارآیی همۀ مراحل پردازش در مسیر استفاده از این داده­ها  به دقت و اعتمادپذیری دادۀ تولیدشده وابسته است. درنهایت، استفادۀ بهینه از تصویر تلفیق‌شده مبتنی بر دقت روش تلفیق است. ...  بیشتر