طراحی و پیاده سازی نقشه های متغیر مقیاس برای سامانه های ناوبری خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

نقشه مهم ترین وسیله برای ارائه اطلاعات ناوبری به رانندگان در سامانه های ناوبری خودروست. کیفیت نقشه های ارائه شده به رانندگان تاثیر بسیار زیادی بر استفاده پذیری و کارایی سامانه دارد. در این زمینه، نمایش نقشه های متناسب با وضعیت ها و شرایط بافتی کاربران نقشی حیاتی دارد. کاربران در شرایط متفاوت به نقشه هایی با ابعاد بزرگ نمایی و سطح جزئیات متفاوتی نیاز دارند تا بتوانند الزام ها و خواسته های اطلاعاتی شان را به راحتی مرتفع سازند. از آنجا که استفاده ازسامانه ناوبری فعالیت اولیه و اصلی رانندگان نیست باید انتخاب مقیاس مناسب و نمایش نقشه در آن مقیاس به صورت هوشمندانه و خودکار به وسیله سامانه انجام پذیرد. در این مقاله، روشی برای تعیین خودکار سطح بزرگ نمای و نیز سطح جزئیات نقشه به منظور ارائه نقشه هایی خوانا در وضعیت هایی مختلف کابری پیشنهاد شده است . مقادیر دو مورد پیش گفته بر اساس بافت هایی که کاربر در آن قرار دارد به دست می آید. از این رو پردازشگری بافت آگاه در این روش مورد استفاده قرار گرفته است. پردازشگری بافت آگاه، نوع پردازشگری است که سامانه ها را قادر می سازد تا بافت جاری کاربر را برگیرد و رفتار خود را بر اساس آن سازوار کند. در مقاله حاضر بافت های مختلفی که می توانند بر روی مقیاس نقشه تاثیر گذار باشند مورد مطالعه قرار گرفته و روشی برای انتخاب مقیاس مناسب در مقادیر بافتی مختلف ارائه شده است. همچنین نحوه سازوار کردن مقیاس نقشه با بافت های جاری مدل سازی شده و براساس آن یک سامانه ناوبری خودروی بافت آگاه نمونه با قابلیت نمایش نقشه در مقیاس های متناسب با بافت، طراحی و پیاده سازی گشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Development of Variable-Scale Maps for Car Navigation Systems

چکیده [English]

Maps are the most important medium for presenting navigational information to drivers. Quality of maps, presented to their users, has a direct impact on the usability and performance of a car navigation system. In this regard, displaying maps adapted to user's environment and their condition is critical. Users in different context need maps with various scales -zoom level and level of details- to fulfill their information requirements. Since, using a car navigation system is not elementary task for drivers, selecting and presenting maps with proper zoom levels and level of details must be performed by the system intelligently and automatically. In this paper, we offer a method to select the two mentioned factors automatically to present legible maps in different context. Values of these two factors are depending on user's context, so context aware computing has been used in the proposed method. Context aware computing is a computing that enables systems to acquire current user’s context and adapt its behavior accordingly.  In this research, various contexts that may have an impact on map scale are studied and then an approach to select proper scale in such contexts is proposed. In addition, based on context aware computing concept an adaptation model is offered that enables system to determine proper map scale in different context. As a proof of the idea, a prototype car navigation system- with the ability of displaying maps in appropriate scales with different context- is implemented and tested in parts of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Car navigation
  • Context aware computing
  • Zoom level
  • Level of details
  • Scale adaption