راهنمای نویسندگان

بسمه تعالی

راهنمای تدوین مقالات در نشریه علمی و پژوهشی "سنجش از دور و GIS ایران"

فایل تعهدنامه

 از نویسندگان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری مقالات و انتشار به‌موقع آن در نشریه، پیش از ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایند.

نشریة علمی- پژوهشی "سنجش از دور و GIS ایران" وابسته به انجمن "سنجش از دور و GIS ایران" و دانشگاه شهید بهشتی، به‌منظور گسترش و ارتقای فرهنگ پژوهش، انتشار نتایج پژوهش‌های علمی، رشد آگاهی، توسعة علمی و دانش تخصصی در زمینة علوم سنجش از دور و GIS و کاربردهای آنها و نیز کمک به ایجاد همکاری علمی میان پژوهشگران این زمینه‌ها در داخل و خارج کشور، انتشار می‌یابد. از دانش‌پژوهان دعوت می‌شود مقاله‌های علمی- پژوهشی خود را در اختیار این نشریه قرار دهند. نشریة "سنجش از دور و GIS ایران" مقالاتی را بررسی، داوری و چاپ می‌کند که:

1-      مقاله یا بخشی از آن قبلاً به هر شکلی در نشریات علمی دیگر چاپ نشده باشد.

2-      برای چاپ هم‌زمان به نشریة دیگری ارسال نشده باشد.

3-      مقاله حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.

4-      نوآوری مقاله در بخش چکیده فارسی و دیگر بخش‌های مقاله تبیین شده باشد.

5-      همراه با درخواست کتبی از سردبیر برای بررسی و چاپ مقاله در نشریه از سوی نویسندة عهده‌دار مکاتبات باشد. نویسنده در این نامه شرایط قیدشده در بندهای یک تا سه را اعلام و همراه مقاله ارسال می‌کند.

6-      اسامی، آدرس، شماره تلفن، دورنگار و پست الکترونیک نویسندگان در فایلی جداگانه مطابق با فرمت (که در ادامه شرح داده می‌شود) ارسال و از ذکر این اطلاعات در فایل مقاله خودداری شده باشد.

7-      متن کامل مقاله در فایل جداگانه بدون ذکر نام و آدرس نویسندگان مطابق با فرمت (که در ادامه شرح داده می‌شود) ارسال شده باشد.

8-      تمامی صفحات پشت سرهم شماره‌گذاری شده و شمارة سطرها نیز به‌صورت پیوسته وارد شده باشد.

9-     داشتن شناساگر ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی است. از اینجا (https://orcid.org/register) می توانید ثبت نام کنید.

در مرحلة بعد، نویسندة عهده‌دار مکاتبات تا یک ماه پس از وصول مقاله از سوی دفتر نشریه، یادداشتی را دریافت می‌کند که در آن مشکلات تطابق فرمت مقالة تدوینی با دستورالعمل حاضر اعلام شده است. در این مرحله نویسندگان موظف‌اند تمامی اشکالات را برطرف و مقاله را مجدداً ارسال کنند. درصورتی‌که طی دو مکاتبه از طرف نشریه، مقاله فرمت لازم برای داوری را کسب نکند، نشریه می‌تواند مقاله را از دستورکار خارج کند.

درصورتی‌که مقاله در فرمت مورد قبول نشریه باشد، کد پیگیری برای آن صادر و از سوی دفتر نشریه به نشانی نویسندة عهده‌دار مکاتبات ارسال خواهد شد. حداکثر چهار ماه پس از آخرین ارسال مقاله، نویسنده نامه‌ای دریافت می‌کند که حاوی دیدگاه‌های هیئت تحریریه و نکات اصلاحی داوران برای بالابردن کیفیت علمی مقاله است. نویسندة عهده‌دار مکاتبات حداکثر سه ماه پس از دریافت این نامه فرصت دارد تا اشکالات تعیین‌شده را برطرف و یا پاسخ علمی لازم را برای آنها تهیه و مقالة اصلاح‌شده را مجدداً به دفتر نشریه ارسال کند. درصورتی‌که نظر داوران بر این باشد که تمام یا بخشی از اشکالات تعیین‌شده برطرف نشده است، سردبیر می‌تواند مقاله را برای رفع اشکال به نویسنده بازپس دهد. درصورتی‌که نویسندة عهده‌دار مکاتبات در مدت تعیین‌شده اصلاحیه را ارسال نکند، دفتر نشریه مقاله را بایگانی می‌کند و داوریِ مجدد آن مستلزم ثبت مقاله به‌عنوان مقالة جدید خواهد بود.

 داوری

تمامی مقالات رسیده به دفتر نشریه پیش از چاپ، داوری خواهند شد و هیئت تحریریه در انتخاب داور مخیر است. با این‌حال نویسندگان می‌توانند چهار نفر از استادان دانشگاه‌ یا افراد متخصص در زمینة تحقیق را برای داوری مقاله معرفی کنند و هیئت تحریریه در انتخاب داور از میان افراد معرفی‌شده یا متخصصان دیگر، کاملاً آزاد خواهد بود. در معرفی داوران پیشنهادی لازم است که ضمن اعلام اسامی کامل افراد، کلیه اطلاعات ایشان از قبیل نشانی محل کار، شماره تلفن همراه یا ثابت، و نشانی پست الکترونیکی نیز پیوست شود.

هزینة داوری و صفحه‌آرایی

پس از تأیید نهایی و پذیرش مقاله، مبلغ 2،000،000  ریال جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت می شود.

 راهنمای تدوین مقاله

نویسندة عهده‌دار مکاتبات فایل اصلی مقاله را از طریق سامانه ارسال می‌کند. تدوین مقاله باید با 30 سطر در هر صفحه انجام گیرد و در هر طرف 5/2 سانتی‌متر حاشیة خالی منظور گردد، حداکثر تعداد صفحات مقاله با جدول‌، نمودار، عکس و نقشه نیز 20 صفحه است. استادان محترم مقالات نقد کتاب را در یک الی دو صفحه تنظیم و ارسال کنند. تایپ مقاله با قلم نازنین فونت 12، تحت نرم‌افزار Word (2003-2007) انجام گیرد. در صورت لزوم شکل‌ها و تصویرها با دقت dpi600-300 اسکن شود و در مقاله قرار گیرد. ساختار تدوین مقالات پژوهشی در دو فایل جداگانه "مشخصات نویسندگان" و "مقاله" به شرح زیر است. مقالات فقط به زبان فارسی پذیرفته می‌شوند.

الف) فایل اسامی نویسنده(گان) مقاله

-          عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)

-          نام، نام خانوادگی، رتبة علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی ذکر گردد (از بیان عنوان «هیئت علمی» به‌عنوان رتبة علمی خودداری شود). نویسندة عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود.

-          نشانی کامل نویسندة عهده‌دار مکاتبات شامل: نشانی پستی، شمارة تلفن همراه و ثابت، شمارة دورنگار و نشانی پست الکترونیکی به فارسی و انگلیسی ذکر شود.

ب) فایل مقاله

در فایل مقاله هیچ نوع اطلاعاتی از مشخصات نویسندگان یا نشانی و دیگر مشخصات آنها ذکر نشود. این امر باید در کلیه فایل­ها و نام فایل مقاله نیز رعایت شود. همچنین مقاله ارسالی بصورت تک ستونه تهیه و ارسال گردد.

-          عنوان مقاله به فارسی

عنوان مقاله باید گویای محتوای مقاله باشد و خواننده را جلب کند. عنوان باید کوتاه و خلاصه انتخاب شود و در عین حال حاوی اطلاعات مفید برای خواننده باشد. از کوته‌نوشت و روابط ریاضی در عنوان استفاده نشود.

-          چکیدة مبسوط فارسی

چکیدة فارسی، خلاصه‌ای گویا از محتویات مقاله است و حداقل در 600 کلمه در یک صفحه به‌گونه‌ای تدوین می‌شود که تصویری از مقاله را برای خواننده ایجاد کند. چکیده می‌بایست شامل سابقه و هدف، مواد و روش ها، نتایج و بحث و نتیجه گیری باشد. در چکیده از ذکر هرگونه مرجعی خودداری می‌شود.

-          کلیدواژة فارسی

حداکثر پنج واژة فارسی در زمینة موضوع، نوآوری و یا دیدگاه‌های مقاله ذکر شود.

-          عنوان انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله باید ترجمة دقیق عنوان فارسی مقاله باشد.

-          چکیدة مبسوط انگلیسی

چکیدة انگلیسی مقاله در یک صفحه تنظیم می‌گردد و لازم است ترجمة عینی مطالب چکیدة فارسی باشد. این بخش برای دستیابی به مقاله از طریق پایگاه‌های اطلاعات علمی اهمیت دارد و تنظیم مناسب آن می‌تواند معرف مقاله به زبان انگلیسی باشد.

-          کلیدواژة انگلیسی

کلمات کلیدی می‌توانند ترجمة کلمات فارسی و یا دیگر کلمات مناسب برای جست‌وجوی مقاله باشند.

-          مقدمه

دیدگاه‌های نویسنده(گان) در دو تا سه سطر در زمینه و سابقة تحقیق در ابتدای مقدمه برای خوانندگان بیان می‌شود. "مقدمه" برای ارائه اطلاعات بررسی‌ها و تحقیقات گذشتگان درخصوص تحقیق حاضر تنظیم می‌گردد و با بررسی منابع جدید و معتبر چاپ‌شده تهیه می‌شود. از گزارش‌های چاپ‌نشده، متونی که مؤلف آنها مشخص نیست و یا دستورالعمل‌های دروس آزمایشگاهی استفاده نکنید. از ذکر منابعی که یادداشت‌های شخصی و یا مکاتبات خصوصی‌اند، خودداری فرمایید. پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد می‌بایست فقط در زیرنگاشت صفحه‌ای آورده شوند که در متن به آن ارجاع داده شده است و از ذکر پایان‌نامه‌ها در فهرست منابع پایان مقاله خودداری کنید. بهترست در تدوین مقاله از پایان‌نامه‌ها به‌صورت خیلی محدود استفاده شود. هیچ نوع اطلاعات بخش نتایج و یا بحث در بخش مقدمه ارائه نگردد. مطالب بخش بررسی منابع، با افعال زمان حال ساده بیان شوند. آخرین پاراگراف مقدمه را به ذکرهدف یا اهداف تحقیق اختصاص دهید، و آن را به‌طور دقیق و واضح و البته خلاصه برای خواننده بیان کنید.

-          مواد و روش‌ها

در پاراگراف بخش مواد و روش‌ها، منطقة مورد مطالعه با استفاده از نقشه‌ای واضح معرفی می‌شود. در این بخش مختصات جغرافیایی گوشة شمال‌غرب و جنوب‌شرق منطقه ذکر می‌گردد و اسامی جغرافیایی به‌کاررفته در متن مقاله که برای درک مطلب مورد نیاز است، روی نقشه معرفی می‌شوند. محل منطقه نیز روی نقشة کشور علامت‌گذاری و مشخص می‌گردد.

داده‌های ماهواره‌ای استفاده‌شده در تحقیق، بعد از پاراگراف معرفی منطقة مورد مطالعه، با ذکر نوع سکو، سنجنده، باندهای استفاده‌شده، تاریخ دریافت داده و مواردی از این دست به‌طور کامل و خلاصه معرفی می‌شود.

روش کار باید دقیق و گویا به‌گونه‌ای تدوین گردد که خواننده بتواند با همان روش ارائه‌شده، کار مشابه را انجام دهد و به نتیجة مشابه دست یابد. از ذکر مطالب، به شکل بررسی منابع به‌عنوان توضیح روش کار خودداری شود، چنین مطالبی را می‌توان در بخش مقدمه توضیح داد و در بخش مواد و روش‌ها نکات اجرایی استفاده‌شده در تحقیق معرفی شوند و منابع استفاده‌شده نیز ارجاع داده شوند. از ارائه نتایج بررسی و یا هر نوع بحث در این بخش خودداری گردد. در بخش مواد و روش‌ها کلیة شاخص‌های به‌کاررفته، سمبل‌ها، روش دقیق آنالیز تصاویر، روش‌های رگرسیونی و آماری اعمال‌شده، نحوة ارزیابی و کنترل‌های میدانی و روش‌های اعتبارسنجی نتایج مطالعه به‌طور دقیق بیان گردد. اگر از روش‌های فیزیکی، تجزیة شیمیایی، اندازه‌گیری‌های میدانی و مانند اینها در تحقیق استفاده شده است، روش‌های آنالیز و بررسی به‌طور دقیق و در صورت استفاده از روش‌های ذکرشده در منابع با ذکر منبع، شرح داده شود. برای ذکر روش کار اعمال‌شده از افعال در زمان گذشتة ساده و به‌صورت مجهول استفاده شود. از ذکر نام نرم‌افزارها خودداری گردد مگر در مقالاتی که در آنها نرم‌افزار طراحی شده‌اند می‌توان برای مقایسه نام آنها را ذکر کرد.

-          نتایج

دستاوردها و یافته‌های تحقیق، نتایج محسوب می‌شوند که به‌صورت نقشه، نمودار، جدول و عکس ارائه می‌شوند. متناسب با ترتیب ارائه نقشه‌ها، نمودارها و دیگر تصاویر، نتایج تحقیق هم ارائه می‌شوند. از ارائه هر نوع بحث و نتیجه‌گیری یا مطالب بررسی منابع در بخش "نتایج" می‌بایست خودداری شود. درصورت تشخیص نویسندگان به ارائه این بخش همراه با بخش بحث، می‌توان "نتایج و بحث" را در هم ادغام و هم‌زمان تدوین کرد. برای ذکر نتایج از افعال در زمان گذشته ساده استفاده می‌شود.

-          جدول‌ها و شکل‌ها

نوشتة جدول‌ها، نقشه‌ها، نمودارها و کلیة تصاویر باید کاملاً واضح و خوانا باشد. درصورتی‌که مثلاً مختصات نقشه ناخواناست، از درج آن خودداری و نقشه بدون مختصات ارائه شود. نقشه‌ها، نمودارها و عکس‌ها را تحت عنوان "شکل" نام‌گذاری کنید و برای تمامی آنها شماره تعیین کنید. برای شرح جدول‌ها و شکل‌ها در متن از زمان حال ساده استفاده شود، مثل: "جدول 1 نشان می‌دهد ...". برای جدول‌ها جداگانه شماره تعیین شود و به‌ترتیب ظهورشان در مقاله شماره‌گذاری گردند و در نزدیک‌ترین جایی‌که برای نخستین بار در متن به آنها اشاره می‌شود، ارائه گردند. هر کدام از شکل‌ها و جدول‌ها عنوان مشخص و گویا داشته باشند و اطلاعات مشابه و یا موازی ارائه نکنند ـ‌داده‌های جدول به‌صورت نمودار نشان داده نشود. عنوان جدول‌ها در بالا و عنوان شکل‌ها در زیر آنها قرار گیرد و از آوردن عنوان در داخل کادر و همراه شکل و یا داخل جدول خودداری گردد. از حداقل ممکن تعداد شکل و جدول در مقاله استفاده کنید. عنوان شکل‌ها باید گویای نکته‌ای باشند که نویسنده می‌خواهد به خواننده منتقل کند. جدول‌ها و شکل‌ها متناسب با عرض صفحة نشریه تدوین شود به‌طوری‌که شکل‌ها و جدول‌های کوچک متناسب با یک ستون مقاله 7 سانتی‌متر و شکل‌ها و جدول‌های بزرگ‌تر 5/14 سانتی‌متر بیشتر نباشند. شکل‌ها و جدول‌ها روی لوح فشرده در پوشة جداگانه، همراه مقاله ارسال شوند. اگر شرح ستون‌های جدول طولانی است و اندازه آن را افزایش می‌دهد، با نوشتن علائم اختصاری آن را کوتاه‌تر کنید و علائم اختصاری را در زیر جدول با استفاده از اعداد ایتالیک با فرمت توانی و یا اندیس شرح دهید. خطوط افقی و عمودی جدول را حذف و فقط سه خط افقی را که عبارت‌اند از حد بالا و پایین جدول و خط زیر سطر شرح ستون‌ها رسم کنید. از رنگی‌کردن سطرهای جدول خودداری کنید.

-          فرمول‌نویسی

فرمول‌ها می‌بایست به‌صورت ریاضی و با علائم اختصاری نوشته شوند و در زیر هر فرمول تمامی علائم اختصاری و یا متغیرها معرفی گردند. برای نام‌بردن از فرمول‌ها از واژة رابطه استفاده شود و به‌ترتیب ظاهرشدن در متن مقاله شماره‌گذاری شوند. لازم است تمامی رابطه‌ها شماره‌گذاری شوند و شمارة آنها در سمت راست‌شان به‌صورت "رابطه (1)" نوشته شود. از نوشتن تکراری رابطه خودداری شود و هر جا که لازم است شمارة آن ذکر گردد.

-          اسامی علمی گیاهان

اسامی علمی گیاهان و یا جانوران باید با فونت ایتالیک و طبق روش خاص و مرسوم آن در بیولوژی نوشته ‌شود، که شامل اسم جنس، اسم گونه و اسم مؤلفِ گونه می‌گردد. اسم مؤلفِ گونه و نیز تیره‌های گیاهی و یا جانوری ایتالیک نوشته نمی‌شود.

-          بحث و نتیجه‌گیری

دو بخش "بحث" و "نتیجه‌گیری" می‌توانند جداگانه یا با یکدیگر تحت یک عنوان تدوین شوند. اگر "نتایج و بحث" یک‌جا تدوین شده‌اند، بخش "نتیجه‌گیری" جداگانه ارائه خواهد شد. "بحث" در اینجا در جهت اهداف و فرضیه‌های ارائه‌شده در بخش "مقدمه" و "مواد و روش‌ها" در حدود نتایج تحقیق حاضر ارائه می‌شود. مقایسة نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات اخیر و تازة دیگر محققان در منابع معتبر علمی الزامی است و می‌بایست متناسب با محتوای مقاله انجام گیرد. ارائه مطالب و جمله‌های مشخص و روشن به‌دست‌آمده از دستاوردهای مطالعات نویسندگان مقالة حاضر در جهت تبین ایده‌های نو، و مواد و روش‌ها در بخش "بحث" الزامی است.

-          سپاس‌گزاری

تشکر و قدردانی از سازمان تأمین‌کنندة داده و یا هر نوع تسهیلات در پیشبرد مطالعة حاضر، در این بخش انجام می‌گیرد. چنانچه مخارج مالی پژوهش یا تهیة مقاله از سوی مؤسسه‌ای تأمین شده باشد، باید نام مؤسسه در پایان مقاله در قسمت تشکر و قدردانی پیش از فهرست منابع درج شود. تشکر نویسندگان یک مقاله از یکدیگر مرسوم نیست.

-          منابع

منابع در متن مقاله به‌صورت "نام خانوادگی و سال" مطابق هجی دقیق و همانند فهرست منابع در داخل پرانتز بیان می‌شود. برای مقالات با یک یا دو نویسنده، نام خانوادگی آنها ذکر گردد. ولی برای مقالات با بیش از دو نویسنده، فقط نام خانوادگی نویسنده اول ذکر می‌شود و کلمة  "et al." به دنبال آن اضافه می‌شود.

(Khorram et al., 2012)؛ (Kwok, 2014).

اگر در متن نام نویسنده در ابتدای جمله برای نقل‌قول ذکر می‌شود، نام نویسنده را در ابتدا و سپس سال را داخل پرانتز بیان کنید: "محمودی و همکاران (1390) ارزیابی مقادیر روی را با ... توصیه می‌کنند".

از پرانتز فقط برای ذکر منابع در متن استفاده شود. استفاده از پرانتز برای توضیح و یا شرح مطلبی در متن رایج نیست، لذا از ذکر هر نوع مطلبی در پرانتز خودداری شود.

منابع پایان مقاله به‌ترتیب الفبا و به فقط به انگلیسی تدوین شوند. همة منابعی که در متن به آنها ارجاع داده شده است می‌بایست در فهرست منابع ارائه گردند و منابع ذکرشده در این فهرست نیز می‌بایست در متن استفاده شده باشند. منابع ارائه‌شده باید برای عموم خوانندگان دردسترس باشند، از این‌رو به یادداشت‌های خصوصی، مکاتبات شخصی و مواردی که پیش‌تر اشاره شد، ارجاع داده نشود. نویسنده‌(گان) موظف‌اند صرفاً به مقالاتی ارجاع دهند که شخصاً آنها را مطالعه کرده‌اند. ابتدا منابع فارسی و پس از آن منابع انگلیسی هریک به‌ترتیب حروف الفبا ذکر می‌شوند:

ج) مجله:

Kwok, R., 2014, Declassified High-resolution Visible Imagery for Arctic Sea Ice
Investigations: An overview, Remote Sensing of Environment, 142: 44-56.

د) کتاب:

Khorram, S., Koch, F.H., van der Wiele, C.F., Nelson, S.A.C. 2012, Remote Sensing,
Springer, London.

ه) فصلی از کتاب

Chen, X., Giri, C.P., Vogelmann, J.E., 2012, Land-Cover Change Detection, In: Remote
Sensing of Land Use and Land Cover: Principals and Applications
, Edited by: Giri C.P.,

Taylor & Francis, New York, PP. 153-176.

شناسه doi  منابع  در آخر هر منبع  ذکر گردد

-          پاورقی (زیرنگاشت)

ذکر مطالب در پاورقی بلامانع است.

-          توجه

مسئولیت صحت و اعتبار علمی مطالب برعهدة نویسنده‌(گان) مقاله است. مقاله‌ها به‌ترتیب تاریخ ارسال‌شان به نشریه بررسی می‌گردند. حق چاپ مقاله پس از پذیرش هیئت تحریریه، در انحصار "نشریه سنجش از دور و GIS ایران" خواهد بود.

فایل‌های مقاله از طریق تارنمای نشریه به آدرس : gisj.sbu.ac.ir ارسال گردد. آدرس پستی نشریه برای اطلاع نویسندگان محترم عبارت است از:"تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انجمن سنجش از دور و GIS ایران، دفتر نشریه سنجش از دور و GIS ایران".