آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 721
تعداد پذیرش 423
تعداد عدم پذیرش 121
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 55

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 99
تعداد مشاهده مقاله 26118
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15368
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 101 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 59 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 357 روز
متوسط زمان داوری 90 روز
متوسط زمان پذیرش 1318 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1528 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 335 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 194 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1888 روز
درصد پذیرش 59 %