نویسنده = محمدرضا مباشری
بهبود الگوریتم SIFT به منظور تناظریابی تصاویر ماهواره ای

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389

امین صداقت؛ حمید عبادی؛ مهدی مختارزاده


تحلیل کارایی داده های EMT+ در تعیین مناسب ترین شاخص های گیاهی(مطالعه موردی: حوضه آبخیز وازرود)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389

کریم سلیمانی؛ فاطمه شکریان؛ رضا تمرتاش؛ معصومه بنی هاشمی


کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در مطالعات مکان یابی کاربرهای صنعتی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389

زهره معصومی؛ علی منصوریان؛ محمدسعدی مسگری


تاثیر اعصای خالص انتخاب شده با تصاویر ETM+ و IKONOS در دقت جداسازی طیفی با الگوریتم خطی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389

فاطمه شفیعی خورشیدی؛ عباس علیمحمدی سراب؛ سید کاظم علوی پناه؛ حمیدرضا متین فر؛ مهدی فرخی


بررسی کارایی آمارهای فضایی در تحلیل تراکم شهری

دوره 2، شماره 1، تیر 1389

علی سلطانی؛ یوسف اسمعیلی ایوکی؛ علیرضا احمدیان


ارزیابی دقت مکانی و زمانی تصاویر سنجنده MODIS در شناسایی نقاط آتش سوزی

دوره 2، شماره 1، تیر 1389

علی سرکارگر اردکانی؛ محمدجواد ولدان زوج؛ علی محمدزاده؛ علی منصوریان


برآورد مولفه های شوری خاک، با استفاده از تبدیل طیفی تصاویر ETM+ و ASTER به رادیانس و بازتابش سطحی

دوره 2، شماره 1، تیر 1389

زهره ابراهیمی خسفی؛ سیدرشید فلاح شمسی؛ مزدا کمپانی زارع؛ محسن ابراهیمی خوسفی؛ محمدرضا اختصاصی؛ سید زین العابدین حسینی


تلفیق عملگر Harris و توصیفگر SIFT به منظور مرتبط سازی تصاویر ماهواره ای

دوره 2، شماره 1، تیر 1389

امین صداقت؛ حمید عبادی؛ مهدی مختارزاده


ارزیابی مدل های شبکه عصبی و درخت تصمیم برای تشخیص مناطق ابری در تصاویر ماهواره نوآ بر روی گسترده ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388

خلیل قربانی؛ علی خلیلی؛ سیدکاظم علوی پناه؛ غلامرضا نخعی زاده