تعیین پتانسیل وقوع چشمة آب زیرزمینی با استفاده از روش حداکثر آنتروپی، GIS و RS با تأکید بر شاخص جدید توپوگرافیکی‌ـ هیدرولوژیکی HAND (مطالعة موردی: حوزة آبخیز دریاچة ارومیه)

مهدی تیموری؛ امید اسدی نلیوان

دوره 13، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 119-138

https://doi.org/10.52547/gisj.13.2.119

چکیده
  هدف از این تحقیق تعیین مناطق دارای پتانسیل حضور چشمة آب زیرزمینی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در آن، با استفاده از روش حداکثر آنتروپی (مدل MaxEnt)، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور است. در تحقیق حاضر، از چهارده شاخص تأثیرگذار در پتانسیل آب زیرزمینی شامل شاخص‌های توپوگرافیکی، زمین‌شناسی، اقلیمی، هیدرولوژیکی و کاربری اراضی و همچنین، ...  بیشتر