آشکارسازی اراضی شالیزاری شهرستان رشت با استفاده از تصاویر چندزمانة لندست‌ـ 8

امیر هدایتی؛ دکتر محمد حسن وحیدنیا؛ حسین آقامحمدی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 15-30

https://doi.org/10.52547/gisj.14.3.15

چکیده
  در بسیاری از کشورها به‌ویژه ایران، برنج به یکی از اقلام اساسی به‌لحاظ امنیت غذایی تبدیل شده است. در این تحقیق، به‌منظور تهیة نقشة سطوح شالیزاری، با توجه به ویژگی‌های فنولوژیکی گیاه برنج و به‌کمک داده‌های سالیانة دمای سطح زمین سنجندة مادیس، ابتدا برنامة زمانی برای انتخاب تصاویر سری زمانی ماهوارة لندست‌ـ 8 تنظیم شد. پس از دریافت ...  بیشتر