کلیدواژه‌ها = گندم
ارزیابی قابلیت طیف‌سنجی بازتابی در برآورد میزان کلروفیل و نیتروژن گندم

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 119-134

10.52547/gisj.14.4.119

علی صادقی؛ سهام میرزایی؛ ساغر چاخرلو؛ مهدی غلام نیا؛ حسینعلی بهرامی


بررسی تأثیر ریزگردها در بازتابندگی طیفی تاج‌پوشش گندم

دوره 7، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 13-26

حسینعلی بهرامی؛ سهام میرزایی؛ علی درویشی بلورانی؛ روشنک درویش‌زاده؛ سید کاظم علوی‌پناه