نویسنده = علی اکبر متکان
بهبود شاخص عمودی خشکسالی اصلاح شده به منظور برآورد میزان خشکسالی در مناطق خشک مرکزی ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391

روشنک درویش زاده؛ علی اکبر متکان؛ امین حسینی اصل؛ محسن ابراهیمی خوسفی


تحلیل مکانی تصادف های درون شهری با استفاده از رگرسون وزنی مکانی

دوره 3، شماره 3، آذر 1390

علی اکبر متکان؛ افشین شریعت مهیمنی؛ بابک میرباقری؛ متین شهری


استخراج مقدار کلروفیل محصول برنج با استفاده از معکوس سازی مدل انتقال تابش تاج پوشش و تصاویر ALOS

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390

عبدالحمید دشتی آهنگر؛ روشنک درویش زاده؛ علی اکبر متکان؛ محمد حاجب


قابلیت داده های ترکیبی مادون قرمز و مایکروویو غیرفعال سنجش از دورو تخمین بازندگی و و پای سیلاب (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388

علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ داوود عاشورلو؛ جواد بداق جمالی؛ وهب محمدیان