تغییر شماره دفتر نشریه سنجش از دور و GIS ایران

کاربران محترم فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران

شماره داخلی دفتر نشریه از 29903079 به شماره 29902704 تغییر نموده است.