مدیر مسئول


علی اکبر متکان رئیس و استاد مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS ، دانشگاه شهید بهشتی

سنجش از دور

سردبیر


محمدجواد ولدان زوج استاد گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فتوگرامتری و سنجش از دور

 • valadanzoujkntu.ac.ir

مدیر داخلی


امین حسینی اصل دانشجوی دکتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سنجش از دور

 • hosseiniaslgmail.com

کارشناس نشریه


منیره اصغرپور کارمند دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیای طبیعی

 • asgharpourgmail.com

اعضای هیات تحریریه


عباس علیمحمدی استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

GIS

 • alimoh_abbkntu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیدکاظم علوی‌پناه استاد دانشگاه تهران

سنجش از دور

 • salavipaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کریم سلیمانی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سنجش از دور

 • solaimani2001yahoo.co.uk

اعضای هیات تحریریه


محمودرضا صاحبی دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فتوگرامتری و سنجش از دور

 • sahebikntu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کاظم رنگزن دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

سنجش از دور

 • kazemrangzanscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدسعدی مسگری دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فتوگرامتری و سنجش از دور

 • mesgarikntu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا مباشری استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فتوگرامتری و سنجش از دور

 • mobasherikntu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن لشکری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیای طبیعی

 • h-lashkarisbu.ac.ir