اصول اخلاقی انتشار مقاله

فرم تعارض منافع

نشریه علمی - پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران خود را ملزم به رعایت حقوق مولفان، صاحبان آثار و تولید کنندگان محتوا می داند و تمام تلاش خود در راستای تحقق این موازین بکار خواهند بست.

وظایف سردبیر

 • تطبیق موضوع و محتوای علمی مقاله های دریافتی با اهداف و سیاست های کلی نشریه.
 • تعیین دبیر تخصصی از بین اعضای هیئت تحریریه و ارسال مقاله به دبیر برای اعلام نظر اولیه و پیشنهاد داور و پیگیری فرآیند داوری.
 • تصمیم گیری نهایی برای پذیرش یا رد مقاله طبق نظر داوران و دبیر تخصصی.
 • تعیین اولویت در انتشار مقاله ها.
 • پیگیری اجرای مصوبه های هیئت تحریریه و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 • اجرای سیاست های کمیسیون ارتقای نشریات علمی.
 • ارسال مقاله ها برای ویرایش و تهیۀ نسخۀ نهایی.

 وظایف و تعهد نویسندگان

 • مقاله یا بخشی از آن قبلاً به هر شکلی در نشریات علمی دیگر چاپ نشده باشد.
 • برای چاپ هم‌زمان به نشریة دیگری ارسال نشده باشد.
 • مقاله حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.
 • نوآوری مقاله در بخشچکیده فارسی و دیگر بخش‌های مقاله تبیین شده باشد.
 • همراه با درخواست کتبی از سردبیر برای بررسی و چاپ مقاله در نشریه از سوی نویسندة عهده‌دار مکاتبات باشد. نویسنده در این نامه شرایط قیدشده در بندهای یک تا سه را اعلام و همراه مقاله ارسال می‌کند.
 • اسامی، آدرس، شماره تلفن، دورنگار و پست الکترونیک نویسندگان در فایلی جداگانه مطابق با فرمت ارسال و از ذکر این اطلاعات در فایل مقاله خودداری شده باشد.
 • متن کامل مقاله در فایل جداگانه بدون ذکر نام و آدرس نویسندگان مطابق با فرمت ارسال شده باشد.
 • تمامی صفحات پشت سرهم شماره‌گذاری شده و شمارة سطرها نیز به‌صورت پیوسته وارد شده باشد.
 • مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند.

 

وظایف داوران

 • کمک به تصمیم گیری تحریریه: داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری می رسانند.
 • سرعت عمل: داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند.
 • محرمانه بودن اطلاعات: کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد.
 • داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف: داوری مقالات بایستی بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی انجام شده و از اعمال نظر سلیقه ای، شخصی و غیره در داوری مقالات خودداری گردد.
 • توجه به منابع استفاده شده در مقاله:  توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است.