اهداف و چشم انداز

نشریه علمی- پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران، اولین نشریه علمی-پژوهشی تخصصی است که به منظور گسترش و ارتقای پژوهش، انتشار نتایج پژوهش‌های علمی، رشد آگاهی، توسعه علمی و دانش تخصصی در زمینه علوم سنجش از دور و GIS و کاربردهای آنها و کمک به ایجاد همکاری علمی میان پژوهشگران این زمینه‌ها در داخل و خارج کشور، انتشار می‌یابد.

زمینه های تخصصی نشریه

1-     تقسیم بندی از دیدگاه تخصصی

  • فتوگرامتری

برد کوتاه

لیزر اسکن

استخراج عوارض

مدل های ریاضی

  • سنجش از دور

راداری

میکروویو غیرفعال

پردازش های طیفی و فراطیفی

حرارتی

  • GIS

فناوری اطلاعات

هوش مصنوعی

تصمیم گیری

 

  • ژئودزی 

ژئودزی ماهواره ای(هندسی و جاذبی)

ژئودزی فیزیکی و ژئودینامیک

 

2-     تقسیم بندی از دیدگاه کاربردی

کشاورزی

جنگل

زمین شناسی

منابع آب

هواشناسی و اقلیم

منابع طبیعی

مدیریت شهری

اقیانوس شناسی ماهواره ای