1. ترکیب شاخص‌های EVI و SPI برای پهنه‌بندی مناطق حساس به خشک‌سالی (مطالعة موردی: استان کردستان)

وحید احمدی؛ عباس علیمحمدی

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.13.2.1

چکیده
  ارزیابی خشک‌سالی، ازنظر زمانی و مکانی، برای برنامه‌ریزی‌های کاهش خسارات در استان کردستان اهمیت بسیاری دارد. در این تحقیق، از شاخص بارش استانداردشده و همچنین، شاخص پوشش گیاهی بارزشدة استخراجی از تصاویر ماهواره‌ای، به‌منزلة پارامتر تعیین‌کنندة خشک‌سالی، استفاده شده است. به‌این‌منظور، داده‌های آماری ایستگاه‌های هواشناسی ...  بیشتر

2. واکاوی موانع برداشت/ دیدبانی سپیدایی آبی‌فام در ایران‌زمین

امید رضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 23-38

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.13.2.23

چکیده
  سپیدایی از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ‌ﻣﺤﻴﻄﻲ و آب‌و‌ﻫﻮاﻳﻲ به‌شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، بررسی رفتار زمانی و مکانی آن می‌تواند ابزاری برای شناخت تغییرات محیطی باشد. ﺳﻨﺠﻨﺪة مودیس سپیدایی ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را به‌طور ﻣﺴﺘﻤﺮ، در ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﺎﻧﻲ مناسب ﺗﻮﻟﻴﺪ و در دسترس پژوهشگران ...  بیشتر

3. راهکاری مبتنی‌بر شبکه‌های عصبی کاملاً کانوولوشنی برای تشخیص هم‌زمان جاده‌ها و ساختمان‌ها در تصاویر هوایی

ناصر فرج‌زاده؛ هیوا ابراهیم‌زاده

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.13.2.39

چکیده
  توسعة سیستم‌های خودکار تشخیص جاده و ساختمان در تصاویر هوایی همواره با چالش‌های مهمی مانند متفاوت‌بودن ظاهر ساختمان‌ها، تغییرات روشنایی، زاویة تصویربرداری و فشرده و چگال‌بودن جاده‌ها و ساختمان‌ها در نواحی شهری روبه‌روست. در چند سال اخیر، استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی چندلایه (شبکه‌های عصبی عمیق) مورد توجه بسیاری از پژوهشگران ...  بیشتر

4. برآورد عملکرد محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر سری زمانی سنتینل‌ـ2 (مطالعة موردی: شهرستان زنجان)

احمد موسوی؛ میلاد جانعلی پور؛ دکتر تهرانی

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 61-74

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.13.2.61

چکیده
  اساس برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح داشتن آمار و اطلاعات دقیق و به‌هنگام است. یکی از مهم‌ترین آمار و اطلاعات بخش کشاورزی میزان تولید سالیانة هر محصول یا سطح زیرکشت است. یکی از ابزارهایی که در کمترین زمان و با هزینة پایین و دقت مناسب، می‌تواند سطح زیرکشت محصولات را محاسبه کند دانش و فنّاوری سنجش ‌از دور است. در این تحقیق، از دو روش طبقه‌بندی ...  بیشتر

5. ارزیابی و تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی در مناطق تحت حفاظت (مطالعة موردی: پارک ملی لار)

پروانه سبحانی پژوه؛ حسن اسماعیل زاده

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 75-92

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.13.2.75

چکیده
  امروزه یکی از عواقب فعالیت‌های انسانی در قالـب تغییـر کـاربری اراضـی، بی‌توجـهی بـه محـدودیت‌هـای محیط‌زیستی است که در سیمای محیط تأثیرگذار است و آثار مخربی در اکوسیستم‌های طبیعی، ازجمله پارک‌های ملی و مناطق تحت حفاظت، به‌جای می‌گذارد. ازاین‌رو، شناسـایی روند تغییرات عوارض سطح زمین، برای درک ارتباط متقابل انسان و محیط‌زیست، ...  بیشتر

6. کاربرد GIS در پیش‌بینی ظرفیت شبکة ریلی ازطریق رگرسیون خطی

بهرام مرادی سلوشی؛ علیرضا وفائی نژاد؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علی اصغر آل شیخ

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 93-118

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.13.2.93

چکیده
  سیستم حمل‌ونقل ریلی از تعامل مجموعه‌ای از تجهیزات و عملیات تشکیل‌ شده است که توانایی و ظرفیت یک سیستم ریلی در حمل‌ونقل بار و مسافر را تعیین می‌کند. بدین‌منظور، محاسبة ظرفیت و پیش‌بینی نحوة تغییرات آن مهم است و شناخت آن‌ کمک شایانی به ارتقای سطح بهره‌برداری شبکة ریلی می‌کند. روش‌های گوناگونی برای محاسبة ظرفیت وجود دارد که با ...  بیشتر

7. تعیین پتانسیل وقوع چشمة آب زیرزمینی با استفاده از روش حداکثر آنتروپی، GIS و RS با تأکید بر شاخص جدید توپوگرافیکی‌ـ هیدرولوژیکی HAND (مطالعة موردی: حوزة آبخیز دریاچة ارومیه)

مهدی تیموری؛ امید اسدی نلیوان

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 119-138

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.13.2.119

چکیده
  هدف از این تحقیق تعیین مناطق دارای پتانسیل حضور چشمة آب زیرزمینی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در آن، با استفاده از روش حداکثر آنتروپی (مدل MaxEnt)، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور است. در تحقیق حاضر، از چهارده شاخص تأثیرگذار در پتانسیل آب زیرزمینی شامل شاخص‌های توپوگرافیکی، زمین‌شناسی، اقلیمی، هیدرولوژیکی و کاربری اراضی و همچنین، ...  بیشتر

1. مکانیابی اراضی مستعد کاشت درخت انجیر در استان فارس با استفاده از منطق‌فازی با رویکرد GIS

علی شمس الدینی؛ حسن مهرزاد؛ ببراز کریمی

دوره 10، شماره 3 ، بهار 1397، ، صفحه 1-16

چکیده
  کشـاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشـور است که هر محصول آن شرایط اقلیمی و محیطی خاصی را می طلبد، لذا اقلیم شناسان توجه ویژه‌ای به آمایش سرزمین داشـته و منابع اکولوژیکی را با روش‌های مناسب ارزیابی می کنند. هدف این تحقیق، شناخت عوامل و عناصر اقلیمی مؤثر در کاشت انجیر در استان فارس و پهنه بندی نواحی مستعد کاشت این محصول از نظر اقلیمی ...  بیشتر

2. ارائه روشی ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی «فروشنده دوره گرد»

محمدرضا رجبی؛ علی منصوریان؛ محمد طالعی؛ عباس علیمحمدی سراب

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1391

چکیده
  مسیریابی یکی از مسائل بسیار پرکاربرد GIS است که هدف اصلی آن یافتن بهترین مسیر گذرنده از یک سری موقعیت های از پیش تعیین شده است. این فرایند می تواند تأثیر بسزایی در تصمیم گیری های حساس مکانی داشته باشد. به همین دلیل از دیرباز تحقیقات بسیاری در مورد بهینه سازی این مسئله با استفاده از الگوریتم های مختلف صورت گرفته است. مسئله فروشنده دوره ...  بیشتر

3. پتانسیل‌یابی معدنی و تلفیق اطلاعات داده‌های ژئوفیزیکی مغناطیس‌سنجی هوابرد و داده‌های ماهواره‌ای سنجنده ابرطیفی EO-1، استر ASTER و لندست -7 ETM+ (ورقه 1:100000 مشکین‌شهر)

سعید مجرد؛ علی نجاتی کلاته؛ حمید آقاجانی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 113-142

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.11.3.113

چکیده
  پیدایش و گسترش ابزارهای پیشرفته سنجش ‌از دور و ژئوفیزیک در زمینه اکتشاف منابع معدنی در دهه‌های اخیر، نشان‌دهنده اهمیت این صنعت است. در این پژوهش، از سنجنده‌هایETM+، ASTER، داده‌های‌هایپریون EO-1 و داده‌های مغناطیس‌سنجی هوابرد به صورت همزمان به‌منظور پتانسیل‌یابی منابع معدنی، پهنه‌بندی نواحی دگرسانی و شناسایی بخش‌های پنهان کانی‌زایی ...  بیشتر

4. کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در مطالعات مکان یابی کاربرهای صنعتی

زهره معصومی؛ علی منصوریان؛ محمدسعدی مسگری

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389

چکیده
  با رشد روز افزون جمعیت و نیاز جوامع بشری به مدیریت بهینه منابع، آمایش سرزمین اهمیت ویژه ای یافته است. تعیین مکان مناسب برای برخی از کاربری ها مانند کاربری های صنعتی، که تاثیری عمده در شرایط اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی دارند، پیامدهای مثبتی برای رشد منطقه خواهند داشت. در این بین از جمله مهم ترین مشکلات پیش رو برای مدل سازی و مکان یابی ...  بیشتر

5. استفادة همزمان و تلفیق دو سری داده‌های ماهواره‌ای سنجندة استر (ASTER) و مغناطیس‌سنجی زمینی برای پتانسیل‌یابی مناطق امیدبخش کانی‌زایی آهن‌دار (مطالعة موردی: شمال‌شرق نیریز‌ـ استان فارس)

سعید مجرد

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 93-116

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.13.1.93

چکیده
  منطقة مورد مطالعه در نیمة شمال‌شرق نیریز در استان فارس واقع شده است. ازنظر زمین‌شناسی ساختاری، منطقة مورد مطالعه در زون سنندج‌ـ سیرجان و با روند عمومی شمال‌غرب‌ـ جنوب‌شرق قرار دارد. واحدهای زمین‌شناسی را واحدهای آهکی، سریسیت‌ـ‌ کلریت شیست و آمفیبولیتی تشکیل می‌دهند. در این پژوهش، از تصاویر سنجندة استر (ASTER) و داده‌های مغناطیس‌سنجی ...  بیشتر

1. مقایسه روشهای یادگیری عمیق و طبقه بندی کننده ی آبشاری در تشخیص اشیا در فرود اتوماتیک پرنده‌های بدون سرنشین

بهروز مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/ijrsgis.2021.214028.0

چکیده
  فرود اتوماتیک یکی از موضوعات و چالش‌های مهم در حوزه­ی­ کنترل و اتوماسیون پهپادهای بدون سرنشین است. توسعه­ی الگوریتم‌های فرود اتوماتیک نیازمند تعیین موقعیت پهپاد نسبت به محل فرود است که این امر در حوزه‌های پردازش تصویر نیازمند تشخیص دقیق و سریع محل فرود می­باشد. ازجمله روش‌های معمول در این زمینه، طبقه­بندی­کننده­ی آبشاری، تناظریابی ...  بیشتر

2. اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی پوشش گیاهی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از سری زمانی تصاویر NOAA-AVHRR

فرزانه حدادی بارفروشی؛ داود عاشورلو؛ علیرضا شکیبا؛ علی اکبر متکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.29252/ijrsgis.2021.215036.0

چکیده
  تغییر اقلیم به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بشر می‌باشد. این پدیده تاکنون تاثیرات قابل توجهی را بر تولیدات کشاورزی در اکثر نقاط جهان مخصوصا مناطق خشک و نیمه خشک بر جای گذاشته است. همچنین، در اکثر مناطق دنیا طی دهه‌های اخیر، متوسط درجه حرارت افزایش یافته است. امروزه در تحقیقات مختلف، شاخص‌های سنجش از دور به عنوان یکی از ...  بیشتر

3. ارزیابی قابلیت داده‌های MSI سنتینل-2 و OLI لندست-8 در تفکیک واحدهای سنگی و کانی‌های دگرسان منطقه کانسار اسفوردی، ایران مرکزی

سوگند کریم زاده؛ مجید هاشمی تنگستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.52547/ijrsgis.2021.215189.0

چکیده
  سنجنده‌های دوقلوی MSI سنتینل-2 از لحاظ توان تفکیک مکانی شباهت زیادی به سنجنده OLI لندست-8 دارند که با هدف افزایش داده‌های ادامه‌دار برای پایش سطح زمین توسط آژانس فضایی اروپا به فضا پرتاب شد. در این مطالعه قابلیت این داده‌ها در تفکیک واحدهای سنگی و دگرسانی در محدوده کانسار آهن-آپاتیت اسفوردی ارزیابی و با داده‌های لندست-8 و لندست-8 تلفیق ...  بیشتر

4. تهیه نقشه پوشش گیاهی مناطق کران رودی با استفاده از طبقه بندی پیکسل مبنا و شئ مبنای تصاویر چندزمانه ماهواره سنتینل 2

اردلان دریایی؛ دکتر هرمز سهرابی؛ کلمنتس اتزبرگر؛ مارکوس ایمیتزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.52547/ijrsgis.2021.215384.0

چکیده
  پوشش‌های گیاهی مناطق کران‌رودی با وجود مساحت کم، خدمات اکوسیستمی فراوانی ارائه می‌دهند. نظر به این‌که برنامه های نظارتی و آماربرداری پیوسته ای برای این پوشش‌های گیاهی در کشور وجود ندارد، تهیه نقشه و پایگاه داده مکانی برای آن‌ها امری ضروری است. اما آمیختگی این پوشش های گیاهی با سایر کاربری‌های زمین، تهیه نقشه برای آن‌ها را چالش ...  بیشتر

5. مروری بر تحقیقات اخیر در زمینه تلفیق مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) و سامانه‌های اطلاعات مکانی (GIS)

محمد طالعی؛ حمید حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.2021.220656.1005

چکیده
  امروزه فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی یا به اختصار BIM به یک بستر مهم و کاربردی به‌منظور تحقق اهداف شهرهای هوشمند تبدیل شده است. با این وجود، این فناوری ساختمان‌ها را به‌تنهایی و بدون توجه به فضای بیرونی آن‌ها و دیگر ساختمان‌های موجود در شهر درنظر گرفته و همچنین فاقد ابزارهای لازم جهت انجام تحلیل‌های مکانی مختلف می‌باشد. در ...  بیشتر

6. تخمین تولید محصول کلزا مبتنی بر سری زمانی داده های سنجش از دور

داود عاشورلو؛ حمید صالحی شهرابی؛ حامد نعمت اللهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.2021.222574.1039

چکیده
  شاخص های طیفی پوشش گیاهی به عنوان ابزاری مناسب جهت تخمین میزان تولید محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. با اینحال تعداد محدود تصاویر از عوامل اصلی در کاهش کارائی شاخص ها برای تخمین تولید است. از سوی دیگر، ارزیابی توانائی شاخص ها در تخمین تولید با استفاده از ترکیب داده های مادیس و لندست در مواردی که تعداد داده های لندست کم می ...  بیشتر

7. بررسی رابطه دمای سطح زمین با پوشش گیاهی و رطوبت سطحی در کاربریهای اراضی منطقه زهک دشت سیستان با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست

زهره هاشمی؛ حمید سودائی زاده؛ محمدحسین مختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.2021.215345.0

چکیده
  مقدمه: دمای سطح زمین یکی از پارامترهای کلیدی در فرآیندهای فیزیک سطح زمین در تمامی مقیاس‌ها از محلی تا جهانی محسوب می‌شود. در این مطالعه رابطه بین دمای سطح زمین با پوشش‌گیاهی و رطوبت سطحی خاک در کاربری‌های اراضی در منطقه زهک دشت سیستان بررسی شد.مواد و روش‌: بدین‌ منظور از تصاویر ماهواره‌ای لندست TM (1987)، TM (2001) و OLI(2018) استفاده گردید. ...  بیشتر

8. اصلاح هندسی تصاویر سنجنده‌ی پوش‌بروم و ابرطیفی BaySpec OCI-F از طریق تخمین ارتباط هندسی میان فریم‌های ویدئویی همزمان بکمک تناظریابی کمترین مربعات

مجتبی آخوندی خضرآباد؛ محمدجواد ولدان زوج؛ علیرضا صفدری نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.2021.221358.1016

چکیده
  کاربردهای وسیع تصاویر ابرطیفی سبب توسعه سیستم‌های تصویربرداری نوآورانه در ثبت این تصاویر شده‌است. جهت استفاده از این تصاویر لازم است تا ارتباط هندسی دقیق میان آن‌ها و فضای زمین برقرار گردد که این فرآیند نیازمند نقاط کنترلی بسیاری است. این موضوع ضرورت توسعه‌ی راهکارهای اصلاح هندسی منطبق با ساختار هر یک از این دوربین‌ها را بارز ...  بیشتر

9. تغییرات عملکرد و ردپای آب محصول ذرت با مدل گیاهی AquaCrop-GIS

رستا نظری؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ پیمان دانش کار آراسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.2021.215372.0

چکیده
  برآورد پتانسیل تولید یک گیاه، تابعی از شرایط اقلیمی، پتانسیلهای ژنتیکی گیاه و سایر عوامل مختلف محیطی و مدیریتی است. ارزیابی توانمندی مناطق در به فعلیت رساندن پتانسیلهای ژنتیکی گیاهان، از نکات مهم برنامه‌ریزی‌های کلان در کشاورزی به حساب می‌آید. با توجه به جایگاه استان قزوین در تولید محصول ذرت و اهمیت کشت این محصول در استان برآورد ...  بیشتر

10. برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم SEBAL و مقایسه آن با تبخیر و تعرق استاندارد فائو 56 بهبود یافته با رابطه KC-NDVI

هادی زارع خورمیزی؛ علی طویلی؛ حمید غفاریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.2021.214641.0

چکیده
  نظارت بر تغییرات مکانی و زمانی تبخیر تعرق برای مدیریت آبیاری و نیاز آبی گیاهان زراعی به ویژه در مناطق کم آب بسیار مهم است. هدف از پژوهش حاضر برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال و مقایسه آن با تبخیر و تعرق استاندارد فائو 56 به منظور تعیین باغات پسته تحت تنش خشکی در استان یزد می‌باشد. بدین منظور از یک سری زمانی تصاویر ...  بیشتر

ابر واژگان