1. ارزیابی خشکیدگی جنگل‌های بلوط با استفاده از تصویر اسپات6 (مطالعة موردی: منطقة کهمره در استان فارس)

محمدرضا نگهدارصابر؛ شهره دیداری؛ مجتبی پاکپرور؛ علیرضا عباسی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.12.4.1

چکیده
  بلوط ایرانی، طی سال‌های اخیر، تحت تأثیر پدیدة زوال بلوط قرار گرفته و این پدیده موجب ازدست‌رفتن بخش‌های وسیعی از جنگل‌های بلوط در عرصه‌های زاگرس شده است. به‌‌دلیل پوشش زمانی مناسب و وضوح زمینی مطلوب تصاویر جدید ماهواره‌ای، کاربرد آنها در تشخیص این پدیده امیدبخش به‌نظر می‌رسد. در این تحقیق، قابلیت‌های مکانی تصاویر سنجندة اسپات6 ...  بیشتر

2. پهنه‌بندی اراضی گندم دیم با استفاده از تصاویر مادیس و لندست (مطالعة موردی: شهرستان اهر)

امیر حسین ناظمی؛ حامد سبزچی دهخوارقانی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ ابوالفضل مجنونی هریس

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 19-34

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.12.4.19

چکیده
  توسعة روش‌های سنجش از دور در پهنه‌بندی اراضی زیر کشت محصولات کشاورزی در مقیاس گستردة مکانی و زمانی، به‌صورت جایگزین شیوه‌های پرهزینه و زمان‌بر جمع‌آوری آمار میدانی، در حال گسترش است. تا کنون، روش‌هایی برای شناسایی اراضی زراعی، با استفاده از تصاویر سنجنده‌های اپتیک و راداری، مطرح شده است. برخی از این روش‌ها، با تأکید بر فرایندهای ...  بیشتر

3. مدل‌سازی برآورد زیست‌تودة چوبی روی‌زمینی جنگل‌های شاخه‌زاد بلوط زاگرس با استفاده از داده‌های راداری ماهوارة سنتینل‌-1

سعید ساروئی؛ علی درویش صفت؛ منوچهر نمیرانیان

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 35-52

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.12.4.35

چکیده
  برآورد میزان زیست‌توده در توده‌های جنگلی با روش‌های سنجش از ‌دوری اهمیت بسیاری دارد. هم‌زمان‌نبودن دریافت داده‌های ماهواره‌ای و اطلاعات میدانی و کاربرد معادلات آلومتریک جهانی، برای محاسبة وزن زیست‌تودة درختان جنگلی داخل کشور، از مهم‌ترین دلایل عدم قطعیت در نتایج و تحلیل‌های حاصل از مطالعات مشابه قبلی به‌شمار می‌روند. به‌حداقل‌رساندن ...  بیشتر

4. تحلیلی بر تغییرات و پیش بینی روند کاربری اراضی شهر ارومیه با استفاده از مدل SVM و شبکه‌های عصبی

علی خدمت زاده؛ میرنجف موسوی؛ حجت محمدی ترکمانی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.12.4.53

چکیده
  رشد جمعیت شهرنشین با افزایش فضاهای شهری و به‌طورکلی، با رشد اندازة شهرها همراه بوده است. این امر به‌صورت ساخت‌وساز بیشتر و تغییر اراضی موجود به‌نفع فضاهای ساخته‌شده بروز می‌یابد. موقعیت خاص شهر ارومیه در مجاورت دریاچة ارومیه و شرایط نامساعد این دریاچه لزوم توجه به برنامه‌ریزی صحیح کاربری اراضی را، در این شهر، ناگزیر می‌کند. ...  بیشتر

5. مقایسة دقت روش‌های ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی در تهیة نقشة کاربری اراضی و محصولات زراعی، با استفاده از تصاویر چندزمانة سنتینل-2

زینب قدسی؛ میر مسعود خیرخواه زرکش؛ باقر قرمزچشمه

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 73-92

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.12.4.73

چکیده
  نقشه‌های پوشش/کاربری اراضی، برای پایش تغییرات عوارض و برنامه‌ریزی صحیح، هرساله مورد نیاز مدیران حوزة کشاورزی، منابع طبیعی و زیست‌محیطی است. روش برداشت میدانی با جی‌پی‌اس (GPS) و نقشه‌برداری زمینی مستلزم صرف زمان و هزینه‌های بسیار است. بنابراین، اغلب از تصاویر ماهواره‌ای، که دارای پوشش سراسری و توالی برداشت، هزینة کم و اطلاعات ...  بیشتر

6. معرفی روشی جدید به‌منظور تلفیق مکانی‌ـ زمانی محصولات دمای سطح زمین سنجنده‌های ASTER و مادیس برمبنای تبدیل موجک دوبعدی ایستا

علیرضا بذرگر بجستانی؛ مرتضی طیبی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 93-114

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.12.4.93

چکیده
  پایش دمای سطح زمین (LST)، که یکی از پارامترهای مهم زیست‌محیطی محسوب می‌شود، تا کنون با استفاده از سنجنده‌های سنجش از دوری دارای توان تفکیک زمانی بالا، همچون سنجندة مادیس (توان تفکیک زمانی روزانه و توان تفکیک مکانی یک کیلومتر)، به‌طور گسترده‌ای صورت گرفته است. یکی از مهم‌ترین مشکلات این سنجنده‌ها پایین‌بودن توان تفکیک مکانی آنهاست ...  بیشتر

7. بررسی اثر پوشش گیاهی در عملیات پی‌جویی و اکتشاف کانی‌های معدنی در داده‌های ابرطیفی

علی صادقی؛ علی درویشی؛ عطاالله عبدالهی؛ سید کاظم علوی پناه؛ سعید حمزه

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 115-131

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.12.4.115

چکیده
  در مطالعات زمین‌شناسی و کانی‌شناسی، وجود پوشش‌ گیاهی سالم و خشک در پیکسل‌های حاوی اطلاعات طیفی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، بازیابی اطلاعات در حد زیرپیکسل، مانند برآورد میزان حضور یک کانی در یک پیکسل از تصاویر سنجش از دور ابرطیفی، مسئله‌ای مهم محسوب می‌شود. در این پژوهش، روش عمق پیوستار اصلاح‌شدة اثر پوشش گیاهی (VCCD)، برای کاهش ...  بیشتر

1. مکانیابی اراضی مستعد کاشت درخت انجیر در استان فارس با استفاده از منطق‌فازی با رویکرد GIS

علی شمس الدینی؛ حسن مهرزاد؛ ببراز کریمی

دوره 10، شماره 3 ، بهار 1397، ، صفحه 1-16

چکیده
  کشـاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشـور است که هر محصول آن شرایط اقلیمی و محیطی خاصی را می طلبد، لذا اقلیم شناسان توجه ویژه‌ای به آمایش سرزمین داشـته و منابع اکولوژیکی را با روش‌های مناسب ارزیابی می کنند. هدف این تحقیق، شناخت عوامل و عناصر اقلیمی مؤثر در کاشت انجیر در استان فارس و پهنه بندی نواحی مستعد کاشت این محصول از نظر اقلیمی ...  بیشتر

2. ارائه روشی ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی «فروشنده دوره گرد»

محمدرضا رجبی؛ علی منصوریان؛ محمد طالعی؛ عباس علیمحمدی سراب

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1391

چکیده
  مسیریابی یکی از مسائل بسیار پرکاربرد GIS است که هدف اصلی آن یافتن بهترین مسیر گذرنده از یک سری موقعیت های از پیش تعیین شده است. این فرایند می تواند تأثیر بسزایی در تصمیم گیری های حساس مکانی داشته باشد. به همین دلیل از دیرباز تحقیقات بسیاری در مورد بهینه سازی این مسئله با استفاده از الگوریتم های مختلف صورت گرفته است. مسئله فروشنده دوره ...  بیشتر

3. پتانسیل‌یابی معدنی و تلفیق اطلاعات داده‌های ژئوفیزیکی مغناطیس‌سنجی هوابرد و داده‌های ماهواره‌ای سنجنده ابرطیفی EO-1، استر ASTER و لندست -7 ETM+ (ورقه 1:100000 مشکین‌شهر)

سعید مجرد؛ علی نجاتی کلاته؛ حمید آقاجانی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 113-142

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.11.3.113

چکیده
  پیدایش و گسترش ابزارهای پیشرفته سنجش ‌از دور و ژئوفیزیک در زمینه اکتشاف منابع معدنی در دهه‌های اخیر، نشان‌دهنده اهمیت این صنعت است. در این پژوهش، از سنجنده‌هایETM+، ASTER، داده‌های‌هایپریون EO-1 و داده‌های مغناطیس‌سنجی هوابرد به صورت همزمان به‌منظور پتانسیل‌یابی منابع معدنی، پهنه‌بندی نواحی دگرسانی و شناسایی بخش‌های پنهان کانی‌زایی ...  بیشتر

4. کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در مطالعات مکان یابی کاربرهای صنعتی

زهره معصومی؛ علی منصوریان؛ محمدسعدی مسگری

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389

چکیده
  با رشد روز افزون جمعیت و نیاز جوامع بشری به مدیریت بهینه منابع، آمایش سرزمین اهمیت ویژه ای یافته است. تعیین مکان مناسب برای برخی از کاربری ها مانند کاربری های صنعتی، که تاثیری عمده در شرایط اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی دارند، پیامدهای مثبتی برای رشد منطقه خواهند داشت. در این بین از جمله مهم ترین مشکلات پیش رو برای مدل سازی و مکان یابی ...  بیشتر

5. تأثیر روند رشد و توسعه شهری بر ساختار شبکه اکولوژیک با رویکرد تاب‌آوری و سیمای سرزمین (مورد مطالعه شهر همدان)

مریم امیدپور؛ رومینا سیاح نیا؛ یوسف رضایی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 19-32

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.12.2.19

چکیده
  با افزایش روزافزون جمعیت در شهرها، مدیریت توسعه شهری امری اجتناب ناپذیر است. شهر، متشکل از سیستم‌های باز و زنده و تلفیقی از سیستم‌های اجتماعی- اکولوژیکی است که روند شتاب زده توسعه شهری موجب تغییر کاربری زمین و در نتیجه آسیب رسیدن به ساختار، عملکرد و فرآیندهای اکولوژیکی می‌شود. در این میان، بهره‌گیری از دانش اکولوژی با رویکرد سیمای ...  بیشتر

1. مقایسه روشهای یادگیری عمیق و طبقه بندی کننده ی آبشاری در تشخیص اشیا در فرود اتوماتیک پرنده‌های بدون سرنشین

بهروز مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.29252/ijrsgis.2021.214028.0

چکیده
  فرود اتوماتیک یکی از موضوعات و چالش‌های مهم در حوزه­ی­ کنترل و اتوماسیون پهپادهای بدون سرنشین است. توسعه­ی الگوریتم‌های فرود اتوماتیک نیازمند تعیین موقعیت پهپاد نسبت به محل فرود است که این امر در حوزه‌های پردازش تصویر نیازمند تشخیص دقیق و سریع محل فرود می­باشد. ازجمله روش‌های معمول در این زمینه، طبقه­بندی­کننده­ی آبشاری، تناظریابی ...  بیشتر

2. کاربردGIS در پیش‌بینی ظرفیت شبکه ریلی از طریق رگرسیون خطی

بهرام مرادی سلوشی؛ علیرضا وفائی نژاد؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علی اصغر آل شیخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.29252/ijrsgis.2021.215335.0

چکیده
  سیستم حمل‌ونقل ریلی از تعامل مجموعه‌ای از تجهیزات و عملیات تشکیل‌شده است که توانایی و ظرفیت یک سیستم ریلی در حمل‌ونقل بار و مسافر را تعیین می‌کند. بدین منظور محاسبه ظرفیت و پیش­بینی نحوه تغییرات آن مهم است و شناخت آن‌ کمک شایانی در ارتقاء سطح بهره‌برداری شبکه ریلی دارد. روش‌های مختلفی برای محاسبه ظرفیت وجود دارد که با توجه به ...  بیشتر

3. ترکیب شاخص‌های EVI و SPI برای پهنه‌بندی مناطق حساس به خشک‌سالی (مطالعه موردی: استان کردستان)

وحید احمدی؛ عباس علیمحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.29252/ijrsgis.2021.212041.0

چکیده
  ارزیابی خشک‌سالی از نظر زمانی و مکانی برای برنامه‌ریزی‌های کاهش خسارات در استان اهمیت بسیاری دارد. در این تحقیق از شاخص بارش استانداردشده و همچنین شاخص پوشش گیاهی بارز شده استخراج شده از تصاویر ماهواره‌ای به‌عنوان پارامتر تعیین­کننده خشک‌سالی استفاده گردیده است. به این منظور داده­های آماری ایستگاه­های شامل حداکثر دمای ماهیانه، ...  بیشتر

4. اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی پوشش گیاهی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از سری زمانی تصاویر NOAA-AVHRR

فرزانه حدادی بارفروشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.29252/ijrsgis.2021.215036.0

چکیده
  تغییر اقلیم به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بشر می‌باشد. این پدیده تاکنون تاثیرات قابل توجهی را بر تولیدات کشاورزی در اکثر نقاط جهان مخصوصا مناطق خشک و نیمه خشک بر جای گذاشته است. همچنین، در اکثر مناطق دنیا طی دهه‌های اخیر، متوسط درجه حرارت افزایش یافته است. امروزه در تحقیقات مختلف، شاخص‌های سنجش از دور به عنوان یکی از ...  بیشتر

5. دقت الگوریتم‌های جریان و DEMهای ASTER، SRTM و نقشه‌های توپوگرافی 25000/1 در استخراج بعد فراکتال شبکه‌زهکشی

مژده محمدی خشوئی؛ محمد رضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ سید زین العابدین حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.29252/ijrsgis.2021.213892.0

چکیده
  اجرای موفقیت‌آمیز انواع مدل‌های در مقیاس منطقه‌ای به انتخاب نوع داده و الگوریتم مناسب بستگی دارد. این مسئله در کنار عدم امکان اندازه‌گیری تمام اجزا طبیعت، منجر به شکل‌گیری تحولی بزرگ در شیوه درک پدیده‌ها شد. در این شیوه، می‌توان هر جز از طبیعت را به صورت یک عدد کمی هندسه فراکتال در آورد. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی بعد فراکتال ...  بیشتر

6. ارزیابی تغییرات زمانی- مکانی شدت، تداوم، فراوانی و گستره خشکسالی با استفاده از داده های سنجش از دور

خانم دکتر مائده بهی فر؛ عطاالله عبدالهی؛ مجید کیاورز؛ دکتر فرشاد امیراصلانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.29252/ijrsgis.2021.214235.0

چکیده
  خشکسالی یکی از مهمترین بلایای طبیعی کشور محسوب می‌شود که اثرات مخرب زیست محیطی و اقتصادی فراوانی به دنبال دارد. اکثر مطالعات انجام گرفته در زمینه خشکسالی به شدت خشکسالی پرداخته‌اند و معمولا سایر ویژگی‌های خشکسالی نظیر بزرگی، تداوم، فراوانی و گستره بررسی نشده است. در این تحقیق، قابلیت شاخص‌های هواشناسی و داده‌های سنجش از دور با ...  بیشتر

7. ارزیابی تأثیر الگوریتم SVR در تعیین بهینه باندهای ماهواره لندست جهت ‌اندازه‌گیری CDOM دریاچه‌ها

محمد مومنی اصفهانی؛ امیر شاهرخ امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.29252/ijrsgis.2021.214827.0

چکیده
  ماده آلی محلول رنگی (CDOM) مقیاسی مهم در سنجش کیفیت آب می‌باشد. می‌توان گفت CDOM نور موجود در لایه‌های آب را کاهش داده، فعالیت‌های بیولوژیکی فتوسنتز را مختل نموده و مانع رشد جمعیت فیتوپلانگتون‌هایی می‌شود که برای زنجیره غذای آبزیان ضروری است. برخلاف اکثریت پژوهش‌های انجام‌گرفته تاکنون که از طول‌موج خاصی استفاده گردیده، در این مقاله ...  بیشتر

8. استفاده همزمان و تلفیق دو سری داده‌های ماهواره‌ای سنجنده ASTER و مغناطیس‌سنجی زمینی جهت پتانسیل‌یابی مناطق امیدبخش کانی‌زایی آهندار (مطالعه موردی: شمالشرق نیریز-استان فارس)

سعید مجرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.29252/ijrsgis.2021.214401.0

چکیده
  منطقه مورد مطالعه در نیمه شمال­شرقی نیریز در استان فارس واقع شده است. از نظر زمین­شناسی واحدهای منطقه مورد مطالعه در زون سنندج – سیرجان و با روند عمومی شمال غربی – جنوب شرقی قرار دارند. اغلب این واحدها را واحدهای آهکی، واحدهای سرسیت – کلریت شیست و واحدهای آمفیبولیتی تشکیل می­دهند. در این پژوهش، از تصاویر سنجنده استر ASTER و داده­های ...  بیشتر

9. واکاوی موانع برداشت/ دیدبانی سپیدایی آبی فام در ایران زمین

امید رضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.29252/ijrsgis.2021.214654.0

چکیده
  سپیدایی از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .از این رو بررسی رفتار زمانی و مکانی آن می­تواند ابزاری برای شناخت تغییرات محیطی باشد. ﺳﻨﺠﻨﺪه مودیس سپیدایی ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﺎﻧﻲ مناسب ﺗﻮﻟﻴﺪ و در دسترس پژوهشگران ﻗﺮار دارد. ...  بیشتر

10. راهکاری مبتنی بر شبکه‌های عصبی کاملاً کانوولوشنی برای تشخیص هم‌زمان جاده‌ها و ساختمان‌ها در تصاویر هوایی

ناصر فرج‌زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.29252/ijrsgis.2021.213835.0

چکیده
  توسعه سیستم‌های خودکار تشخیص جاده و ساختمان در تصاویر هوایی به دلیل نقش بسیار مهم این سیستم‌ها در کاربردهای مختلف، رشد قابل توجهی در دهه‌ی اخیر داشته است. اما چنین سیستم‌های هوشمندی همواره با چالش‌های مهمی مانند متفاوت بودن ظاهر ساختمان‌ها، تغییرات روشنایی، زاویه تصویربرداری و فشرده و چگال بودن جاده‌ها و ساختمان‌ها در نواحی ...  بیشتر

11. برآورد عملکرد محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر سنتینل-2 (مطالعه موردی: شهرستان زنجان)

احمد موسوی؛ میلاد جانعلی پور؛ دکتر تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.29252/ijrsgis.2021.214734.0

چکیده
  اساس برنامه ریزی و مدیریت صحیح داشتن آمار و اطلاعات دقیق و به هنگام است. یکی از مهمترین آمار و اطلاعات بخش کشاورزی میزان تولید سالانه هر محصول هست که این نیز به میزان سطح زیر کشت و عملکرد محصول وابسته است. یکی از ابزارهایی که در کمترین زمان و با هزینه پایین و دقت مناسب می تواند سطح زیرکشت محصولات را محاسبه نماید علم و فناوری سنجش ازدور ...  بیشتر

12. ارزیابی و تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی در مناطق تحت حفاظت (مطالعه موردی: پارک ملی لار)

پروانه سبحانی پژوه؛ حسن اسماعیل زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.29252/ijrsgis.2021.215052.0

چکیده
  امروزه یکی از اثرات فعالیت های انسانی در قالـب تغییـر کـاربری اراضـی، عـدم توجـه بـه محـدودیت هـای محیطزیستی است که بر سیمای محیط تأثیرگذار بوده، و اثرات مخربی بر اکوسیستم های طبیعی از جمله پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت دارد. از این رو شناسـایی روند تغییرات عوارض سطح زمین برای درک ارتباط متقابل انسان و محیط زیست، امری ضروری است. در ...  بیشتر

13. 1 بررسی عدالت مکانی در دسترسی به شبکه حمل و نقل ریلی درون شهری با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز تا افق 1410 (منطقه مورد مطالعه: شهر اصفهان)

علی اکبر متکان؛ علیرضا وفائی نژاد؛ ایمان بهارلو؛ احمد خادم الحسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.29252/ijrsgis.2021.214982.0

چکیده
  یکی از مهمترین مدهای حمل و نقل عمومی،  شبکه حمل و نقل مترو می باشد که تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک و آلودگی هوا دارد. از سوی دیگر با توجه به هزینه های سرسام آور راه اندازی شبکه مترو، توسعه مرحله به مرحله با بهره برداری از یک خط و اجرای خطوط دیگر توسط مدیران شهری مورد توجه می باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی میزان دسترسی به شبکه مترو اصفهان ...  بیشتر

14. تعیین پتانسیل وقوع چشمه آب زیرزمینی با استفاده از روش حداکثر آنتروپی، GIS و RS با تاکید بر شاخص جدید توپوگرافیکی- هیدرولوژیکی HAND (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دریاچه ارومیه)

مهدی تیموری؛ امید اسدی نلیوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.29252/ijrsgis.2021.213996.0

چکیده
  هدف از این تحقیق تعیین مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی و اولویت­بندی عوامل موثر بر آن با استفاده از روش حداکثر آنتروپی (مدل MaxEnt)، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور می­باشد. در تحقیق حاضر از 14 شاخص تاثیرگذار بر پتانسیل آب زیرزمینی شامل شاخص­های توپوگرافیکی، زمین­شناسی، اقلیمی، هیدرولوژیکی و کاربری اراضی و همچنین شاخص جدید ...  بیشتر

15. ارزیابی قابلیت داده‌های MSI سنتینل-2 و OLI لندست-8 در تفکیک واحدهای سنگی و کانی‌های دگرسان منطقه کانسار اسفوردی، ایران مرکزی

سوگند کریم زاده؛ مجید هاشمی تنگستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.52547/ijrsgis.2021.215189.0

چکیده
  سنجنده‌های دوقلوی MSI سنتینل-2 از لحاظ توان تفکیک مکانی شباهت زیادی به سنجنده OLI لندست-8 دارند که با هدف افزایش داده‌های ادامه‌دار برای پایش سطح زمین توسط آژانس فضایی اروپا به فضا پرتاب شد. در این مطالعه قابلیت این داده‌ها در تفکیک واحدهای سنگی و دگرسانی در محدوده کانسار آهن-آپاتیت اسفوردی ارزیابی و با داده‌های لندست-8 و لندست-8 تلفیق ...  بیشتر

16. تهیه نقشه پوشش گیاهی مناطق کران رودی با استفاده از طبقه بندی پیکسل مبنا و شئ مبنای تصاویر چندزمانه ماهواره سنتینل 2

اردلان دریایی؛ دکتر هرمز سهرابی؛ کلمنتس اتزبرگر؛ مارکوس ایمیتزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.52547/ijrsgis.2021.215384.0

چکیده
  پوشش‌های گیاهی مناطق کران‌رودی با وجود مساحت کم، خدمات اکوسیستمی فراوانی ارائه می‌دهند. نظر به این‌که برنامه های نظارتی و آماربرداری پیوسته ای برای این پوشش‌های گیاهی در کشور وجود ندارد، تهیه نقشه و پایگاه داده مکانی برای آن‌ها امری ضروری است. اما آمیختگی این پوشش های گیاهی با سایر کاربری‌های زمین، تهیه نقشه برای آن‌ها را چالش ...  بیشتر

ابر واژگان