مدل‌سازی توزیع مکانی ناقلین بیماری تب دانگ در ایران با استفاده از مدل آنتروپی بیشینه و الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، دانشکدة مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه GIS، دانشکدة مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 استاد گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: تب دانگ، یکی از بیماری‌های واگیر و ویروسی است که از طریق دو گونه‌ پشة آئدس اجیپتی و پشة آئدس آلبوپیکتوس منتقل می‌شود و به‌سرعت در جهان در حال گسترش است. افزایش دمای کرة زمین، تغییرات اقلیمی و الگوی بارندگی و نیز گسترش شهرنشینی در اغلب نقاط دنیا بر گسترة انتشار گونه‌های مذکور مؤثر بوده و باعث گسترش مناطقی جدید برای حضور این گونه‌ها شده است. این در حالی است که بخشی از کشور ایران در برابر این‌ گونه و حضور آن آسیب‌پذیر تلقی شده و لازم است گسترة انتشار احتمالی آن برای اجرای برنامه کنترل جمعیت این‌گونه مشخص شود. مدل‌های مطلوبیت زیستگاه مجموعه‌ای از مدل‌های الگوریتم مبنا هستند که قادرند پراکنش مکانی برای استقرار انواع گونه‌ها را پیش‌‌بینی کنند. هدف اصلی این پژوهش ‌‌مدل‌سازی توزیع مکانی ناقلین این بیماری در ایران است که با توجه به نبود داده‌‌های ناقلین کافی در کشور، از داده‌‌‌‌های ناقلین موجود در سطح جهان و همچنین در سطح قارة آسیا، در دو مقیاس مختلف استفاده شد. از مهم‌ترین جنبه‌های نوآوری این پژوهش ‌‌می‌‌توان به استفاده از لایة هتروژنتی به‌عنوان یک عامل کمکی برای تحلیل نقاط حضور و کاهش خودهمبستگی مکانی و به‌کارگیری و مقایسة دو مدل پراکنش گونة متکی به داده‌‌های حضور برای انتخاب روش مدل‌سازی بهینه اشاره کرد.
مواد و روش‌ها: مدل‌‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل روش آنتروپی بیشینه (MaxEnt) و یک نوع الگوریتم ژنتیک تحت عنوان گارپ (GARP) هستند. این مدل‌‌ها می‌توانند ارتباطات غیرخطی و اثرگذار بین گونه‌‌ها و متغیرهای محیطی را تشخیص دهند و آن‌‌ها را برای توسعة مدل‌‌های پیش‌‌بینی به کار گیرند. همچنین لایه‌‌های اطلاعاتی مورد نیاز شامل لایة نقاط حضور گونه‌‌ها و لایه‌‌های متغیرهای مستقل زیست‌محیطی هستند. در مجموع 2780 نقطة حضور برای هر دو گونه (1926: گونة آئدس اجیپتی و 854: گونة آئدس آلبوپیکتوس) با مراجعه به پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف جمع‌آوری شد.
به‌منظور کاهش خودهمبستگی مکانی بین داده‌های نقاط حضور ناقلین تب دانگ، لایة هتروژنتی توپوگرافی با استفاده از SDM toolbox در ArcGIS ساخته شد و نقاطی که از نظر ارتفاع دارای شرایط یکسانی هستند از فرایند مدل‌سازی حذف شدند. به‌منظور بررسی میزان همبستگی متغیرهای زیستی از تابع PCA در ArcGIS استفاده شد و متغیرهایی که میزان همبستگی بین آنها بالای 75/0 بود، از تحلیل حذف و متغیرهای تراکم جمعیت، اقلیم، تراکم پوشش گیاهی، ارتفاع و کربن آلی خاک لحاظ وارد مدل شدند. در نهایت با استفاده از روش آنتروپی بیشینه (MaxEnt) و یک نوع الگوریتم ژنتیک تحت عنوان گارپ (GARP) میزان مطلوبیت زیستگاهی در سطح جهان با قدرت تفکیک مکانی 5 کیلومتر برای هر دو گونه مدل‌سازی شد. با توجه به دقت بالای روش‌ MaxEnt، با استفاده از این روش، مطلوبیت زیستگاهی قارة آسیا با قدرت تفکیک 900 متر برای هر دو گونه مدل‌سازی شد.
نتایج و بحث: مقادیر سطح زیر منحنی (AUC) برای گونة آئدس اجیپتی 942/0 و برای گونة آئدس آلبوپیکتوس 948/0 محاسبه شد. نتایج پژوهش ‌‌نشان داد که استان‌های شمالی و جنوبی کشور مطلوبیت زیستگاهی بالاتری را برای هر دو گونه دارند، با این تفاوت که گونة آئدس اجیپتی در قسمت‌های جنوبی به‌سمت شرق در حاشیة دریایی عمان دارای احتمال پراکندگی بالاتری است. در پیاده‌‌سازی روش‌ MaxEnt برای گونة آئدس آلبوپیکتوس، استان‌های موجود در غرب ایران نیز مطلوب تعیین شدند که این مهم در مقیاس کوچک‌تر به‌صورت درست مدل‌سازی نشده بود. در بهمن 1399 متأسفانه تعداد کمی پشه و تخم پشة آئدس اجیپتی در شهرستان بندر لنگه کشف شد که دقیقاً این پژوهش ‌‌آن‌‌ را پیش‌‌‌بینی کرده بود.
نتیجه‌گیری: از نتایج این مطالعه می‌توان در راستای برنامه‌ریزی برای مدیریت جمعیت این حشرات ناقل برای کنترل بیماری هم‌زمان با پایش جمعیت‌ها در فصول اپیدمی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the spatial distribution of the vectors of Dengue fever in Iranusing the Maximum entropy model and Genetic Algorithm

نویسندگان [English]

  • Sajjad Haghi 1
  • Mohammad Karimi 2
  • Ahmad ali Hanafi Bojd 3
1 Msc, Department of GIS, Faculty of Geodesy and Geomatics Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
2 Associate Prof, Department of GIS, Faculty of Geodesy and Geomatics Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
3 Prof, Department of Vector Biology & Control of Diseases, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Dengue fever is Chickenpox is a contagious and viral disease that is transmitted by two species of Aedes Egyptian mosquitoes and Aedes albopicus mosquitoes and is spreading rapidly in the world. The main purpose of this study is to model the spatial distribution of carriers of this disease in Iran. Due to the lack of sufficient carrier data in the country, carrier data available worldwide and also in Asia, in two different scales were used. Among the most important aspects of this research, we can name the use of heterogeneous layer as an auxiliary factor to analyze the presence points and reduce spatial autocorrelation and the use and comparison of two species distribution models based on presence data for Selecting the optimal modeling method. In this regard, first, using the maximum entropy method (MaxEnt) and a type of genetic algorithm called GARP (GARP), the level of habitat suitability in the world with a spatial resolution of 5 km for both species was modeled. To evaluate the mentioned models, the variables of population density, climate, vegetation density, altitude and soil organic carbon were considered. Due to the high accuracy of the MaxEnt method, using this method, the habitat suitability of the Asian continent with a resolution of 900 m was modeled for both species. The values under the curve (AUC) for the two types of carriers were calculated to be 0.9. The results showed that the northern and southern provinces of the country have higher habitat suitability for both species, with the difference that Aedes aegypti species in the southern to eastern parts of the Oman Sea coast has a higher probability of distribution. In implementing the MaxEnt method for Aedes albopicus, the provinces in western Iran were also identified as desirable, which was not properly modeled on a smaller scale. In February 2016, unfortunately, a small number of mosquitoes and AIDS mosquito eggs were discovered in Bandar Lengeh, which was exactly what this research had predicted. The results of this study can be used in line with planning for population management of these vector insects to control the disease at the same time as monitoring populations during epidemic seasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dengue fever
  • Aedes albopictus
  • Aedes aegypti
  • MaxEnt
  • GARP
  • world
  • Iran
Abd Majid, N., Muhamad Nazi, N., & Mohamed, A. F. (2019). Distribution and Spatial Pattern Analysis on Dengue Cases in Seremban District, Negeri Sembilan, Malaysia. Sustainability, 11(13), 3572. https://doi.org/10.3390/su11133572
Akıner, M. M., Öztürk, M., Başer, A. B., Günay, F., Hacıoğlu, S., Brinkmann, A. and Ergünay, K., (2019). Arboviral screening of invasive Aedes species in northeastern Turkey: West Nile virus circulation and detection of insect-only viruses. PLoS neglected tropical diseases.Vol. 13, e0007334. doi: 10.1371/journal.pntd.0007334
Alvarez, L. C., Ponce, G., SaavedraRodriguez, K., Lopez, B. and Flores, A. E., (2015). Frequency of V1016I and F1534C mutations in the voltage‐gated sodium channel gene in Aedes aegypti in Venezuela. Pest management science. Vol. 71, pp: 863-869. https://doi.org/10.1002/ps.3846
Ayorinde, A., Oboh, B., Oduola, A. and Otubanjo, O., (2015). The insecticide susceptibility status of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) in farm and nonfarm sites of Lagos State, Nigeria. Journal of Insect Science. Vol. 15, 75. https://doi.org/10.1093/jisesa/
Baldacchino, F., Marcantonio, M., Manica, M., Marini, G., Zorer, R., Delucchi, L., Arnoldi, D., Montarsi, F., Capelli, G., Rizzoli, A. and Rosà, R., (2017). Mapping of Aedes albopictus abundance at a local scale in Italy. Remote Sensing. Vol. 9, p: 749. https://doi.org/10.3390/rs9070749
Behdarvand N, Kaboli M, Ebrahimpour R, Jabbarian Amiri B. (2012). Modeling the spatial distribution of wolf (Canis lupus pallipes) attacks on human using genetic algorithm (GARP) in Hamedan province. Iranian Journal of Applied Ecology 2012; 1 (1) :4-14. URL: http://ijae.iut.ac.ir/article-1-26-fa.html
Benallal, K. E., Allal-Ikhlef, A., Benhamouda, K., Schaffner, F. and Harrat, Z., (2016). First report of Aedes (Stegomyia) albopictus (Diptera: Culicidae) in Oran, West of Algeria. Acta tropica. Vol. 164, pp: 411-413. https://doi.org/10.18502/jad.v13i4.2240
Bengoa, M., Eritja, R., Delacour, S., Miranda, M. Á., Sureda, A. and Lucientes, J., (2017). First data on resistance to pyrethroids in wild populations of Aedes albopictus from Spain. Journal of the American Mosquito Control Association. Vol. 33, pp: 246-249. https://doi.org/10.2987/17-6636R.1
Bennouna, A., Balenghien, T., El Rhaffouli, H., Schaffner, F., Garros, C., Gardes, L. and Fassi Fihri, O., (2017). First record of Stegomyia albopicta (Aedes albopictus) in Morocco: a major threat to public health in N orth A frica?. Medical and veterinary entomology. Vol. 31, pp: 102-106. https://doi.org/10.1111/mve.12194
Bilal, H., Sahar, S. and Din, S., (2017). Bio-pesticides: New tool for the control of Aedes (Stegomyia) albopictus (Culicidae: Diptera) in Pakistan. Journal of arthropod-borne diseases. Vol.11, p: 278. PMID: 29062852; PMCID: PMC5641616.
Bouattour, A., Khrouf, F., Rhim, A. and M’ghirbi, Y., (2019). First Detection of the Asian tiger mosquito, Aedes (Stegomyia) albopictus (Diptera: Culicidae), in Tunisia. Journal of medical entomology. Vol.  56, pp: 1112-1115. https://doi.org/10.1093/jme/tjz026
Chareonviriyaphap, T., Bangs, M. J., Suwonkerd, W., Kongmee, M., Corbel, V. and Ngoen-Klan, R., (2013). Review of insecticide resistance and behavioral avoidance of vectors of human diseases in Thailand. Parasites & vectors. Vol. 6, pp: 1-28. https://doi.org/10.1186/1756-3305-6-280
Che-Him, N., Kamardan, M., Rusiman, M. S., Sufahani, S., Mohamad, M., & Kamaruddin, N. K. (2018). Spatio-temporal modelling of dengue fever incidence in Malaysia. In Journal of Physics Conference Series (Vol. 995, No. 1, p. 012003).
Chin, A. C., Chen, C. D., Low, V. L., Lee, H. L., Azidah, A. A., Lau, K. W. and Sofian-Azirun, M., (2017). Comparative efficacy of commercial mosquito coils against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) in Malaysia: a nationwide report. Journal of economic entomology. Vol. 110, pp: 2247-2251. https://doi.org/10.1093/jee/tox183
Chuaycharoensuk, T., Juntarajumnong, W., Boonyuan, W., Bangs, M. J., Akratanakul, P., Thammapalo, S. and Chareonviriyaphap, T., (2011). Frequency of pyrethroid resistance in Aedes aegypti and Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) in Thailand. Journal of Vector Ecology. Vol. 36, pp: 204-212. https://doi.org/10.1111/j.1948-7134.2011.00158.x
Cianci, D., Hartemink, N., & Ibáñez-Justicia, A. (2015). Modelling the potential spatial distribution of mosquito species using three different techniques. International journal of health geographics, 14(1), 10. https://doi.org/10.1186/s12942-015-0001-0
Cunze, S., Kochmann, J., Koch, L.K. and Klimpel, S., (2016). Aedes albopictus and its environmental limits in Europe. PLoS One. Vol. 11, pp: e0162116. DOI: 10.1371/journal.pone.0162116
Delatte, H., Gimonneau, G., Triboire, A. and Fontenille, D., (2009). Influence of temperature on immature development, survival, longevity, fecundity, and gonotrophic cycles of Aedes albopictus, vector of chikungunya and dengue in the Indian Ocean. Journal of medical entomology. Vol. 46, pp: 33-41. DOI: 10.1603/033.046.0105
Dia, I., Diagne, C. T., Ba, Y., Diallo, D., Konate, L. and Diallo, M., (2012). Insecticide susceptibility of Aedes aegypti populations from Senegal and Cape Verde Archipelago. Parasites & vectors. Vol. 5, pp:  1-4. DOI: 10.1186/1756-3305-5-238
Doosti, S., Yaghoobi-Ershadi, M. R., Schaffner, F., Moosa-Kazemi, S. H., Akbarzadeh, K., Gooya, M. M. and Mosta-Favi, E., (2016). Mosquito surveillance and the first record of the invasive mosquito species Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse)(Diptera: Culicidae) in southern Iran. Iranian journal of public health. Vol. 45, pp: 1064. PMID: 27928533; PMCID: PMC5139964.
Dorzaban, H., Soltani, A., Alipour, H., Hatami, J., Hashemi, S. A. J., Shahriari-Namadi, M. and Azizi, K., (2020). Morphological and molecular-based identification of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae), a main vector of Dengue Fever, the first record in Iran after decades. DOI: 10.1016/j.exppara.2022.108235
Elith, J. and Leathwick, J.R., (2009). Species distribution models: ecological explanation and prediction across space and time. Annual review of ecology, evolution, and systematics. Vol. 40, pp: 677-697. DOI: 10.1146/annurev.ecolsys.110308.120159
Endersby-Harshman, N. M., Wuliandari, J. R., Harshman, L. G., Frohn, V., Johnson, B. J., Ritchie, S. A. and Hoffmann, A. A., (2017). Pyrethroid susceptibility has been maintained in the dengue vector, Aedes aegypti (Diptera: Culicidae), in Queensland, Australia. Journal of medical entomology. Vol.  54, pp: 1649-1658. DOI: 10.1093/jme/tjx145
Estallo, E.L., Sangermano, F., Grech, M., LudueñaAlmeida, F., FríasCespedes, M., Ainete, M., Almirón, W. and Livdahl, T., (2018). Modelling the distribution of the vector Aedes aegypti in a central Argentine city. Medical and veterinary entomology. Vol. 32, pp: 451-461. DOI: 10.1111/mve.12323
Fatima, S.H., Atif, S., Rasheed, S.B., Zaidi, F. and Hussain, E., (2016). Species Distribution Modelling of Aedes aegypti in two dengue‐endemic regions of Pakistan. Tropical Medicine & International Health, .Vol. 21, pp: 427-436. https://doi.org/10.1111/tmi.12664
Fischer, D., Thomas, S.M., Neteler, M., Tjaden, N.B. and Beierkuhnlein, C., (2014). Climatic suitability of Aedes albopictus in Europe referring to climate change projections: comparison of mechanistic and correlative niche modelling approaches. Eurosurveillance. Vol. 19, p.20696. DOI: 10.2807/1560-7917.es2014.19.6.20696
Francis, S., Saavedra-Rodriguez, K., Perera, R., Paine, M., Black IV, W. C., & Delgoda, R., (2017). Insecticide resistance to permethrin and malathion and associated mechanisms in Aedes aegypti mosquitoes from St. Andrew Jamaica. PloS one. Vol. 12, pp: e0179673. doi: 10.1371/journal.pone.0179673
Gallo, M. S. L., Ribeiro, M. C. H., Prata-Shimomura, A. R., & Ferreira, A. T. S. (2020). Identifying Geographic Dengue Fever Distribution by Modeling Environmental Variables. International Journal of Geoinformatics, 16(1). ISSN 2673-0014
Getachew, D., Tekie, H., Gebre-Michael, T., Balkew, M. and Mesfin, A., (2015). Breeding sites of Aedes aegypti: potential dengue vectors in Dire Dawa, East Ethiopia. Interdisciplinary perspectives on infectious diseases. DOI: 10.1155/2015/706276
Goindin, D., Delannay, C., Gelasse, A., Ramdini, C., Gaude, T., Faucon, F. and Fouque, F., (2017). Levels of insecticide resistance to deltamethrin, malathion, and temephos, and associated mechanisms in Aedes aegypti mosquitoes from the Guadeloupe and Saint Martin islands (French West Indies). Infectious diseases of poverty. Vol. 6(1), pp: 1-15. DOI : 10.1186/s40249-017-0254-x
Gubler, D.J., (2002). The global emergence/resurgence of arboviral diseases as public health problems. Archives of medical research. Vol. 33, pp: 330-342. DOI: 10.1016/s0188-4409(02)00378-8
Hamid, P. H., Prastowo, J., Ghiffari, A., Taubert, A. and Hermosilla, C., (2017). Aedes aegypti resistance development to commonly used insecticides in Jakarta, Indonesia. PLoS One. Vol.  12, p e0189680. DOI: 10.1371/journal.pone.0189680
Hussain, S. S. A., & Dhiman, R. C. (2021). Distribution Expansion of Dengue vectors and Climate Change in India. GeoHealth, e2021GH000477. https://doi.org/10.1029/2021GH000477
Jentes, E.S., Poumerol, G., Gershman, M.D., Hill, D.R., Lemarchand, J., Lewis, R.F., Staples, J.E., Tomori, O., Wilder-Smith, A. and Monath, T.P., (2011). The revised global yellow fever risk map and recommendations for vaccination, 2010: consensus of the Informal WHO Working Group on Geographic Risk for Yellow Fever. The Lancet infectious diseases. Vol. 11, pp: 622-632. DOI: 10.1016/S1473-3099(11)70147-5
Kamgang, B., Marcombe, S., Chandre, F., Nchoutpouen, E., Nwane, P., Etang, J. and Paupy, C., (2011). Insecticide susceptibility of Aedes aegypti and Aedes albopictus in Central Africa. Parasites & vectors. Vol.  4, pp: 1-8. https://doi.org/10.1186/1756-3305-4-79
Karami, P., Shayesteh, K., & Rastegar Pouyani, N. (2020). Evaluation the Distribution of Effective Factors on Habitat Diversity in Kermanshah Protected Areas. Geography and Environmental Sustainability, 10(2), 105-123. doi: 10.22126/ges.2020.5117.2216
Khan, J., Khan, I. and Amin, I., (2016). A comprehensive entomological, serological and molecular study of 2013 dengue outbreak of Swat, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. PLoS One. Vol. 11, p e0147416. DOI: 10.1371/journal.pone.0147416
Khan, J., Khan, I., Ijaz, A., Iqbal, A. and Salman, M., (2017). The role of vertical transmission of dengue virus among field-captured Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitoes in Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Pakistan Journal of Zoology. Vol. 49(3). DOI: 10.17582/journal.pjz/2017.49.3.777.784
Khoobdel, M., Jonaidi Jafari, N. and Izadi, M., (2016). Is the Zica threatening the Iran and others Middle East countries? Journal Mil Med. Vol. 17(4), pp: 187-190. URL: http://militarymedj.ir/browse.php?a_id=1528&sid=1&slc_lang=en
Khoobdel, M.; Jonaidi Jafari, N.(2016). Dengue fever: Arboviral threatening the Persian Gulf region and southern Iran, Journal of Military Medicine, 18(2), 181-183. magiran.com/p1622810
Koou, S. Y., Chong, C. S., Vythilingam, I., Lee, C. Y. and Ng, L. C., (2014b). Insecticide resistance and its underlying mechanisms in field populations of Aedes aegypti adults (Diptera: Culicidae) in Singapore. Parasites & vectors. Vol. 7, pp: 1-15. https://doi.org/10.1186/s13071-014-0471-0
Koou, S. Y., Chong, C. S., Vythilingam, I., Ng, L. C. and Lee, C. Y.,(2014a). Pyrethroid resistance in Aedes aegypti larvae (Diptera: Culicidae) from Singapore. Journal of medical entomology. Vol. 51, pp: 170-181. https://doi.org/10.1603/ME13113
Kraemer, M. U., Sinka, M. E., Duda, K. A., Mylne, A., Shearer, F. M., Brady, O. J. and Hay, S. I., (2015). The global compendium of Aedes aegypti and Ae. albopictus occurrence. Scientific data. Vol. 2, pp:  1-8. DOI: 10.1038/sdata.2015.35
Kutateladze, T., Zangaladze, E., Dolidze, N., Mamatsashvili, T., Tskhvaradze, L., Andrews, E. S. and Haddow, A. D., (2016). First record of Aedes albopictus in Georgia and updated checklist of reported species. Journal of the American Mosquito Control Association. Vol. 32, 230-233. DOI: 10.2987/16-6574.1
Lau, K. W., Chen, C. D., Lee, H. L., Norma-Rashid, Y. and Sofian-Azirun, M., (2015). Evaluation of insect growth regulators against field-collected Aedes aegypti and Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) from Malaysia. Journal of medical entomology. Vol. 52, pp: 199-206. DOI: 10.1093/jme/tju019
Leparc-Goffart, I., Nougairede, A., Cassadou, S., Prat, C. and De Lamballerie, X., (2014). Chikungunya in the Americas. The Lancet. Vol. 383, p.514. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60185-9
Lubinda, J., Walsh, M. R., Moore, A. J., Hanafi-Bojd, A. A., Akgun, S., Zhao, B., ... & Haque, U. (2019). Environmental suitability for Aedes aegypti and Aedes albopictus and the spatial distribution of major arboviral infections in Mexico. Parasite epidemiology and control, 6, e00116. DOI: 10.1016/j.parepi.2019.e00116
Moyes, C. L., Vontas, J., Martins, A. J., Ng, L. C., Koou, S. Y., Dusfour, I. and Weetman, D., (2017). Contemporary status of insecticide resistance in the major Aedes vectors of arboviruses infecting humans. PLoS neglected tropical diseases. Vol.  11, e0005625. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005625
Mubbashir, H., Munir, S., Kashif, R., Nawaz, H. B., Abdul, B. and Baharullah, K. (2018). Characterization of dengue virus in Aedes aegypti and Aedes albopictus spp. of mosquitoes: A study in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Molecular Biology Research Communications. Vol. 7, p: 77. https://doi.org/10.22099/mbrc.2018.29073.1315
Oduola, A. O., Obembe, A., Adelaja, O. J. and Ande, A. T., (2016). Surveillance and insecticide susceptibility status of culicine mosquitoes in selected communities utilizing long-lasting insecticidal nets in Kwara State, Nigeria. Animal Research International. Vol. 13, 2483-2491. https://doi.org/10.1093/jisesa/iev045.
Paupy, C., Ollomo, B., Kamgang, B., Moutailler, S., Rousset, D., Demanou, M. and Simard, F., (2010). Comparative role of Aedes albopictus and Aedes aegypti in the emergence of Dengue and Chikungunya in central Africa. Vector-Borne and Zoonotic Diseases. Vol. 10, 259-266. https://doi.org/10.1089/vbz.2009.0005
Phillips, S. J. Anderson, R. P. Schapire, R. E., (2006). Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological Modeling. Vol. 190, pp: 231-259. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2005.03.026
Piri Sahragard, H., (2022). An Estimation of Spatial Distribution Domain of Plant Species Using Artificial Neural Networks in West Rangelands of Taftan. Desert Ecosystem Engineering, 5(12), 23-36.https://sid.ir/paper/200574/en
Ponlawat, A., Scott, J. G. and Harrington, L. C., (2005). Insecticide susceptibility of Aedes aegypti and Aedes albopictus across Thailand. Journal of Medical Entomology. Vol. 42, pp:  821-825. https://doi.org/10.1603/0022-2585(2005)042[0821:isoaaa]2.0.co;2
Pouteau, R, Meyer, J, Y, Taputuarai, R,Stoll, B., (2011), comparison between GARP model and SVM regression to predict invasive species potential distribution: the case of Miconia calvescens on Moorea, French Polynesia, , ISRSE, 11 April 2011, Sydney.
Rasheed, S.B., Boots, M., Frantz, A.C. and Butlin, R.K., (2013). Population structure of the mosquito Aedes aegypti (Stegomyia aegypti) in Pakistan. Medical and veterinary entomology. Vol. 27, pp: 430-440. DOI: 10.1111/mve.12001
Reinert, J.F., Harbach, R.E. and Kitching, I.J., 2009. Phylogeny and classification of tribe Aedini (Diptera: Culicidae). Zoological Journal of the Linnean Society. Vol.157, pp: 700-794. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.2009.00570.x
Rosilawati, R., Lee, H. L., Nazni, W. A., Nurulhusna, A. H., Roziah, A., MY, M. F. and Ropiah, J., (2017). Pyrethroid resistance status of Aedes (Stegomyia) aegypti (Linneaus) from dengue endemic areas in Peninsular Malaysia. IIUM Medical Journal Malaysia. Vol. 16. PMID: 33612731.
Ryan, S. J., Mundis, S. J., Aguirre, A., Lippi, C. A., Beltrán, E., Heras, F. and Neira, M., (2018). Phenotypic and genotypic resistance to commonly used insecticides in Aedes aegypti among four cities in southern Ecuador. BioRxiv, 441360.
Salehi Vaziri, M.; Mustafavi, A; Poriya Vali, M.; Fazlipour, M.; (2018). Aedes mosquitoes and some diseases transmitted through them, chapter 19 of speech 21, comprehensive book of public health. 3222 pages.
Sayono, S., Hidayati, A. P. N., Fahri, S., Sumanto, D., Dharmana, E., Hadisaputro, S. and Syafruddin, D., (2016). Distribution of voltage-gated sodium channel (Nav) alleles among the Aedes aegypti populations in central Java Province and its association with resistance to pyrethroid insecticides. PLoS One. Vol. 11, e0150577. DOI: 10.1371/journal.pone.0150577
Seidahmed, O. M., Hassan, S. A., Soghaier, M. A., Siam, H. A., Ahmed, F. T., Elkarsany, M. M. and Sulaiman, S. M., (2012). Spatial and temporal patterns of dengue transmission along a Red Sea coastline: a longitudinal entomological and serological survey in Port Sudan city. PLoS Negl Trop Dis. Vol. 6, e1821. DOI: 10.1371/journal.pntd.0001821
Simard, F., Nchoutpouen, E., Toto, J. C. and Fontenille, D., (2005). Geographic distribution and breeding site preference of Aedes albopictus and Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) in Cameroon, Central Africa. Journal of medical entomology. Vol. 42, pp: 726-731. DOI: 10.1093/jmedent/42.5.726
Simmons, C.P., Farrar, J.J., van Vinh Chau, N. and Wills, B., (2012). Dengue. New England Journal of Medicine. Vol. 366, pp: 1423-1432. DOI: 10.1056/NEJMoa2301790
Shah Areeb Hussain and Ramesh C. Dhiman, (2022). Distribution Expansion of Dengue Vectors and ClimateChange in IndiaSyed, GeoHealth, Vol. 6, Issue 6, pp: 1-11. DOI: https://doi.org/10.1029/2021GH000477
Stockwell, D. (1999). The GARP modelling system: problems and solutions to automated spatial prediction. International journal of geographical information science, 13(2), 143-158. https://doi.org/10.1080/136588199241391
Suzuki, T., Osei, J. H., Sasaki, S., Adimazoya, M., Appawu, M., Boakye, D. and Dadzie, S., (2016). Risk of transmission of viral haemorrhagic fevers and the insecticide susceptibility status of Aedes aegypti (linnaeus) in some sites in Accra, Ghana. Ghana medical journal. Vol. 50, pp: 136-141. PMID: 27752187; PMCID: PMC5044787.
Tatem, A.J., Hay, S.I. and Rogers, D.J., (2006). Global traffic and disease vector dispersal. Proceedings of the National Academy of Sciences. Vol. 103, pp: 6242-6247. https://doi.org/10.1073/pnas.0508391103
Trewin, B. J., Darbro, J. M., Jansen, C. C., Schellhorn, N. A., Zalucki, M. P., Hurst, T. P. and Devine, G. J., (2017). The elimination of the dengue vector, Aedes aegypti, from Brisbane, Australia: The role of surveillance, larval habitat removal and policy. PLoS neglected tropical diseases. Vol. 11, e0005848. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005848
Waldock, J., Chandra, N.L., Lelieveld, J., Proestos, Y., Michael, E., Christophides, G. and Parham, P.E., (2013). The role of environmental variables on Aedes albopictus biology and chikungunya epidemiology. Pathogens and global health. Vol. 107, pp: 224-241. https://doi.org/10.1179/2047773213y.0000000100
World Health Organization, 2013. Weekly Epidemiological Record, 2013, vol. 88, 35 [full issue]. Weekly Epidemiological Record= Relevé épidémiologique hebdomadaire. Vol.  88, pp: 365-380. https://iris.who.int/handle/10665/242114
Yue, Y., Sun, J., Liu, X., Ren, D., Liu, Q., Xiao, X., & Lu, L. (2018). Spatial analysis of dengue fever and exploration of its environmental and socio-economic risk factors using ordinary least squares: A case study in five districts of Guangzhou City, China, International Journal of Infectious Diseases, 75, 39-48. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2018.07.023
Zayed, A., Awash, A. A., Esmail, M. A., Al-Mohamadi, H. A., Al-Salwai, M., Al-Jasari, A. and Mnzava, A., (2012). Detection of Chikungunya virus in Aedes aegypti during 2011 outbreak in Al Hodayda, Yemen. Acta tropica. Vol. 123, pp: 62-66. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2012.03.004
Zeidi, A; Zamani, n; Momeni Asl, M.; Kolivand, H; (2013). introduction of MaxEnt method to assess wildlife habitat in Iran, the first national conference on environment, energy and biological defense, Tehran, https://civilica.com/doc/265065