مدیر مسئول


علی اکبر متکان رئیس و استاد مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS ، دانشگاه شهید بهشتی

سنجش از دور

سردبیر


محمدجواد ولدان زوج استاد گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فتوگرامتری و سنجش از دور

مدیر داخلی


امین حسینی اصل دانشجوی دکتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سنجش از دور

  • hosseiniaslgmail.com

کارشناس نشریه


منیره اصغرپور کارمند دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیای طبیعی

  • asgharpourgmail.com

اعضای هیات تحریریه


عباس علیمحمدی استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

GIS

اعضای هیات تحریریه


سیدکاظم علوی‌پناه استاد دانشگاه تهران

سنجش از دور

اعضای هیات تحریریه


کریم سلیمانی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سنجش از دور

اعضای هیات تحریریه


محمودرضا صاحبی دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فتوگرامتری و سنجش از دور

اعضای هیات تحریریه


کاظم رنگزن استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

سنجش از دور

اعضای هیات تحریریه


محمدسعدی مسگری دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فتوگرامتری و سنجش از دور

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا مباشری استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فتوگرامتری و سنجش از دور

اعضای هیات تحریریه


حسن لشکری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیای طبیعی