اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اکبر متکان

سنجش از دور رئیس و استاد مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

earth.sbu.ac.ir/~a-matkan
a-matkansbu.ac.ir
0000-0001-5394-4599

h-index: 18  

سردبیر

علی اکبر متکان

سنجش از دور رئیس و استاد مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

scimet.sbu.ac.ir/AliAkbar_Matkan
a-matkansbu.ac.ir
0000-0001-5394-4599

h-index: 18  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سعید همایونی

سنجش از دور استاد دانشگاه INRS کانادا

inrs.ca/en/la-recherche/professeurs/saeid-homayouni/
saeid.homayouniinrs.ca
0000-0002-0214-5356

h-index: 31  

علی منصوریان

سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) دانشگاه لوند، سوئد

www.nateko.lu.se/ali-mansourian
ali.mansouriannateko.lu.se
0000-0001-6812-4307

h-index: 21  

مهدی فرنقی

سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) دانشگاه تونته، هلند

people.utwente.nl/m.farnaghi
m.farnaghiutwente.nl
0000-0002-3071-5563

h-index: 13  

مهدی معتق

سنجش از دور داﻧﺸﮕﺎه ﻻﯾﺒﻨﯿﺘﺲ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ آﻟﻤﺎن

www.gfz-potsdam.de/en/staff/mahdi.motagh
motaghgfz-potsdam.de
0000-0001-7434-3696

h-index: 37  

حسین آقابابایی

سنجش از دور(SAR) دانشگاه تونته، هلند

people.utwente.nl/h.aghababaei
h.aghababaeiutwente.nl
0000-0003-3417-2591

h-index: 12  

اعضای هیات تحریریه

محمدجواد ولدان زوج

مهندسی عمران ، سنجش از دور استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

wp.kntu.ac.ir/valadanzouj
valadanzoujkntu.ac.ir
0000-0003-4325-8741

h-index: 24  

عباس علیمحمدی

GIS استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

sid.kntu.ac.ir/AbbasAliMohammadiSarab
alimoh_abbkntu.ac.ir
0000-0002-9641-1204

h-index: 21  

سیدکاظم علوی‌پناه

سنجش از دور استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~salavipa/ateliers
salavipaut.ac.ir
0000-0002-3554-111X

h-index: 30  

کریم سلیمانی

سنجش از دور استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

simap.sanru.ac.ir/cv/K.Solaimani/
k.solaimanisanru.ac.ir
0000-0002-5357-6797

h-index: 18  

محمودرضا صاحبی

فتوگرامتری و سنجش از دور دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

sid.kntu.ac.ir/MahmodRezaSahebi
sahebikntu.ac.ir
0000-0001-7742-3974

h-index: 17  

کاظم رنگزن

سنجش از دور استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

scu.ac.ir/~kazemrangzan
kazemrangzanscu.ac.ir
0000-0002-4576-6275

h-index: 10  

محمدسعدی مسگری

فتوگرامتری و سنجش از دور دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

cv.kntu.ac.ir/MohammadSadiMesgariSaghezloo
mesgarikntu.ac.ir
0000-0002-2119-5164

h-index: 22  

مدیر داخلی

امین حسینی اصل

سنجش از دور دانشجوی دکتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

hosseiniaslgmail.com

کارشناس نشریه

منیره اصغرپور

جغرافیای طبیعی کارمند دانشگاه شهید بهشتی

asgharpourgmail.com