نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پژوهشی محیط‌زیست طبیعی، پژوهشکدة محیط‌زیست جهاد دانشگاهی، رشت

2 استادیار گروه پژوهشی فراوری پسماند، پژوهشکدة محیط‌زیست جهاد دانشگاهی، رشت

3 کارشناس پژوهش، گروه پژوهشی محیط‌زیست طبیعی، پژوهشکدة محیط‌زیست جهاد دانشگاهی، رشت

4 استادیارگروه پژوهشی محیط‌زیست طبیعی، پژوهشکدة محیط‌زیست جهاد دانشگاهی، رشت

چکیده

تالاب‌ها به‌منزلة جزء اساسی اکوسیستم جهانی در پیشگیری یا کاهش شدت سیل، تغذیة سفره‌های آب زیرزمینی و فراهم‌آوردن زیستگاه منحصربه‌فرد برای گیاهان و جانوران و دیگر خدمات و سودمندی‌ها، از عناصر اصلی استراتژی حفاظت منطقه‌ای‌اند. تالاب بین‌المللی انزلی در استان گیلان یکی از ده تالاب ارزشمند جهان است که به‌لحاظ تغییرات ساختاری حاصل از فرایندهای انسان‌ساخت، دچار تغییرات زیادی در کاربری اراضی و پوشش گیاهی شده و ماهیت و کارکردهای اکولوژیک آن به‌خطر افتاده است. هدف این مطالعه بررسی کاربرد داده‌های سنجش ‌از دور در نقشه‌سازی تغییرات الگوی فضایی سیمای ‌سرزمین، به‌کمک نمونه‌برداری زمینی در سطح بستر تالاب و تجزیه‌وتحلیل تغییرات انسجام سرزمینی براساس متریک‌های سیمای ‌سرزمین است. ابتدا داده‌های ماهواره‌ای بررسی شد و ازطریق طبقه‌بندی تصاویر سنتینل‌ـ 2، متعلق به سال‌های 2016 تا 2020 با نقاط نمونه‌برداری زمینی، نقشة کلاس‌های پوشش اراضی در هفت طبقة کشاورزی، بایر، نیزار، جنگل، مرتع، پهنة آبی و شهری، برای نقشه‌سازی و تجزیه‌وتحلیل متریک‌های سیمای ‌سرزمین، پدید آمد. پس‌از استخراج متریک‌های‌ سیمای‌ سرزمین در سطح کلاس و سیمای ‌سرزمین با نرم‌افزار Fragstats و تعیین متریک‌های‌ مناسب طبق روش PCA، با نرم‌افزارهای R و Canoco، متریک‌های‌ LPI، LSI، ENN_MN، CA، TE، NP، SHAPE_MN، PARA_MN، IJI، AREA_MN به‌منزلة متریک‌های‌ کاربردی برای تحلیل بهتر منطقه، انتخاب شدند‌. آنالیز متریک‌ها‌ بیانگر آن است که به‌طور کلی سیمای ‌سرزمین از‌هم گسیخته‌شده‌، ازنظر شکلی، پیچیده‌تر و نامنظم‌تر و ازنظر میزان یکپارچگی عناصر ساختاری،‌ ناپیوسته‌تر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Sentinel- 2 Satellite Data in Investigating Land Cover Changes in the Bed of Anzali Wetland

نویسندگان [English]

  • Maryam Haghighi Khomami 1
  • Mohammad Panahandeh 2
  • Mohammad javad tajaddod 3
  • Fariborz Jamalzad Fallah 4
  • Mahsa Abdoli 3

1 Instructor of Natural Environment Research Group, Academic Center for Education Culture & Research (ACECR), Environmental Research Institute, Rasht

2 Assistant Prof. of Waste Processing Research Group, Academic Center for Education Culture & Research (ACECR), Environmental Research Institute, Rasht

3 Research Expert, Natural Environment Research Group, Academic Center for Education Culture & Research (ACECR), Environmental Research Institute, Rasht

4 Assistant Prof. of Natural Environment Research Group, Academic Center for Education Culture & Research (ACECR), Environmental Research Institute, Rasht, Iran.

چکیده [English]

Wetlands as an integral part of the global ecosystem in flood prevention or mitigation, feeding aquifers and providing unique habitat for plants and animals and other services and benefits are key elements of a regional conservation strategy. Anzali International Wetland in Guilan Province is one of the 10 most valuable wetlands in the world, which has undergone many changes in land use and vegetation due to structural changes resulting from man-made processes, and its nature and ecological functions have been endangered. The purpose of this study is to investigate the application of remote sensing data in mapping changes in the spatial pattern of the landscape with the help of field work training areas at the bed of the wetland and to analyze the changes of territorial cohesion based on the metrics of the landscape. First, satellite data were analyzed and Sentinel ‌-2 images from 2016 to 2020 were classified by training areas. Then, a map of land cover in 7 classes of agriculture, barren, reed, forest, rangeland, water and urban area was created for mapping and analysis of land use metrics. After extracting class-level and landscape-level metrics in Fragstats software and determining appropriate metrics using PCA method with R and Canoco software, LPI, LSI, ENN_MN, CA, TE, NP, SHAPE_MN, PARA_MN, IJN, ARE_ Applications were selected for better analysis of the area. Analysis of metrics indicates that, in general, the landscape is fragmented, more complex and irregular in form, and more discontinuous in terms of the degree of integration of structural elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape metric
  • Remote sensing
  • Land use
  • Structural changes
  • Anzali wetland
Acreman, M.‌C. & Hollis, G.‌E., 1996, Water Management and Wetlands in Sub-Saharan Africa, IUCN, Gland, Switzerland.
Alavipanah, S.K., 2019, Principles of Modern Remote Sensing and Interpretation of Satellite Images and Aerial Photographs, Tehran University Press, Tehran.
Alizadeh Rabiei, H., 1993, Remote Sensing (Principles and Application), Samt Publications, University of Tehran, Tehran.
Arekhi, S., 2015, Application of Landscape Metrics in Assessing land Use Changes' Trend by Using Remote Sensing and GIS Case Study: Dehloran Dessert area, Geography and Development, 13(40), PP. 5-68.
Ashouri, A. & Abdoos, A., 2012, Important Wetland Habitats of Gilan Water Birds, Katiba Gil Publications, Rasht.
Barati, B., Jahani, A., Zebardast, L. & Raygani, B., 2017, Integrated Assessment of te Protected Areas Using Landsccape Ecological Approach 9Case Stud: Kolah Ghazy Natinal Patk and Wildlife Refuge), Town and Coubtry Planning, 9(1), PP. 153- 168.
Bayat, M., Mirakhorloo, Kh., Sadeghzadeh, H. & Heidari Masteali., S., 2022, Preparation and Verification of Poplar Plantation Mapping Using Satellite Data of Sentinel-2 and Ground Data in Zanjan Province, Iranian Journal of Remote Sensig & GIS, 14(3), PP. 1-14.
https://doi.org/10.52547/gisj.14.3.1
Bennett, G. & Mulongoy, K.J., 2006, Review of Experience with Ecological Networks, Corridors and Buffer Zones, Technical Series; Secretariat of the Convention on Biological Diversity: Montreal, QC, Canada, 23. P. 100.
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-23.pdf
Dashti, S.,   ‌Sabzghabaei G.R.,   Jafarzadeh, K. &  Bazmara Baleshti, M, 2019,
Changes Detection Assessment of Miankaleh Coastal wetland by Landuse Planning Approach
, Journal of Wetland Ecobiology,10(4),PP.5-20. "https://jweb.ahvaz.iau.ir/article-1-728-en.html"
Dehkordi, A., ‌Valadanzouj, M.J. & Safdarinezhad, A., 2022, Cropland Mapping through Integration of Segmentation and Classification Techniques in Google Earth Engine, Iranian Journal of Remote Sencing & GIS, 4(1), PP. 1-19.
Department of Environment, 2022, Introducing Iran's Wetlands and the Ramsar Convention, https://crw.doe.ir/portal/file.
Fatemi S.B. & Rezaei, Y., 2013, Basics of Remote Sensing, Azadeh Publications, Tehran.
Gallego, F.‌J., 2004, Remote Sensing and Land Cover Area Estimation, International Journal of Remote Sensing, 25(15), PP. 3019-3047.
https://doi.org/10.1080/01431160310001619607
Ghahraman, A. & Atar, F., 2002, Anzali Wetland in Danger of Death (an Ecologic- Floristic Research), Journal of Environmental Studies, 28, PP. 1-38
 Ghorbani, R., Taghipour, A.A. & Mahmoudzadeh, H., 2013, Analysis and Evaluation of Land Use Changes in International Wetlands of Ala-Gol, Alma- Gol & Ajay-Gol In Turkaman Sahra, Using Multi-temporal Satellite Images, Geography and Environmental Planning, 33(48), PP. 167-186.
 
Hadjimitsis, D.G., Papadavid, G., Agapiou, A. & Themistocleous, K., 2010, Atmospheric Correction for Satellite Remotely Sensed Data Intended for Agricultural Applications: Impact on Vegetation Indices, Natural Hazards and Earth System Sciences, 10(4), PP. 89-95.
Hajibigloo, M., Berdi Sheikh, V., Memarian, H. & Chooghi Bairam, K., 2020, Determination of Quantity and Allocation Disagreement Indices in Selection of Appropriate Algorithm for Land Use Classification in Pixel and Objected Base in Gorgarood River Basin, RemOte Sensing & GIS in Natural Resources, 10(4), PP. 1-20.
http://dorl.net/dor/20.1001.1.26767082.1398.10.4.1.4
Javedankherad, E., Esmaeili Sari, A. & Bahramifar, N., 2011, Investigation of Persistent Organic Pollutants Residue in Sediments of International Anzali Wetland, Iran, Journal oF Envirnmental Studies, 37(57), PP. 35-44.
Karami, A. & Feghhi, J., 2012, Investigation of Quantitative Metrics to Protect the Landscape in Land Use by Sustainable Pattern (Case Study: Kohgiluyeh and Boyer Ahmad), Journal oof Environmental Stuies, 37(60), PP. 79-88.
Karami, P. & Mirsanjari, M.M., 2018, Analysis of Landscape Degradation in the Hawizeh Wetland by Using Remote Sensing, Journal of Wetland Ecobiology, 10(35), PP. 39-45.
Kharyaband, S. & Attarchi, S., 2020, Evaluation of Anzali Wetland Depth Changes Using Satellite Images and Meteorological Data over Thirty Years, International Journal of Remote Sensing & GIS, 12(2), PP. 73-82.
https://doi.org/10.52547/gisj.12.2.73
Kim, K.G., Lee, H. & Lee, D.H., 2011, Wetland Restoration to Enhance Biodiversity in Urban Areas-A Comparative Analysis, Landscape Ecol. Eng., 7, PP. 27-32.
Kool, J., Lhermitte, S., Hrachowitz, M., Bregoli, F. & McClain, M.E., 2022, Seasonal Inundation Dynamics and Water Balance of the Mara Wetland, Tanzania Based on Multi-Temporal Sentinel-2 Image Classification, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 109, P. 102766.
https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.102766
Lambin, E. F., & Geist, H. J., 2006, Land-use and land-cover change: Local Processes and Global Impacts, Springer.
Lillesand, T.M., Kiefer R.W. & Chipman, J.‌W., 2004, Remote Sensing and Image Interpretation, fifth ed., J. Wiley & Sons, Inc., New York.
Madadi, H. & Ashrafzadeh, M.R., 2010, A Study of Land Cover Change in Bamdej Wetland with Landscape Ecology Approach, Journal of Marine Science and Technology, 9(1), PP. 51-61.
Mahdianpari, M., Salehi, B., Mohammadimanesh, F., Homayouni, S. & Gill, E., 2018, The First Wetland Inventory Map of Newfoundland at a Spatial Resolution of 10 m Using Sentinel-1 and Sentinel-2 Data on the Google Earth Engine Cloud Computing Platform, Remote Sensing, 11(1), P. 27.
Maleki Najafabadi, S.,‌ Soffianian, A. & Rahdari, V., 2011, landscape Change Detection in Mouteh Wildlife Refuge, Using Geographic Information Systems, Journal of Natural Environment, 63(4), PP. 373-387.
Malmiran, H., 2004, Guide for Preparing Thematic Maps from Satellite Images, Third edition, Publications of the Geographical Organization of the Ministry of Defense and Armed Forces Support, Tehran.
Martin-Gallego, P., Aplin, P., Marston, C., Altamirano, A. & Pauchard, A., 2020, Detecting and Modelling Alien Tree Presence Using Sentinel-2 Satellite Imagery in Chile’s Temperate Forests, Forest Ecology and Management, 474, P. 118353.
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118353
Mathur, A. & Foody, G.M., 2008, Crop Classification by Support Vector Machine with Intelligently Selected Training Data for an Operational Application, International Journal of Remote Sensing, 29(8), PP. 2227-2240.
https://doi.org/10.1080/01431160701395203
Matsushita, B., Xu, M. & Fukushima, T, 2006, Characterizing Changes in Landscape Structure in the Lake Kasumigaura Basin, Japan Using a HighQuality GIS Dataset, J. of Landscape and Urban Planning, 78(3), PP. 241-250.
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2005.08.003
Meyer. W.‌B. & Turner, B.L., 1994, Changes in Land Use and Land Cover: A Global Perspective, Cabridge University Press.
Modaberi, H. & Shokoohi, A., 2019, Determining Anzali Wetland Environmental Water Requirement Using Eco-Hydrologic Methods, Iran Water Resources Research, 15(3), PP. 91-104.
Mokhtari Z. & Sayah Nia, R., 2016, The Basics of Studying and Quantifying the Landscape Structure Along with FRAGSTATS 4.2 Software Guide, Avai Qalam Publications, Tehran.
Nasiri, V. & Darvishsefat, A., 2018, Analysis of Land Use and Land Cover Using Ecological Landscape Metrics (Case Study: Arasbaran Region), Environmental Sciences, 16(3), PP. 101-118.
Nazar Neghad, H., Hosseine, M. & Mostafazadeh, R., 2020, Assessment of Changes in Landuse Connectivity and Pattern Using Landscape Metrics in the Zolachai Watershed, Salmas, Geographical Planning of Space Quarterly Journall, 9(34), PP, 53-60.
Orimoloye, I.R., Mazinyo, S.P., Kalumba, A.M., Nel, W., Adigun, A.I. & Ololade, O.O., 2019, Wetland Shift Monitoring Using Remote Sensing and GIS Techniques: Landscape Dynamics and Its Implications on Isimangaliso Wetland Park, South Africa, Earth Science Informatics, Springer, Vol. 12, PP. 553-563.
Phiri, D., Simwanda, M., Salekin, S., Nyirenda, V.R., Murayama, Y. & Ranagalage, M., 2020, Sentinel-2 Data for Land Cover/Use Mapping: A Review, Remote Sensing, 12(14), P. 229.
https://doi.org/10.3390/rs12142291
Rafii, Y., Alavipanah, S.K., Malekmohammadi, B.,‌ Ramazani Mehrian, M. &‌ Nasiri, H., 2012, Producing Land Cover Maps Using Remote Sensing and Decision Tree Algorithm (Case Study: Bakhtegan National Park and Wildlife Refuge), Geography and Environmental Planning, 23(3), PP. 93-110.
Rajaei, F., Esmaili Sari, A., Salmanmahiny, A., Delavar, M. & Massah Bavani, A.R., 2020, Assessment of Land Changes in Tajan River Watershed with Emphasis on Landscape Metrics, Journal of Environmental Science & technology, 22(1), PP. 351- 366.
Richards, J.A., 1999, Remote Sensing Digital Image Analysis, Springer-Verlag, Berlin.
Saroueii, S., Darishsefat, A. & Namiranian, M, 2020, Modeling the Yield of Woody Biomass on the Ground of Zagros Oak Forests Using Sentinel-1 Satellite Radar Data, Remote Sensing and Iran GIS, 12(4), PP. 36-52.
https://doi.org/10.52547/gisj.12.4.35
Shahparian, M., Mehdipour, N., Shafiizadeh, M. & Fakheran, S., 2014, Evaluation of Changes in the Spatial Patterns of the Landscape of Zayandehroud River in the Last Decade, The Second National Conference on Climate Change and Sustainable Development Engineering of Agriculture and Natural Resources, Shahid Beheshti University, Tehran, 26 Shahrivar.
Talebi Amiri, Sh., Azari Dehkordi, F., Sadeghi, S.H. & Soofbaf, S.R., 2009, Analysis of Landscape Degradation in the Neka Watershed Using Landscape Ecology Metrics, Journal of Environmental Sciences, 6(3), PP. 133-144.
Tian, Y., Jim, C., Tao, Y. & Shi, T., 2011, Landscape Ecological Assessment of Green Space Fragmentation in Hong Kong, Urban Forestry & Urban Greening, 10, PP. 79-86.
Tso, B. & Mather, P.M., 2009, Classification Methods for Remotely Sensed Data, Taylor and Francis Group, LLC, CRC Press, New York. PP. 376.
Waske, B. & Van der Linden, S., 2008, Classifying Multilevel Imagery from SAR and Optical Sensors by Decision Fusion, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 46(5), PP. 1457-1466.
Wei, C., Guo, B., Fan, Y., Zang, W. & Ji, J., 2022, The Change Pattern and Its Dominant Driving Factors of Wetlands in the Yellow River Delta Based on Sentinel-2 Images, Remote Sensing, 2(14), P. 4388.
https://doi.org/10.3390/rs14174388