علمی - پژوهشی
مقایسة کارآیی الگوریتم زون اقلیم محلی در تفکیک مناطق ساخت‌وسازشده در قیاس با نمایه‌های ساخت‌وسازشده

نجمه ستاری؛ ملیحه عرفانی؛ فاطمه جهانی شکیب

دوره 15، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 1-16

https://doi.org/10.48308/gisj.2022.102576

چکیده
  بررسی روند رشد شهرها و پیش‌بینی تغییرات آنها در آینده، برای برنامه‌ریزی‌های فضایی، ضرورت دارد. به‌این‌منظور، به نقشه‌سازی پهنه‌های ساخت‌وسازشده نیاز است. در بسیاری مناطق، به‌ویژه در اقلیم‌ خشک، تفکیک مناطق ساخت‌وسازشده از محیط اطراف به‌سادگی و با روش‌های معمول طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای و یا نمایه‌های متداول، با دقت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بهبود دقت برآورد غلظت ازن در سطح زمین با استفاده از محصولات ماهواره‌ای و یادگیری ‌ماشین

رسول آتشی دلیگانی؛ مینا مرادی زاده؛ بهنام تشیع

دوره 15، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 17-30

https://doi.org/10.48308/gisj.2022.102758

چکیده
  ازن نزدیک به سطح زمین یکی از آلاینده‌های بسیار خطرناک است که تأثیرات زیان‌بار درخور توجهی در سلامت ساکنان مناطق شهری دارد. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر در غلظت ازن و مدل‌سازی تغییرات آن، با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و روش‌های گوناگون یادگیری‌ ماشین در شهر تهران است. بدین‌منظور داده‌های غلظت آلاینده‌ها، داده‌های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پهنه‌بندی پارامترهای مقاومت برشی خاک (مطالعة موردی: شهر کرمانشاه)

حسن شرفی؛ رضا فرجی

دوره 15، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 31-40

https://doi.org/10.48308/gisj.2022.102887

چکیده
  به‌منظور شناخت ساختگاه، به‌دست‌آوردن پارامترهای مقاومتی خاک کاری ضروری و درعین‌حال هزینه‌بر و زمان‌گیر است. در این پژوهش، با استفاده از 135 گمانة ژئوتکنیکی حفر شده در شهر کرمانشاه، پهنه‌بندی پارامترهای مقاومت برشی خاک (زاویة اصطکاک و چسبندگی) با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS و روش درون‌یابی کریجینگ معمولی (با شبه‌واریوگرام‌های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیل روند تغییرات منابع آب و عوامل مؤثر در آن در حوضة آبریز فلات مرکزی ایران با استفاده از محصولات ماهواره‌ای

محسن ابراهیمی خوسفی؛ زهره ابراهیمی خوسفی

دوره 15، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 41-60

https://doi.org/10.48308/gisj.2022.102889

چکیده
  حوضة آبریز فلات مرکزی ایران، به‌دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب دردسترس ازیک‌سو و افزایش جمعیت و به‌تبع آن، افزایش تقاضا ازسوی‌دیگر، با بحران شدید آب مواجه است. دانش سنجش از دور و دردسترس‌بودن محصولات متعدد ماهواره‌ای امکان پایش روند تغییرات پارامترهای گوناگون محیطی، به‌ویژه منابع آب سطحی و زیرزمینی را با دقت مناسب فراهم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کاربرد داده‌های ماهوارة سنتینل‌ـ 2 در تدقیق تغییرات پوشش اراضی در محدودة بستر تالاب انزلی

مریم حقیقی؛ محمد پناهنده؛ محمدجواد تجدد؛ فریبرز جمالزاد فلاح؛ مهسا عبدلی

دوره 15، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 61-82

https://doi.org/10.48308/gisj.2022.102888

چکیده
  تالاب‌ها به‌منزلة جزء اساسی اکوسیستم جهانی در پیشگیری یا کاهش شدت سیل، تغذیة سفره‌های آب زیرزمینی و فراهم‌آوردن زیستگاه منحصربه‌فرد برای گیاهان و جانوران و دیگر خدمات و سودمندی‌ها، از عناصر اصلی استراتژی حفاظت منطقه‌ای‌اند. تالاب بین‌المللی انزلی در استان گیلان یکی از ده تالاب ارزشمند جهان است که به‌لحاظ تغییرات ساختاری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی الگوریتم‌های ریزمقیاس‌نمایی مکانی‌ـ ‌زمانی داده‌های مادیس به داده‌های سنتینل‌ـ 2 در کلاس‌های متفاوت پوشش زمین

ناهید حق شناس؛ علی شمس الدینی

دوره 15، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 100-83

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.103096

چکیده
  داده‌های سنجش از دوری، با قدرت تفکیک مکانی بالا، اغلب دارای قدرت تفکیک زمانی و طیفی پایین و داده‌های با قدرت تفکیک مکانی پایین دارای قدرت تفکیک طیفی و زمانی بالا هستند. باوجوداین‌، درحال‌حاضر، سنجنده‌های ماهواره‌ای به‌تنهایی نمی‌توانند داده‌هایی با قدرت تفکیک زمانی و قدرت تفکیک مکانی بالا را هم‌زمان ارائه ‌کنند. این درحالی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر طوفان‌های گردوغبار نمکی در سلامت گیاهان در حوضة شرقی دریاچة ارومیه

فریبا گلریحان؛ خلیل ولیزاده کامران؛ داوود مختاری؛ علی اکبر رسولی

دوره 15، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 101-118

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.103099

چکیده
  دریاچة‌ ارومیه یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های آب ‌شور در جهان است که متأسفانه درحال خشک‌شدن است. این مسئله خطرها و نگرانی‌های بسیاری را به‌ویژه در ارتباط با گردوغبارهای نمکی در پهنه‌های خشک‌شدة آن، به‌وجود آورده است. ازاین‌رو، در این پژوهش، سعی شد ارتباط پوشش گیاهی و گردوغبار در شهرستان‌های اطراف دریاچة ارومیه بررسی شود. درمورد ...  بیشتر