دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 58، مرداد 1402 
مقایسة شدت تغییرات خطوط ساحلی و شدت فرسایش‌پذیری بندرهای اصلی سواحل دریای خزر

صفحه 73-86

10.48308/gisj.2023.102925

همایون خوشروان؛ پرستو کریمی؛ پیام عالمی صف اول؛ پریسا پورصفری یکرنگ