نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و حفاظت تنوع زیستی-دانشگاه شهید بهشتی-پژوهشکده علوم محیطی

2 دانشگاه شهید بهشتی- پژوههشکده علوم محیطی

3 دانشکاه شهید بهشتی- دانشکده علوم و فناوری زیستی

10.52547/gisj.2022.228402.1111

چکیده

از آنجایی که تغییر اقلیم یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین تهدیدات برای طبیعت و تنوع زیستی محسوب ‌می‌شود، مدیریت و حفاظت گونه‌ها را دشوار می‌سازد، پیش‌بینی و تعیین اثرات آن کمک شایانی به ارائه راهکارهای متناسب حفاظتی و اتخاذ تصمیمات مدیریتی خواهد کرد. در مطالعه حاضر، اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) با استفاده از مدل مکسنت (MaxEnt) در محیط نرم‌افزار R پیش‌بینی گردید. متغیرهای محیطی استفاده شده شامل شیب (Slope)، محدوده‌ی سالانه دما (Temperature annual range)، جریان تجمعی (Flow accumulation)، بارش سالانه (Annual ‎precipitation)، دمای متوسط سالانه (Annual mean temperature) و مساحت حوضه‌ی بالادست (Upstream drainage area) است. با توجه به نتایج بدست آمده، عملکرد مدل در پیش‌بینی گونه بر اساس معیار AUC (Area Under the Curve) عالی (989/0) بود. همچنین دمای متوسط سالانه و شیب به ترتیب مهم‌ترین متغیرهای محیطی مؤثر در تعیین پراکنش این گونه می‌باشد. بعلاوه، دامنه پراکنش این گونه در هر دو سناریو خوش‌بینانه (RCP 2.6) و بدبینانه (RCP 8.5) 2050 و 2080 میلادی با کاهش مواجه خواهد شد. در نتیجه، به منظور حفاظت از این گونه، لازم است مدیران اقدامات مناسب در راستای تعدیل اثرات تغییرات اقلیمی و کاهش تهدیدات مرتبط با این اثرات را شناسایی و به انجام برسانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting the impacts of climate change on the distribution of Benni fish Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874) distribution under different climatic scenarios

نویسندگان [English]

  • Parinaz Ahmadi 1
  • Hossein Mostafavi 2
  • Sadaf Sayadi 3

1 Master student, Department of Biodiversity and Ecosystem Management, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University

2 ُُShahid Beheshti University-Environmental Sciences Research Institute

3 Shahid Beheshti University-Faculty of Life Sciences and Biotechnology,

چکیده [English]

Since climate change is one of the most important and biggest threats to nature and biodiversity, it makes it difficult to manage and protect species. Predicting and determining its effects will considerably help to provide appropriate protection solutions as well as management plans. In the present study, the impacts of climate change on the distribution of Mesopotamichthys sharpeyi species were forecasted by using the MaxEnt model in the R software environment. The environmental variables included slope, temperature annual range, flow accumulation, annual precipitation, annual mean temperature, and upstream drainage area. According to the results, the performance of the model in predicting the species was excellent (0.989) based on the AUC (Area Under the Curve) criterion. Moreover, the annual mean temperature and slope have been the most important environmental variables in determining the distribution of this species, respectively. In addition, the distribution range of this species will decrease in both the optimistic (RCP 2.6) and pessimistic (RCP 8.5) scenarios of 2050 and 2080. In conclusion, in order to protect this species, it is necessary for decision-makers to identify and implement appropriate actions in order to adapt the effects of climate change and reduce the related threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • Conservation
  • Climate change
  • Species distribution modeling
  • Iran