دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 57، فروردین 1402، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

برآورد شاخص سطح برگ محصول ذرت با استفاده از تصاویر ماهوارة سنتینل‌ـ 2

صفحه 1-15

10.52547/gisj.15.1.1

مائده بهی‌فر؛ حسین عقیقی؛ علی اکبر متکان؛ علی‌اکبر متکان