نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 Bargh

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی

چکیده

به منظور شناخت ساختگاه، بدست آوردن پارامترهای مقاومتی خاک امری ضروری و در عین حال هزینه بردار و زمان بر می باشد. در این پژوهش، با استفاده از 135 گمانه‌ ژئوتکنیکی حفر شده در شهر کرمانشاه، پهنه بندی پارامترهای مقاومت برشی خاک (زاویه اصطکاک و چسبندگی) با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS و روش درون یابی کریجینگ معمولی ( با شبه واریوگرام‌های کروی، نمایی و گوسی)، تا عمق 9 متر در بازه های سه متری انجام شده است و با استفاده از شاخص‌های جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین قدر مطلق خطا (MAE)، بهترین مدل برای پیش بینی مشخصه ها انتخاب شده است. براساس شاخص های ارزیابی خطا، بهترین واریوگرام ها برای پهنه بندی زاویه اصطکاک و چسبندگی در عمق 0 تا 3 متر گوسی، 3 تا 6 متر نمایی و 6 تا 9 متر به ترتیب گوسی و کروی می باشد. مطابق نتایج بدست آمده، عمدتا با افزایش عمق، زاویه اصطکاک و چسبندگی افزایش پیداکرده است و بخش های شمالی و جنوب غربی کرمانشاه نسبت به سایر مناطق، دارای خاکی با زاویه اصطکاک بالاتر و چسبندگی پایین‌تر (درشت دانه)، و بخش های شمال غربی شهر دارای خاک های رسی و آبرفتی می باشند، که با توجه به گذر رودخانه قره سو از این ناحیه و قرارگیری مناطق شمالی و جنوبی کرمانشاه در کوهپایه نتایج تصدیق میگردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Zoning of soil shear strength parameters (Case study: Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • Hassan Sharafi 1
  • Reza Faraji 2

1 Bargh

2 Department of Civil Engineering, Razi University, Kermanshah 6714414971, Iran

چکیده [English]

In order to know the site, obtaining soil strength parameters is necessary and at the same time costly and time-consuming. In this research, using 135 geotechnical boreholes drilled in Kermanshah, zonation of soil shear strength parameters (friction angle and cohesion) using ArcGIS software and ordinary kriging interpolation method (with spherical, exponential, and Gaussian semi-variograms), Up to a depth of 9 meters in three-meter intervals has been done and using the root mean square error (RMSE) and mean absolute error (MAE), the best model for predicting the characteristics has been selected. Based on the error evaluation indicators, the best variograms for zonation friction angle and cohesion at depths of 0 to 3 m is Gaussian, 3 to 6 m is exponential and 6 to 9 m are Gaussian and spherical, respectively. According to the results, mainly with increasing depth, angle of friction and cohesion (shear strength) has increased and the northern and southwestern parts of Kermanshah, compared to other regions, have soil with higher friction angle and lower cohesion (coarse-grained), and the northwestern parts of the city have clay and alluvial soils that the results are confirmed by the passage of the Qarasu river through this area and the location of the northern and southern regions of Kermanshah at the foot of the mountain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KRIGING
  • GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
  • FRICTION ANGLE
  • COHESION
  • KERMANSHAH