نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زمین شناسی دانشگاه بامیان کشور افغانستان

2 دانشگاه تهران

چکیده

امروزه تغییرات کاربری اراضی در مناطق شهری نقشه مهمی را در برنامه‌ریزی‌های شهری، مدیریت منابع و توسعه شهری دارد. لذا در این تحقیق به بررسی تغییرات کاربری اراضی پرداخته شده است. هدف از این پژوهش بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهرهرات با استفاده از تصاویرماهواره‌ای لندست ۸ سنجنده OLI بین سال‌های ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۲ است. پس از تصحیح هندسی، رادیومتریک و اتمسفریک در این تصاویر ماهواره‌ای‌ چهارکلاس؛ کاربری اراضی خاکی، گیاهی، مناطق مسکونی و آبی درمنطقه مورد مطالعه شناسایی شد. برای طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای از دو روش حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی جهت شناسایی تغییرات کاربری اراضی استفاده شده است. به صورت کلی طبقه‌بندی تصاویر مورد استفاده با روش حداکثر احتمال به نتایج بهتری دست پیدا کرده است . نتایج طبقه‌بندی تصاویر سال 2015 و 2022 با استفاده از روش حداکثر احتمال دارای ضرایب کاپای 75/0، 96/0 و دقت کلی 85 درصد و97 درصد به ترتیب می‌باشد. . براساس نتایج طبقه‌بندی طی دوره زمانی۲۰۱۵-۲۰۲۲ کاهش درسطح اراضی خاک و آب و افزایش درسطح اراضی مناطق مسکونی و پوشش گیاهی مشاهده شده است. پس از طبقه‌بندی میزان تغییرات در بازه زمانی 2015-2022 به میزان 00/4 کیلومترمربع سطح خاک و 62/1 کیلومترمربع سطح آب کاهش پیدا کرده است ولی به‌میزان 39/1 کیلومترمربع سطح اراضی مناطق مسکونی و 59/4 کیلومترمربع سطح پوشش گیاهی افزایش پیدا کرده است. به طور کلی این نتایج نشان‌دهنده آن است که در منطقه مورد مطالعه توسعه شهری رخ داده است و مناطق مسکونی و پوشش گیاهی با توسعه شهری افزایش و سطح اراضی آبی و خاکی کاهش یافته است که پیشنهاد می‌شود این توسعه با مدیریت بهتر منابع آبی به‌پیش رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating land use changes in Herat city using satellite images during 2015 and 2022

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karim Sirat 1
  • Gomroki Masoomeh 2

1 Bamyan University, Afghanistan

2 Tehran university

چکیده [English]

Today, land use change detection in urban areas have key role in city management, resource management and city development. So, in this research the land use change detection is investigated. The purpose of this research is to investigate the land use changes in Herat using Landsat 8 satellite images of OLI sensor during 2015 and 2022. After geometrical, radiometric and atmospheric correction in these four-use satellite images; Soil, plant, city and water were identified in the study area. Two methods of maximum likelihood and artificial neural network have been used to classify satellite images to identify land use changes. In general, the classification of the images used by the maximum likelihood method has provided better accuracy, which has a good kappa coefficient and overall accuracy. In the image of 2015, the maximum likelihood method with a kappa coefficient of 0.75, overall accuracy of 0.85 was used, and in the image of 2022, classification was done using the maximum likelihood method. which has a kappa coefficient of 0.96 and an overall accuracy of 0.97. Based on the results of the classification, during the period of 2015-2022, a decrease in the level of land and water and an increase in the level of city and plant land were observed. After classifying the number of changes in the time period of 2015-2022, the land use area has decreased by 4.00 square kilometers, water by 1.62 square kilometers, and the city has increased by 1.39 square kilometers and plants by 4.59 square kilometers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satellite images
  • remote sensing
  • maximum likelihood
  • artificial neural network
  • land use