نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبخیزداری، گرایش آب، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران

3 دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان

4 استادیار، گروه مناطق بیابانی، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان

چکیده

توزیع زمانی و مکانی رطوبت خاک متغیری کلیدی در برنامه‌ریزی هیدرولوژیکی است. در محدودة تحقیق، افزایش رطوبت خاک باعث سرعت شکل‌گیری رواناب می‌شود. هدف این تحقیق بررسی پتانسیل باند L از سنجندة پالسار 2 (PALSAR-2) ماهوارة آلوس (ALOS)، در برآورد رطوبت سطح خاک، به‌منظور مدیریت منابع آب و کاهش مخاطرات ناشی از سیل است. با استفاده از نمونه‌برداری تصادفی خوشه‌ای، نمونه‌ها دریافت شد. هم‌زمان با دریافت دادة SAR رطوبت وزنی، زبری سطح و محتوای آب گیاهی، میانگین ضرایب بازپراکنش راداری و زاویة فرود روی تصویر اندازه‌گیری شد. مراحل پیش‌پردازش، پردازش و پس‌پردازش دادة SAR با استفاده از نرم‌افزار SNAP و شاخص‌های گیاهی و نمناکی از لندست 8 سنسور OLI در محیط ArcGIS 10/5 استخراج شد. برای دریافت زبری سطح، دو دوربین دارای زاویة مایل به‌کار رفت و بیست قطعه عکس، با ده نقطة کنترلی (GCP) برای هر خوشه، گرفته شد. سپس با نرم‌افزار Agisoft PhotoScan ابر نقاط متراکم محاسبه و سپس مش‌بندی به‌منظور تولید DTM انجام گرفت. از زبانة Analysts 3D در ArcGIS پروفیل طولی ناهمواری‌های سطح برای هر خوشه استخراج شد. به‌منظور انتخاب مدل مناسب در منطقه، سه مدل در برآورد رطوبت سطح خاک، شامل مدل‌های Dubois-MLR-WCM، مد نظر قرار گرفت. نتایج سه مدل در برآورد رطوبت سطح خاک در پلاریزة HH به‌ترتیب در مدل Dubois با  و ، مدل MLR با  و  و مدل WCM با  و  به‌دست آمد. نتایج نشان داد مدل Dubois در اراضی بایر تا تنک برای محدودة تحقیق و شرایط مشابه مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of Soil Surface Moisture Using ALOSPALSAR-2 Data

نویسندگان [English]

  • Sadolla Sangini 1
  • Hadi Fadaei 2
  • Amir Sadoddin 3
  • Vahed berdi Sheikh 3
  • Chogi Bairam Komaki 4

1 Ph.D. Student, Watershed Management, Dep. of Watershed Management, Faculty of Natural Resources, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan

2 Assistant Prof., Dep. of Geography, Faculty of Geography, University of Amin Police, Tehran

3 Associate Prof., Dep. of Watershed Management, Faculty of Natural Resources, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan

4 Assistant Prof., Dep. of Desert Management, Faculty of Natural Resources, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan

چکیده [English]

Temporal and spatial distribution of soil moisture is a key variable for hydrological planning. In the research area, increasing soil moisture accelerates the formation of runoff. The purpose of this study is to investigate the L-band potential of the Pulsar 2 sensor from the ALOS satellite in estimating soil surface moisture in order to manage water resources and reduce flood hazards. Samples were taken using random sampling. Simultaneously with obtaining SAR data, weight moisture, surface roughness and plant water content, average radar backscattering coefficients and indices angle were measured on the image. The pre-processing, processing and post-processing stages of SAR data were calculated using SNAP software and extraction of plant and moisture indices in ArcGIS 5.10 environment. Surface roughness was obtained using two angled cameras with 20 images with 10 control points (GCP) for each cluster, then using Agisoft Photo Scan software, dense cloud meshes and meshing were performed to produce DTM. Longitudinal profiles of surface roughness for each cluster were extracted from the Analysts 3D tab in ArcGIS. In order to select the appropriate model in the region, three models were considered in estimating soil surface moisture including Dubois-MLR-WCM models. The results of three models in estimating soil surface moisture in HH polarization in Dubois model with R2 = 0.82 and RMSE = 0.027, MLR model with R2 = 0.71 and RMSE = 0.03 and WCM model with R2 = 0.67 and RMSE, respectively = 0.033 was estimated. The results showed that Dubois model is more suitable for research areas and similar conditions in lands with sparse to medium cover.

Keywords: Soil surface moisture, ALOS PALSAR 2, Dubois model, Multivariate linear regression model, Water cloud model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil surface moisture
  • ALOS PALSAR 2
  • Dubois model
  • Multivariate linear regression model
  • Water cloud model
Ahmad, A., Zhang, Y. & Nichols, S., 2011, Review and Evaluation of Remote Sensing Methods for Soil-Moisture Estimation, SPIE Rev. 2, 028001, Retrieved from https://doi.org/10.1117/1.3534910.
Aliihsan, S., Aycan, M.M. & Saygin, A., 2020, ALOS-2 and Sentinel-1 SAR Data Sensitivity Analysis to Surface Soil Moisture over Bare and Vegetated Agricultural Fields, Comput. Electron. Agric., 171, Retrieved from https://doi.org/ 10.1016/j.copage.2020.105303.
Álvarez-Mozos, J., Casalí, J., González-Audícana, M. & Verhoest, N.E.C., 2005, Correlation between Ground Measured Soil Moisture and RADARSAT-1 Derived Backscattering Coefficient over an Agricultural Catchment of Navarre (North of Spain), Biosyst. Eng., 92, PP. 119-133, Retrieved from https://doi.org/10.1016/ j.biosystemseng. 2005.06.008.
Al-Yaari, A., Wigneron, J.P., Ducharne, A., Kerr, Y.H., Wagner, W., De Lannoy, G., …& Mialon, A., 2014, Global-Scale Comparison of Passive (SMOS) and Active (ASCAT) Satellite Based Microwave Soil Moisture Retrievals with Soil Moisture Simulations (MERRA-Land), Remote Sensing of Environment, 152, PP. 614-626, Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2014.07.013.
Anderson, K. & Croft, H., 2009, Remote Sensing of Soil Surface Properties, In: Progress in Physical Geography, 33(4), PP. 457-473, Retrieved from https://doi.org/10.1177/ 0309133309346644.
 
Anguela, T.P., Zribi, M., Baghdadi, N. & Loumagne, C., 2010, Analysis of Local Variation of Soil Surface Parameters with TerraSAR-X Radar Data over Bare Agricultural Fields, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 48, PP. 874-881, Retrieved from https://doi.org/10.1109/TGRS.2009. 2028019.
Attema, E.P.W. & Ulaby, F.T., 1978, Vegetation Modeled as a Water Cloud, Radio Sci., 13, PP. 357-364, Retrieved from https://doi.org/ 10.1029/RS013i002p00357.
Aubert, M., Baghdadi, N., Zribi, M., Douaoui, A., Loumagne, C., Baup, F., El Hajj, M. & Garrigues, S., 2011, Analysis of TerraSAR-X Data Sensitivity to Bare Soil Moisture, Roughness, Composition and Soil Crust, Remote Sens. Environ., 115, PP. 1801-1810, Retrieved from https://doi.org/10.1016/ j.rse.2011.02.021.
Autret, M., Bernard, R. & Vidal-Madjar, D., 1989, Theoretical Study of the Sensitivity of the Microwave Backscattering Coefficient to the Soil Surface Parameters, International Journal of Remote Sensing, 10(1), PP. 171-179, Retrieved from https://doi.org/10.1080/ 01431168908903854.
Baghdadi, N., King, C., Chanzy, A. & Wigneron, J.P., 2002, An Empirical Calibration of the Integral Equation Model Based on SAR Data, Soil Moisture and Surface Roughness Measurement over Bare Soils, Int. J. Remote Sens., 23, PP. 4325-4340, Retrieved from https://doi.org/10.1080/ 01431160110107671.
Baghdadi, N., Holah, N. & Zribi, M., 2006, Soil Moisture Estimation Using Multi-Incidence and Multi-Polarization ASAR Data, Int. J. Remote Sens., 27, PP. 1907-1920, Retrieved from https://doi.org/10.1080/ 01431160500239032.
Baghdadi, N., Cerdan, O., Zribi, M., Auzet, V., Darboux, F., El Hajj, M. & Kheir, R.B., 2008, Operational Performance of Current Synthetic Aperture Radar Sensors in Mapping Soil Surface Characteristics in Agricultural Environments: Application to Hydrological and Erosion Modelling, Hydrol. Process., 22, PP. 9-20, Retrieved from https://doi.org/10.1002/hyp.6609.
Baghdadi, N., Camus, P., Beaugendre, N., Issa, O.M., Zribi, M., Desprats, J.F., Rajot, J.L., Abdallah, C. & Sannier, C., 2011, Estimating Surface Soil Moisture from TerraSAR-X Data over Two Small Catchments in the Sahelian Part of Western Niger, Remote Sens., 3, PP. 1266-1283, Retrieved from https://doi.org/10.3390/rs3061266.
Baghdadi, N., Aubert, M. & Zribi, M., 2012, Use of TerraSAR-X Data to Retrieve Soil Moisture over Bare Soil Agricultural Fields, IEEE Geosci, Remote Sens. Lett., 9, PP. 512-516, Retrieved from https://doi.org/ 10.1109/LGRS.2011.2173155.
Baghdadi, N., El Hajj, M., Zribi, M. & Bousbih, S., 2017, Calibration of the Water Cloud Model at C-Band for Winter Crop Fields and Grasslands, Remote Sens., 9, P. 969, Retrieved from https://doi.org/10.3390/ rs9090969.
Baghdadi, N. & Zribi, M., 2006, Evaluation of Radar Backscatter Models IEM, Oh and Dubois Using Experimental Observations, In: International Journal of Remote Sensing, 27(18), PP. 3831-3852, Retrieved from https://doi.org/10.1080/01431160600658123.
Baghdadi, N. & Zribi, M., 2016, Microwave Remote Sensing of Land Surfaces, Techniques and Methods, ISTE Press: London, UK.Bindlish, R. & Barros, A.P., 2001, Parameterization of Vegetation Backscatter in Radarbased, Soil Moisture Estimation, Remote Sens. Environ., 76, PP. 130-137, Retrieved from https://doi.org/ 10.1016/S0034-4257(00)00200-5.
Bousbih, S., Zribi, M., Lili-Chabaane, Z., Baghdadi, N., El Hajj, M., Gao, Q. & Mougenot, B., 2017, Potential of Sentinel-1 Radar Data for the Assessment of Soil and Cereal Cover Parameters, Sensors, 17, P. 2617, Retrieved from https://doi.org/10.3390/ s17112617.
Bousbih, S., Zribi, M., El Hajj, M., Baghdadi, N., Lili-Chabaane, Z., Gao, Q. & Fanise, P., 2018, Soil Moisture and Irrigation Mapping in a Semi-Arid Region, Based on the Synergetic Use of Sentinel-1 and Sentinel-2 Data, Remote Sens., 10, P. 1953, Retrieved from https://doi.org/10.3390/rs10121953.
Chai, X., Zhang, T., Shao, Y., Gong, H., Liu, L. & Xie, K., 2015, Modeling and Mapping Soil Moisture of Plateau Pasture Using RADARSAT-2 Imagery, Remote Sens., 7, PP. 1279-1299,  Retrieved from https://doi.org/ 10.3390/rs70201279.
Champion, I. & Guyot, G., 1991, Generalized Formulation for Semi-Empirical Radar Models Representing Crop Backscattering, ESA Phys. Meas. Signat. Remote Sens., 1, PP. 269-272.
Dabrowska-Zielinska, K., Inoue, Y., Kowalik, W. & Gruszczynska, M., 2007, Inferring the Effect of Plant and Soil Variables on C- and L-Band SAR Backscatter over Agricultural Fields, Based on Model Analysis, Adv. Sp. Res., 39, PP. 139-148, Retrieved from https://doi.org/10.1016/ j.asr.2006.02.032.
Das, K. & Paul, P.K., 2015, Present Status of Soil Moisture Estimation by Microwave Remote Sensing, Cogent Geosci., 1, Retrieved from https://doi.org/10.1080/ 23312041.2015.1084669.
Dave, R., Kumar, G., Kr. Pandey, D., Khan, A. & Bhattacharya, B., 2019, Evaluation of Modified Dubois Model for Estimating Surface Soil Moisture Using Dual Polarization RISAT-1 C-Band SAR Data, Geocarto Int., 1-11, Retrieved from https://doi.org/10.1080/10106049.2019.1655801.
Du, Y., Ulaby, F.T. & Dobson, M.C., 2000, Sensitivity to Soil Moisture by Active and Passive Microwave Sensors, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. J., 38(1), Retrieved from https://DOI: 10.1109/36.823905.
Du, W., Chen, N. & Yan, S., 2016, Online soil moisture retrieval and sharing using geospatial web-enabled BDS-R service, Comput. Electron. Agric., 121, PP. 354-367, Retrieved from https://doi.org/10.1016/ j.compag.2016.01.005.
Dubois, P.C., Zyl, J. & Engman, T., 1995, Measuring Soil Moisture with Imaging Radars,IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. J., 33(4), PP. 915-926.
El Hajj, M., Baghdadi, N., Zribi, M., Belaud, G., Cheviron, B., Courault, D. & Charron, F., 2016, Soil Moisture Retrieval over Irrigated Grassland Using X-Band SAR Data, Remote Sens. Environ., 176, PP. 202-218, Retrieved from https://doi.org/10.1016/ j.rse.2016.01.027.
El Hajj, M., Baghdadi, N., Zribi, M. & Bazzi, H., 2017, Synergic Use of Sentinel-1 and Sentinel-2 Images for Operational Soil Moisture Mapping at High Spatial Resolution over Agricultural Areas, Remote Sens., 9, P. 1292, Retrieved from https://doi.org/10.3390/rs9121292.
El Hajj, M., Baghdadi, N., Zribi, M., Rodríguez-Fernández, N., Wigneron, J.P., Al-Yaari, A., Al Bitar, A., Albergel, C. &  Calvet, J.C., 2018, Evaluation of SMOS, SMAP, ASCAT and Sentinel-1 Soil Moisture Products at Sites in Southwestern France, Remote Sens., 10, P. 569, Retrieved from https://doi.org/10.3390/rs10040569.
El Hajj, M., Baghdadi, N., Bazzi, H. & Zribi, M., 2019a. Penetration Analysis of SAR Signals in the C and L Bands for Wheat, Maize, and Grasslands, Remote Sens., 11, P. 31, Retrieved from https://doi.org/10.3390/ rs11010031.
El Hajj, M., Baghdadi, N. & Zribi, M., 2019b, Comparative Analysis of the Accuracy of Surface Soil Moisture Estimation from the C- and L-Bands, Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf., 82, P. 101888, Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jag.2019.05.021.
Esetlili, M.T. & Kurucu, Y., 2016, Determination of Main Soil Properties Using Synthetic Aperture radar, Fresenius Environ. Bull., 25, PP. 23-36.
Fieuzal, R., Duchemin, B., Jarlan, L., Zribi, M., Baup, F., Merlin, O., Dedieu, G., Garatuza-Payan, J., Watt, C. & Chehbouni, A., 2011, Combined Use of Optical and Radar Satellite Data for the Monitoring of Irrigation and Soil Moisture of Wheat Crops, Hydrol. Earth Syst. Sci., 15, PP. 1117-1129, Retrieved from https://doi.org/ 10.5194/hess-15-1117-2011, 2011.
Francois, C., 2002, The Potential of Directional Radiometric Temperatures for Monitoring Soiland Leaf Temperature and Soil Moisture Status, Remote Sens. Environ., 80, PP. 122-133, Retrieved from https://doi.org/ 10.1016/S0034-4257(01)00293-0.
Fung, A.K., Li, Z. & Chen, K.S., 1992, Backscattering from a Randomly Rough Dielectric Surface, IEEE Trans. Geosci.Remote Sens., 30, PP. 356-369.
Gao, Q., Zribi, M., Escorihuela, M. & Baghdadi, N., 2017, Synergetic Use of Sentinel-1 and Sentinel-2 Data for Soil Moisture Mapping at 100 m Resolution, Sensors, 17, P. 1966, Retrieved from https://doi.org/10.3390/ s17091966.
Gorrab, A., Zribi, M., Baghdadi, N., Mougenot, B. & Chabaane, Z., 2015, Potential of X-Band
TerraSAR-X and COSMO-SkyMed SAR Data for the Assessment of Physical Soil Parameters
, Remote Sens., 7, PP. 747-766, Retrieved from https://doi.org/10.3390/ rs70100747.
Hajnsek, I., Papathanassiou, K.P., Cloude, S.R., 2001. Land Pband for surface parameter estimation. In Proceedings of the IEEE International Geoscience and Remote ensing Symposium (IGARSS '01), Sydney, NSW, Australia, pp. 27752777.
Holah, N., Baghdadi, N., Zribi, M., Bruand, A. & King, C., 2005, Potential of ASAR/ENVISAT for the Characterization of Soil Surface Parameters over Bare Agricultural Fields, Remote Sens. Environ., 96, PP. 78-86, Retrieved from https://doi.org/ 10.1016/j.rse.2005.01.008.
Huang, S. & Tsang, L., 2012, Electromagnetic Scattering of Randomly Rough Soil Surfaces Based on Numerical Solutions of Maxwell Equations in Three-Dimensional Simulations Using a Hybrid UV/PBTG/ SMCG Method, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 50, PP. 4025-4035, Retrieved from https://doi.org/10.1109/TGRS.2012. 2189776.
Huang, S., Ding, J., Zou, J., Liu, B., Zhang, J. & Chen, W., 2019, Soil Moisture Retrival Based on Sentinel-1 Imagery under Sparse Vegetation Coverage, Sensors, 19, P. 589, Retrieved from https://doi.org/10.3390/ s19030589.
Inoue, Y., Kurosu, T., Maeno, H., Uratsuka, S., Kozu, T., Dabrowska-Zielinska, K. & Qi, J., 2002, Season-Long Daily Measurements of Multifrequency (Ka, Ku, X, C, and L) and Full-Polarization Backscatter Signatures over Paddy Rice Field and Their Relationship with Biological Variables, Remote Sens. Environ., 81, PP. 194-204, Retrieved from https://doi.org/10.1016/ S0034-4257(01)00343-1.
Jacome, A., Bernier, M., Chokmani, K., Gauthier, Y., Poulin, J. & De Sève, D., 2013, Monitoring Volumetric Surface Soil Moisture Content at the La Grande Basin Boreal Wetland by Radar Multi Polarization Data, Remote Sens. 5, PP. 4919-4941, Retrieved from https://doi.org/ 10.3390/rs5104919.
Karam, M.A., Fung, A.K. & Chauhan, N.S., 1992, A Microwave Scattering Model for Layered Vegetation, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 30, PP. 767-784.
Kseneman, M., Gleich, D. & Potočnik, B., 2012, Soil-Moisture Estimation from TerraSAR-X Data Using Neural Networks, Mach. Vis. Appl., 23, PP. 937-952, Retrieved from https://doi.org/10.1007/s00138-011-0375-3.
Kumar, K., Suryanarayana Rao, H.P. & Arora, M.K., 2015, Study of Water Cloud Model Vegetation Descriptors in Estimating Soil Moisture in Solani Catchment, Hydrol. Process., 29, PP. 2137-2148, Retrieved from https://doi.org/10.1002/hyp.10344.
Kurucu, Y., Sanli, F.B., Esetlili, M.T., Bolca, M. & Goksel, C., 2009, Contribution of SAR
Images to Determination of Surface Moisture on the Menemen Plain, Turkey
, Int. J. Remote Sens., 30, PP. 1805-1817, Retrieved from https://doi.org/10.1080/ 01431160802639764.
Lakhankar, T., Ghedira, H., Termini, M., Azar., A.E. & Khanbilvardi, R., 2009, Effect of Land
Cover Heterogeneity on Soil Moisture Retrieval Using Active Microwave Remote Sensing Data
, J. Remote Sens., 1, PP. 80-91, Retrieved from https://doi.org/10.3390/ rs1020080.
Li, J. & Wang, S., 2018, Using SAR-Derived Vegetation Descriptors in a Water Cloud Model to Improve Soil Moisture Retrieval, Remote Sens., 10, P. 1370, Retrieved from https://doi.org/10.3390/rs10091370.
Lievens, H. & Verhoest, N.E.C., 2012, Spatial and Temporal Soil Moisture Estimation from RADARSAT-2 Imagery over Flevoland, The Netherlands. J. Hydrol., 456-457, PP. 44-56, Retrieved from https://doi.org/ 10.1016/j.jhydrol.2012.06.013.
Ma, J., Huang, S., Li, J., Li, X., Song, X., Leng, P., Sun, Y. & Lei, T., 2016, Estimating Soil Moisture in the Agricultural Areas Using RADARSAT-2 Quad-Olarization SAR Data, in: 2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), IEEE, PP. 3031-3034, Retrieved from https://doi.org/10.1109/IGARSS.2016.7729784.
Maity,  S.,  Patnaik,  C.,  Chakraborty,  M.  and  Panigrahy,  S., 2004. Analysis of temporal backscattering of cotton crops using a  semiempirical  model. IEEE  Transactions  on  Geoscience  and Remote Sensing, 42(3), pp. 577-587.
Moran, S., Hymer, D., Qi, J. & Sano, E., 2000, Soil Moisture Evaluation Using Multi-Temporal Synthetic Aperture Radar (SAR) in Semiarid Rangeland, Agric. Meteorol., 105, PP. 69-80.
Oh, Y., Sarabandi, K. & Ulaby, F.T., 1992, An Empirical Model and an Inversion Technique for Radar Scattering from Bare Soil Surfaces, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 30, PP. 370-382.
Oh, Y., Jang, Y.-M. & Sarabandi, K., 2002, Full-Wave Analysis of Microwave Scattering from Short Vegetation: An Investigation on the Effect of Multiple Scattering, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 40, PP. 2522-2526, Retrieved from https://doi.org/10.1109/ TGRS.2002.805085.
Paloscia, S., Pettinato, S., Santi, E., Notarnicola, C., Pasolli, L. & Reppucci, A., 2013, Soil Moisture Mapping Using Sentinel-1 Images: Algorithm and Preliminary Validation, Remote Sens. Environ., 134, PP. 234-248.
Prévot, L., Champion, I. & Guyot, G., 1993, Estimating Surface Soil Moisture and Leaf Area Index of a Wheat Canopy Using a Dual-Frequency (C and X Bands) Scatterometer, Int. J. Remote Sens., 46, PP. 331-339, Retrieved from https://doi.org/ 10.1016/0034-4257(93)90053-Z.
Sadeghi, M., Babaeian, E., Tuller, M. & Jones, S.B., 2017, The Optical Trapezoid Model: Anovel Approach to Remote Sensing of Soil Moisture Applied to Sentinel-2 and Landsat-8 Observations, Remote Sens. Environ., 198, PP. 52-68, Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.05.041.
Sadeh, Y., Cohen, H., Maman, S. & Blumberg, D., 2018, Evaluation of Manning’s n Roughness Coefficient in Arid Environments by Using SAR Backscatter, Remote Sens., 10, P. 1505, Retrieved from https://doi.org/10.3390/rs10101505.
Şekertekin, A., Marangoz, A.M., Abdikan, S. & Esetlili, M.T., 2016, Preliminary Results of Estimating Soil Moisture over Bare Soil Using Full-Polarimetric ALOS-2 Data, ISPRS -Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci., XLII-2/W1, PP. 173-176, Retrieved from https://doi.org/10.5194/ isprs-archives-XLII-2-W1-173-2016.
Şekertekin, A., Marangoz, A.M. & Abdikan, S., 2018, Soil Moisture Mapping Using Sentinel-1A Synthetic Aperture Radar Data, Int. J. Environ. Geoinformatics, 5, PP. 178-188, Retrieved from  https://doi.org/ 10.30897/ijegeo.425606.
Sikdar, M. & Cumming, I., 2004, A Modified Empirical Model for Soil Moisture Estimation in Vegetated Areas Using SARdata, Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2004, IGARSS’04. Proceedings. 2004 IEEE International, 2, PP. 803-806, Retrieved from  http://dx.doi.org/10.1109/ IGARSS.2004.1368526.
Sonobe, R., Tani, H., Wang, X. & Fukuda, M., 2008, Estimation of Soil Moisture for Bare Soil Fields Using ALOS/PALSAR HH Polarization Data, Agric. Inf. Res., 17, PP. 171-177, Retrieved from https://doi.org/ 10.3173/air.17.171.
Srivastava, H.S., Patel, P., Sharma, Y. & Navalgund, R.R., 2009, Large-Area Soil Moisture Estimation Using Multi-Incidence-Angle RADARSAT-1 SAR Data, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 47, PP. 2528-2535, Retrieved from https://doi.org/ 10.1109/TGRS.2009.2018448.
Srivastava, P.K., O’Neill, P., Cosh, M., Kurum, M., Lang, R. & Joseph, A., 2015, Evaluation of Dielectric Mixing Models for Passive Microwave Soil Moisture Retrieval Using Data from ComRAD Ground-Based SMAP Simulator, IEEE J Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote Sens., 8, PP. 4345-4354, Retrieved from https://doi.org/10.1109/ JSTARS.2014.2372031.
Tian, J. & Philpot, W.D., 2015, Relationship between Surface Soil Water Content, Evaporation Rate, Andwater Absorption Band Depths in SWIR Reflectance Spectra, Remote Sens. Environ., 169, PP. 280-289, Retrieved from https://doi.org/ 10.1016/j.rse.2015.08.007.
Topp, G.C., Davis, J.L. & Annan, A.P., 1980, Electromagnetic Determination of Soil Water Content: Measurements in Coaxial Transmission Lines, Water Resour. Res., 16, PP. 574-582, Retrieved from  https://doi.org/10.1029/WR016i003p00574.
Ulaby, F.T., Batlivala, P.P. & Dobson, M.C., 1978, Microwave Backscatter Dependence on Surface Roughness, Soil Moisture, and Soil Texture: Part I-Bare Soil, IEEE Transactions on Geoscience Electronics, 16(4), PP. 286-295.
Ulaby, F. T., M. C. Dobson, and G. A. Bradley. (1981a). Radar reflectivity of bare and vegetation covered soil, Advances in Space Research, vol. 1, no. 10, pp. 91-104
Ulaby, F.T., Moore, R.K. & Fung, A.K., 1986, Microwave Remote Sensing: Active and Passive (Vol. 3), Reading, MA: Addison-Wesley.
Wang, L. & Qu, J., 2009, Satellite Remote Sensing Applications for Surface Soil Moisture Monitoring: A Review, In: Frontiers of Earth Science in China, 3.2, PP. 237-247, Retrieved from http://DOI: 10.1007/s11707-009-0023-7.
Wu, T.D., Chen, K.S., Shi, J. & Fung, A.K., 2001, A Transition Model for the Reflection Coefficient in Surface Scattering, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 39, PP. 2040-2050.
Zeng, W., Xu, C., Huang, J., Wu, J. & Tuller, M., 2016, Predicting Near-Surface Moisture Content of Saline Soils from Near-Infrared Reflectance Spectra with a Modified Gaussian Model, Soil Sci. Soc. Am. J., 80, P. 1496, Retrieved from https://doi.org/10.2136/sssaj2016.06.0188.
Zhao, W. & Li, Z.L., 2013, Sensitivity Study of Soil Moisture on the Temporal Evolution of Surface Temperature over Bare Surfaces, International Journal of Remote Sensing, 34, PP. 3314-3331, Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/01431161.2012.716532.
Zribi, M. & Baghdadi, N., 2015, Chapter: Analysis of Soil Properties Using High Resolution Radar Remote Sensing, Soils and Sediments as Archives of Environmental Change, In Geoarchaeology and Landscape Change in the Subtropics and Tropics, Lucke, B., äumler, R., Schmidt, M. (Eds.), Fränkische Geographische Gesellschaft: Erlangen, Germany.
Zribi, M. & Dechambre, M., 2002, A New Empirical Model to Retrieve Soil Moisture and Roughness from C-Band Radar Data, Remote Sensing of Environment, 84, PP. 42-52, Retrieved from https://doi:10.1016/ S0034-4257(02)00069-X.
Zribi, M., Dechambre, M., 2003, A New Empirical Model to Retrieve Soil Moisture and Roughness from C-Band Radardata, Remote Sens. Environ., 84, PP. 42-52, Retrieved from https://doi.org/10.1016/ S0034-4257(02)00069-X.
Zribi, M. & Dechambre, M., 2013. Influence of Radar Frequency on the Relationship Between Bare Surface Soil Moisture Vertical Profile and Radar Backscatter. HAL Id: hal-00907867, version 1. doi: 10.1109/ LGRS.2013.2279893.
Zribi, M., Baghdadi, N., Holah, N. & Fafin, O., 2005, New Methodology for Soil Surface Moisture Estimation and Its Application to ENVISAT-ASAR Multi-Incidence Data Inversion, Remote Sens. Environ., 96, PP. 485-496, Retrieved from https://doi.org/ 10.1016/j.rse.2005.04.005.
Zribi, M., Saux-Picart, S., André, C., Descroix, L., Ottlé, C. & Kallel, A., 2007, Soil Moisture Mapping Based on ASAR/ENVISAT Radar Data Over a Sahelian Region, Int. J. Remote Sens., 28, PP. 3547-3565, Retrieved from https://doi.org/10.1080/01431160601009680.
Zribi, M., Gorrab, A. & Baghdadi, N., 2014, A New Soil Roughness Parameter for the Modelling of Radar Backscattering over Bare Soil, Remote Sens. Environ., 152, PP. 62-73, Retrieved from https://doi.org/ 10.1016/j.rse.2014.05.009.
Zribi, M., Muddu, S., Bousbih, S., Al Bitar, A., Tomer, S.K., Baghdadi, N. & Bandyopadhyay, S., 2019, Analysis of L-Band SAR Data for Soil Moisture Estimations over Agricultural Areas in the Tropics, Remote Sens., 11, P. 1122, Retrieved from https://doi.org/10.3390/rs11091122.