مقاله پژوهشی
ارزیابی قابلیت داده‌های MSI سنتینل-2 و OLI لندست‌ 8 در تفکیک واحدهای سنگی‌ و کانی‌های دگرسان منطقة کانسار فسفات اسفوردی، ایران مرکزی

سوگند کریم زاده؛ مجید هاشمی تنگستانی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 1-18

https://doi.org/10.52547/gisj.13.3.1

چکیده
  سنجنده‌های دوقلوی MSI سنتینل‌-2، از لحاظ توان تفکیک مکانی، شباهت بسیاری به سنجندة OLI لندست 8 دارند که آژانس فضایی اروپا، با هدف افزایش داده‌های ادامه‌دار برای پایش سطح زمین، آنها را به فضا پرتاب کرد. در این مطالعه، قابلیت این داده‌ها در تفکیک واحدهای سنگی و دگرسانی، در محدودة کانسار فسفات اسفوردی، ارزیابی و با داده‌های لندست 8 و لندست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تهیة نقشة پوشش‌ گیاهی مناطق کران‌رودی با استفاده از طبقه‌بندی پیکسل‌مبنا و شیءمبنا تصاویر چندزمانة ماهوارة سنتینل-2

اردلان دریایی؛ دکتر هرمز سهرابی؛ کلمنتس اتزبرگر؛ مارکوس ایمیتزر

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 19-32

https://doi.org/10.52547/gisj.13.3.19

چکیده
  پوشش‌های گیاهی مناطق کران‌رودی، با وجود مساحت کم، خدمات اکوسیستمی فراوانی عرضه می‌کنند. نظر به اینکه برنامه‌های نظارتی و آماربرداری پیوسته‌ای برای این پوشش‌های گیاهی در کشور وجود ندارد، تهیة نقشه‌ و پایگاه‌ دادة مکانی برای آنها امری ضروری است. اما آمیختگی این پوشش‌های گیاهی با سایر کاربری‌های زمین سبب ایجاد چالش‌ها و مشکلاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مروری بر تحقیقات اخیر در زمینة تلفیق مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی (BIM) و سامانه‌های اطلاعات مکانی (GIS)

حمید حسینی؛ محمد طالعی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 33-58

https://doi.org/10.52547/gisj.13.3.33

چکیده
  امروزه فنّاوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی، یا به‌اختصار BIM، به بستری مهم و کاربردی به‌منظور تحقق اهداف شهرهای هوشمند تبدیل شده است. بااین‌حال، این فنّاوری ساختمان‌ها را به‌تنهایی و بدون توجه به فضای بیرونی‌شان و دیگر ساختمان‌های شهر در نظر می‌گیرد و نیز فاقد ابزارهای لازم برای تحلیل‌های مکانی گوناگون است. در این زمینه، اشتراک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تخمین تولید محصول کلزا مبتنی‌بر سری زمانی داده‌های سنجش از دور

داود عاشورلو؛ حمید صالحی شهرابی؛ حامد نعمت اللهی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 59-72

https://doi.org/10.52547/gisj.13.3.59

چکیده
  شاخص‌های طیفی پوشش گیاهی به‌منزلة ابزاری مناسب برای تخمین میزان تولید محصولات کشاورزی استفاده می‌شوند. بااین‌حال، تعداد محدود تصاویر از عوامل اصلی کاهش کارآیی شاخص‌ها به‌منظور تخمین تولید شمرده می‌شود. از سوی دیگر، ارزیابی توانایی شاخص‌ها در تخمین تولید از راه ترکیب داده‌های مادیس و لندست، در مواردی که تعداد داده‌های لندست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال (SEBAL) و مقایسة آن با تبخیر و تعرق استاندارد فائو 56 بهبودیافته با رابطة KC-NDVI

هادی زارع خورمیزی؛ علی طویلی؛ حمید غفاریان

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 73-92

https://doi.org/10.52547/gisj.13.3.73

چکیده
  نظارت بر تغییرات مکانی و زمانی تبخیر تعرق برای مدیریت آبیاری و نیاز آبی گیاهان زراعی، به‌ویژه در مناطق کم‌آب، بسیار مهم است. هدف از پژوهش حاضر برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال (SEBAL) و مقایسة آن با تبخیر و تعرق استاندارد فائو 56، به‌منظور تعیین باغات پستة تحت تنش خشکی در استان یزد است. بدین‌منظور، از یک سری زمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد رطوبت سطح خاک با استفاده از دادة آلوس پالسار 2

سعداله سنگینی؛ هادی فدایی؛ امیر سعدالدین؛ واحد بردی شیخ؛ چوقی بایرام کمکی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 93-112

https://doi.org/10.52547/gisj.13.3.93

چکیده
  توزیع زمانی و مکانی رطوبت خاک متغیری کلیدی در برنامه‌ریزی هیدرولوژیکی است. در محدودة تحقیق، افزایش رطوبت خاک باعث سرعت شکل‌گیری رواناب می‌شود. هدف این تحقیق بررسی پتانسیل باند L از سنجندة پالسار 2 (PALSAR-2) ماهوارة آلوس (ALOS)، در برآورد رطوبت سطح خاک، به‌منظور مدیریت منابع آب و کاهش مخاطرات ناشی از سیل است. با استفاده از نمونه‌برداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کیفیت آب در محیط GIS با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

مهران شایگان؛ مرضیه مکرم

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 113-126

https://doi.org/10.52547/gisj.13.3.113

چکیده
  استان فارس، با توجه به واقع‌شدن در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران، دچار کمبود منابع آب سطحی شده است. بنابراین، به‌منظور بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، تعیین کیفیت آب بسیار اهمیت دارد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مطالعه تعیین میزان کیفیت مناطق جنوب شهر شیراز در استان فارس است. به‌منظور تهیة نقشه‌های پهنه‌بندی از نقاط نمونه‌برداری‌شده، ...  بیشتر